ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το άρθρο 3 του Ν. 2557/1997 προβλέπει:

«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει βιβλία στην Ελλάδα ή εισάγει βιβλία που τυπώνονται στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενημερώνει για την τιμή και τις πρόσθετες παροχές όσους προμηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό» (άρθρο 3 παρ. α).

«Ο εκδότης μπορεί να ανακαθορίζει την τιμή διάθεσης του βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώσει για την τιμή αυτή όσους προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό» (άρθρο 3 παρ. β).

«Απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής, η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου προσθέτων παροχών που δεν καθορίσθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τον εκδότη καθώς και η διαφήμισή της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών (άρθρο 3 παρ. α). Στον ως άνω περιορισμό δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης βιβλίων στο κοινό, όταν έχει παρέλθει διετία από την τελευταία έκδοσή τους ούτε η τιμή διάθεσης στο κοινό μεταχειρισμένων και ελαττωματικών βιβλίων (άρθρο 3 παρ. ζ) ».

Το βιβλιοπωλείο ΠΟΛΙΤΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2557/1997.

Σε σχέση με τα βιβλία που δεν έχουν συμπληρώσει διετία κυκλοφορίας από την τελευταία έκδοσή τους, οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα μας τιμές ισχύουν υπό τον όρο ότι δεν έχει γίνει ανακαθορισμός της τιμής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό από τον εκδότη, για τον οποίο δεν έχει ενημερωθεί το βιβλιοπωλείο ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Σε σχέση με τα βιβλία, για τα οποία, κατά τα διαθέσιμα στοιχεία του βιβλιοπωλείου ΠΟΛΙΤΕΙΑ, προκύπτει ότι έχει παρέλθει διετία από την τελευταία έκδοσή τους, οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα μας τιμές ισχύουν υπό τον όρο ότι δεν έχει λάβει χώρα οιαδήποτε έκδοση ή επανέκδοση ή ανατύπωσή τους, εντός της τελευταίας διετίας, για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί το βιβλιοπωλείο ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της παραγγελίας ενός βιβλίου των ανωτέρω κατηγοριών από τον πελάτη, διαπιστωθεί από το βιβλιοπωλείο ΠΟΛΙΤΕΙΑ ότι έχει λάβει χώρα ανακαθορισμός της τιμής διάθεσής του από τον εκδότη ή τυχόν επανέκδοση ή ανατύπωσή του εντός της τελευταίας διετίας, το βιβλιοπωλείο ΠΟΛΙΤΕΙΑ υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2557/97, να ανακαθορίσει την τιμή διάθεσής του. Πριν από την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας, το βιβλιοπωλείο θα ενημερώσει τον πελάτη για την νέα κατά τον νόμο υποχρεωτική ελάχιστη τιμή, προκειμένου ο τελευταίος να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει την παραγγελία.

Το βιβλιοπωλείο ΠΟΛΙΤΕΙΑ προσκαλεί τους εκδότες να παρακολουθούν τα στοιχεία των τίτλων τους, ως αυτά αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, και να ενημερώνουν άμεσα το βιβλιοπωλείο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του N. 2557/97, για κάθε επανέκδοση ή ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των βιβλίων τους.