Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΔΛΠ) ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΔΛΠ) ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΛΣ)

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0800-0002

Παρουσίαση

Η νέα κατάσταση που επέβαλε η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στη χώρα μας και το πλήθος λογιστικών θεμάτων που προέκυψαν μας οδήγησαν στην παρούσα εργασία.
Στην τελευταία μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση που οδήγησαν τα σκάνδαλα των εταιρειών "Enron" και "WorldCom" η λογιστική βρέθηκε στο στόχαστρο όλων των κλάδων της οικονομίας μια και θεωρήθηκε ότι οι ασαφείς σε πολλές περιπτώσεις κανόνες έδωσαν τα περιθώρια σε επίορκες διοικήσεις εταιρειών να προβούν σε χειρισμούς με στόχο την παραπλάνηση των επενδυτών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια της να ενισχύσει την αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων, που δημοσιεύουν κυρίως οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια εταιρείες, αποφάσισε να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή από την 1/1/2005.
Η Ελληνική πολιτεία εναρμονίσθηκε στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής επιτροπής αρχικά με τον ν.2992/2002 και στη συνέχεια με ένα πλήθος άλλων νόμων που προσαρμόζουν την Ελληνική Νομοθεσία στις απαιτήσεις των Δ.Λ.Π.
Στο παρόν έργο επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε τα σημαντικότερα πρότυπα που έχουν σχέση με τα λογιστικά θέματα που αντιμετωπίζουν η συντριπτική πλειοψηφία των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας μας και να αφήσουμε για το μέλλον την ενασχόληση μας με τα υπόλοιπα που ρυθμίζουν λογιστικά θέματα που απέχουν από την λογιστική πρακτική της πλειοψηφίας. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρόλογος Έκδοσης
Θέματα Κεφαλαίου
Πρόλογος
Σκοπός του βιβλίου
Δομή του βιβλίου
ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Θέματα Κεφαλαίου
Γενικές Πληροφορίες για τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(Δ.Π.Χ.Π.)
Κύρια όργανα κατάρτισης των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
Ουσιώδεις Παραδοχές
Λογιστικές Πολιτικές
Ποια ΔΛΠ/ΔΠΧΠ ισχύουν σήμερα
Ισχύοντα Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Π
ΔΛΠ & Μηχανογράφηση
Λογιστικά Πρότυπα & Μηχανογραφικά Συστήματα
Βήματα για την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π. - Η ουσία υπεράνω των τύπων
ΔΛΠ/ΔΠΧΠ & Internet
Δ.Λ.Π. - Τα στοιχήματα του μέλλοντος
Η εφαρμογή τους από τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η εναρμόνιση των US GAAP με τα Δ.Λ.Π.
Θέματα Ερωτήσεων
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Θέματα Κεφαλαίου
Εισαγωγή
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Σύγκριση κυριότερων Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Δ.Λ.Π. 2 - Αποθέματα
ΔΛΠ 12 - Φόροι Εισοδήματος
ΔΛΠ 16 - Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
ΔΛΠ 17-Μισθώσεις
ΔΛΠ 20-Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων
ΔΛΠ 37-Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις & Ενδεχόμενες Απαιτήσεις
ΔΛΠ 39 -Χρηματοοικονομικά Μέσα
ΔΛΠ 40- Επενδύσεις σε ακίνητα
Βασικές Διαφορές Δ.Λ.Π. - ΕΛ.Π
Θέματα Ερωτήσεων
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Θέματα Κεφαλαίου
Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 2 -Αποθέματα
Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 12 -Αναβαλλόμενη Φορολογία
Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 16 - Ενσώματα Πάγια
Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 20 - Λογιστική των κρατητικών επιχορηγήσεων
Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 17 - Μισθώσεις
Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 37 - Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις & Ενδεχόμενες Απαιτήσεις
Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 38 - Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΛΠ 39 - Χρηματοοικονομικά Μέσα
Θέματα Ερωτήσεων
ΔΛΠ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θέματα Κεφαλαίου
Ορισμός των Οικονομικών Καταστάσεων
Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
ΔΛΠ 7 - Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Υποδείγματα Καταστάσεων Ταμειακών Ροών
Κατάσταση Ταμειακών Ροών - Το υπόδειγμα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων & Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
Ο Ισολογισμός
Υπόδειγμα Ισολογισμού
Τα Αποτελέσματα
Υπόδειγμα αποτελεσμάτων περιόδου κατ' είδος δαπανών
Υπόδειγμα αποτελεσμάτων περιόδου όπου τα έξοδα ταξινομούνται κατά λειτουργία
Τα σχετικά με τους Λογαριασμούς του Ισολογισμού Πρότυπα
Οι Σημειώσεις (Notes) των Οικονομικών καταστάσεων
Θέματα Ερωτήσεων
ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Λ.Π. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.
Θέματα Κεφαλαίου
Άσκηση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Δ.Λ.Π. με βάση τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ
Δεδομένα - Διαδικασία:
Λογιστικά Γεγονότα
Θέματα Ερωτήσεων
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΛΠ - ΔΠΧΠ
Θέματα Κεφαλαίου
Ιστορική Διαδρομή για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων
Ν.2992/2002 - Καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
ΠΟΛ. 1025/16.02.05 - ΚΒΣ & Εφαρμογή των Δ.Λ.Π
ΕΛΤΕ - Απόφαση 117 /2005
Απόφαση Δ.Σ. ΕΛΤΕ 110/ 27.2.2006 - Διανομή κερδών
Ν.3301/2004 - Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Κανονισμοί της Ε.Ε. που υιοθετούν τα ΔΛΠ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2238/2004
Προσαρμοσμένες Διατάξεις του Ν.2190/1920 σχετικές με την εφαρμογή των Δ.Λ.Π
Προσαρμοσμένες Διατάξεις του ΠΔ.186/1992 (ΚΒΣ) σχετικές με την
εφαρμογή των Δ.Λ.Π
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Θέματα Κεφαλαίου
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2
Αποθέματα
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12
Φόροι Εισοδήματος
[. . .]
Λεπτομέρειες
ISBN139789607623485
ΕκδότηςΓΕΡΜΑΝΟΣ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2006
Αριθμός σελίδων568
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας0800-0002
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
HUXLEY ALDUS
€9.54 €4.77
(-50%)
Κερδίζετε €4.77
ΤΕΡΕΖΑ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
SCHNITZLER ARTHUR
€16.96 €8.48
(-50%)
Κερδίζετε €8.48

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Νίκος Καχτίτσης: Μὲ σηκωμένο τὸ γιακὰ τοῦ πανωφοριοῦ καὶ στραβὰ τὸ καβουράκι Θὰ ἔχετε παρατηρήσει ὅτι ὅταν κανεὶς φοβᾶται γιὰ κάτι, ἀκόμα καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ ἀρρώστια, τότε εἶναι ποὺ συμμαχοῦν ὅλες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μὲ ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS