Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1828-

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1828-1831)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ε. ΤΡΥΦΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1400-0184
Παρουσίαση

Εξακολουθούντες το ούπερ από διετίας προκατηρξάμεθα έργον της συγγραφής της Εθνικής Ιστορίας μονογραφικώς, σπεύδομεν εις την έκδοσιν της Ιστορίας του πρώτου της νεωτέρας Ελλάδος κυβερνήτου, του αοιδίμου κόμητος Ιωάννου Καποδιστρίου, του ανδρός εκείνου, όστις τας εν Ρωσία τιμάς και μεγαλεία καταλιπών και υπό της χήρας αυτοκρατείρας του αυτοκράτορος πασών των Ρωσιών Αλεξάνδρου (1827) παρακαλούμενος να παραμείνη εν Πετρουπόλει, εν ρωσική υπηρεσία, είπε το λόγιον εκείνο, όπερ εν προμετωπίδι του παρόντος έργου προυτάξαμεν : "Δύναμαι κάλλιστα να προσφέρω εις την Ελλάδα το γηραλέον σαρκίον μου".
Την ιστορίαν του Καποδιστρίου διττώς θεωρούμεν αναγκαίαν πρώτον μεν, διότι αυτός υπήρξεν ο ανήρ εκείνος, όστις εν τη ελληνική αυτού καταγωγή ετίμησε το Ελληνικόν όνομα, μέγα διαδραματίσας, κατά τας τρεις πρώτας δεκαετηρίδας του προς το τέρμα δολιχοδρομούντος ΙΘ' αιώνος, πρόσωπον, γενόμενος ο διαιτητής της Ευρώπης, ο Βίσμαρκ της εποχής αυτού δεύτερον δε, διότι αυτόν, πάντων των συγχρόνων Ελλήνων άριστον διπλωμάτην γενόμενον, εξέλεξεν η τρίτη εν Τροιζήνι εθνική συνέλευσις (2 Απριλίου 1827) ως πρώτον της ελευθερουμένης Ελλάδος κυβερνήτην, εις χείρας αυτού εμπιστευθείσα τους οίακας του υπό της αλλοπροσάλλου διπλωματίας κλυδωνιζομένου εθνικού σκάφους. Και όντως, πόσας αναμνήσεις δεν διεγείρει το όνομα του Καποδιστρίου ! Το όνομα του Μπάρμπα-γιάννη, ως απεκάλει τον σεπτόν γέροντα Κυβερνήτην ο ελεύθερος Ελληνικός λαός, όστις νυχθημερόν εν τω εν Αιγίνη εισέτι περισωζομένω μεγάρω της Κυβερνήσεως ειργάζετο υπέρ του εθνικού μεγαλείου, υπέρ της ευρύνσεως των στενών μέχρις αποπνιγμού της αναγεννωμένης Ελλάδος ορίων, άπερ η ανθελληνική διπλωματία των περί τον Μέττερνιχ επέβαλεν αυτή.
Πλείσθ' όσα έχουσι γραφή περί του πρώτου της Ελλάδος κυβερνήτου παρά τε ημετέρων και ξένων και ίσως πολλά άλλα θα γραφώσιν εν τω μέλλοντι, διότι η ιστορία εισέτι δεν εφιλοτέχνησε το αληθινόν και αθάνατον του ανδρός εκείνου μνημείον, όστις πρώτος αυτός έθηκε τα θεμέλια της εν Ελλάδι ελευθέρας πολιτείας, αλλά και δεν ενόμισε πρέπον να οινοχοήση άκρατον την ελευθερίαν προς άνδρας χώρας επί μακρόν ταλαιπωρηθείσης, ής το μεν ήμισυ κατείχετο εισέτι υπό των Τούρκων, το δ' έτερον είχε καταστή έρμαιον εσωτερικών πολέμων και ολεθρίων αντεγκλήσεων.
Ο βίος του Ιωάννου Καποδιστρίου δύναται να διαιρεθή εις τρεις ιδίως περιόδους, καθ' άς ανεφάνη, ανεπτύχθη και ωρίμασεν ο έξοχος εκείνος νους της Ελλάδος. Και εν μεν τη πρώτη υπηρετεί το κρατίδιον, εν ώ εγεννήθη, άρτι ανακύψαντι της μακράς βενετικής δουλείας, εν δε τη δευτέρα, εν τοις ευρωπαϊκοίς συνεδρίοις παρακαθήμενος παρά τοις διασημοτέροις των πολιτικών και διπλωματικών ανδρών της εποχής, συσκέπτεται περί των τυχών των λαών, εν δε τη τρίτη δημιουργεί την πολιτικήν Ελλάδα, ής πολλοί μεν παρεσκεύασαν την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν αντί πάσης θυσίας, αλλ' εκείνος εδημιούργησεν, ως επιτήδειος αρχιτέκτων το πολιτικόν οικοδόμημα αυτής.
Τοιούτου γενομένου του κυβερνήτου Καποδιστρίου, και ως βάσιν της εργασίας ημών πάσας τας μέχρι τούδε περί αυτού εκδεδομένας ιστορικάς πραγματείας ημετέρων τε και ξένων λαβόντες, προβαίνομεν επί την έκδοσιν της ιστορίας του κυβερνήτου (1828 - 1831), τα μεν από της γεννήσεως αυτού μέχρι του 1828, εν τη Εισαγωγή συντόμως διεξερχόμενοι, τα δε από του θανάτου αυτού, ήτοι από του 1831 μέχρι της αντιβασιλείας, εν παραρτήματι δια βραχέων διεξιόντες.
Έγραφον εν Αιγίνη κατ' Αύγουστον 1893. (ΤΡΥΦΩΝ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Α'.
Άφιξις Κυβερνήτου εις Ναύπλιον - Ελεεινή του Ναυπλίου ιδίως και εν γένει της Ελλάδος κατάστασις. Εισβολή Στερεοελλαδιτών εις Πελοπόννησον. - Απαιτήσεις του Θ. Γρίβα και φόβος των Ναυπλιέων. [...] Αναχώρησις Καποδιστρίου διά την έδραν της αντικυβερνητικής επιτροπής, την Αίγιναν. - Η εν Αιγίνη υποδοχή του Κυβερνήτου. - Πανηγυρικός λόγος Θεοφίλου Καΐρη. - Υποδοχή των Γραμματέων
Β'.
Πρώται κυβερνητικαί πράξεις του Καποδιστρίου: - Ύδρυσις του Πανελληνίου. - Δημιουργία του Γραμματέως της Επικρατείας. - Διορισμός των μελών του Πανελληνίου. - Υπουργικόν Συμβούλιον - Όρκος Κυβερνήτου. - Μέτρα κατά της πειρατείας της τε Γραμβούσης και των βορείων Σποράδων. [...] Ίδρυσις Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης. - Φορολογικά. - Νομισματικά.
Γ.
Αστυνομικά. - Στρατιωτικός διοργανισμός. - Διαίρεσις του στρατού εις χιλιαρχίας. - Παραλαβή των φρουρίων Ναυπλίου. - Προσωρινή διοικητική της χώρας διαίρεσις - Έκτακτοι επίτροποι - Δημογεροντίαι. - Πληθυσμός Πελοποννήσου και νήσων - Σύστασις στρατοδικείων. - Σχολή των Ευελπίδων - Ναυτικά. Γεωργικά - Δημόσια καταστήματα - Δικαστικά. - Εκπαιδευτικά.
Δ'.
Τα προ της Δ' εν Άργει Εθνοσυνελεύσεως - Εκλογαί πληρεξουσίων. - Αναβολή της συγκλήσεως της Εθνοσυνελεύσεως. - Εκλογή του Κυβερνήτου εν τριάκοντα και έξ εκλογικαίς περιφερείαις. - Ανανέωσις του Πανελληνίου. - Σύγκλησις της Εθνοσυνελεύσεως διά την 11ην Ιουλίου 1829. - Το αρχαίον του Άργους θέατρον διασκευασθέν εχρησίμευσεν ως τόπος συνεδριάσεως της Εθνοσυνελεύσεως.- Τελετή επίσημος επί τη ενάρξει των εργασιών αυτής. [...] Η 6η Αυγούστου 1829. - Λήξις των εργασιών της εν Άργει Δ' Εθνικής Συνελεύσεως.
Ε'
Το εν Λονδίνω περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος πρωτόκολλον της 22)3 Φεβρουαρίου 1830. [...] Λόγος περί εκχωρήσεως των υπό την Αγγλικήν προστασίαν Ιονίων νήσων τη Ελλάδι. - Εγκατάλειψις της Κρήτης και της Σάμου. - Επιστολή του εκλεγέντος ηγεμόνος κυριάρχου της Ελλάδος προς τον Κυβερνήτην εκ Μαλβούρ-χάους
ΣΤ'.
Επιστολαί του Καποδιστρίου προς τον πρίγκηπα Λεοπόλδον. - Αποστολή του πρίγκηπος Βρέδε. [...] Ο Λεοπόλδος επανακάμπτει εν τάχει εις Λονδίνον. - Επιστολή αυτού προς την εν Λονδίνω Σύνοδον. - Παραίτησις του πρίγκηπος Λεοπόλδου εκ του ελληνικού θρόνου.
Ζ'
Αίτια της παραιτήσεως του πρίγκηπος Λεοπόλδου του ελληνικού θρόνου [...] Η Ιουλιανή εν Γαλλία επανάστασις. - Αντίκτυπος αυτής εν Ελλάδι. - Δυσχέρειαι του Καποδιστρίου. - Τα περί εκκενώσεως Αττικής και Ευβοίας υπό των Τούρκων.
Η'
Η Αντιπολίτευσις οσημέραι καθίσταται σφοδροτέρα. - Ανταρσία εν Μάνη. - Ο Τσάμης Καρατάσος και η εν Στερεά ανταρσία. [...] Η οικογένεια Μαυρομιχαλαίων. - Αι περί Μάνης αξιώσεις αυτών. - Και πάλιν αι εφημερίδες της αντιπολιτεύσεως. - Αι αποζημιώσεις των τριών ναυτικών νήσων. - Οικονομικά μέτρα του Καποδιστρίου. - Τα περί συγκλήσεως της Εθνοσυνελεύσεως.
Θ'
Τα εν Πόρω. - Η ανατίναξις της φρεγάτας "Ελλάδος" και της κορβέττας "Ύδρας. - Η λεηλασία του Πόρου[...] Διάλογος Πετρόμπεη Γεωργίου και Κωνσταντίνου Μαυρομιχαλών. - Απόφασις της δολοφονίας. - Η δολοφονία. - Φόνος του δολοφόνου Κωνσταντίνου. - Καταφυγή του Γεωργίου Μαυρομιχάλη εις το μέγαρον της Γαλλικής πρεσβείας. - Παράδοσις αυτού. - Καταδίκη εις θάνατον. - Η Γερουσία εκλέγει τριμελή επιτροπήν εκ των Αυγουστίνου Καποδιστρίου, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και Ιωάννου Κωλέττη. - Τα μετά την δολοφονίαν. - Κρίσεις
Ι'.
Τα μετά την δολοφονίαν. - Ενέργειαι των αντιπρέσβεων περί της τηρήσεως της ησυχίας. - Άφιξις εκ Τριπόλεως του Κολοκοτρώνη. - Άφιξις των αντιπροσώπων της εν Ύδρα αντιπολιτεύσεως αιτουμένης αμνηστίαν. - Απόρριψις των προτάσεων των αντιπολιτευομένων υπό της τριανδρίας [...] Φυγή των περί τον Κωλέττην εις Στερεάν Ελλάδα. - Κυβέρνησις της Περαχώρας. - Προκήρυξις Κωλέττη προς τους Έλληνας καλούντος αυτούς κατά των Καποδιστριακών. - Απειλή εισβολής εις Πελοπόννησον. - Ο Κολοκοτρώνης ετοιμάζει στρατόν κατ' αυτών. - Ματαίωσις της μεσιτείας προς συνδιαλλαγήν. - Εισβολή των Ρουμελιωτών εις Πελοπόννησον. - Κατάληψις Άργους και Ναυπλίου. - Τέλος της εν Ελλάδι διοικήσεως της οικογενείας Καποδιστρίου.
Λεπτομέρειες
ISBN139789608352605
ΕκδότηςΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΙούνιος 2005
Αριθμός σελίδων528
Διαστάσεις21x14
Κωδικός Πολιτείας1400-0184
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

axilpat2

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

JOHNBS, axilpat2, AntonisR

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

RADIOHEAD
€19.08 €6.68
(-65%)
Κερδίζετε €12.40
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
CAMUS ALBERT (NOBEL 1957)
€16.96 €8.48
(-50%)
Κερδίζετε €8.48

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS