Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Σ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-1640

Παρουσίαση

Στο βιβλίο αυτό γίνεται λεπτομερής ανάλυση όλων των λογ/σμών του Γ.Λ.Σ. και αναπτύσσονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής των κυριότερων περιπτώσεων όπως συναντιούνται στην πράξη, με όλη τους την λογιστική και φορολογική τους υπόσταση.
Οι συγγραφείς, που τους διακρίνει η άρτια επιστημονική κατάρτιση, καθώς και η διδακτική και πρακτική πείρα τους, πραγματεύονται με μεγάλη επιμέλεια, όσο μπορούσαν πιο απλά και πρακτικά, όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Γ.Λ.Σ., την κοστολόγηση, τη φορολογία, το Φ.Π.Α. και τον Κ.Β.Σ. στην πράξη.
Πιστεύουν λοιπόν οι συγγραφείς - καθηγητές ότι το βιβλίο αυτό θα καλύψει με επιτυχία ένα μεγάλο κενό και ότι θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους λογιστές, δικηγόρους, επιχειρηματίες, εφοριακούς, δικαστικούς, σπουδαστές κλπ. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α. Πάγιο ενεργητικό
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΡΙΤΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Β. Αποθέματα
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Γ. Απαιτήσεις και διαθέσιμα
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α. Καθαρή θέση - προβλέψεις - μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Α. Οργανικά έξοδα κατ' είδος
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Β. Οργανικά έσοδα κατ' είδος
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Γ. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ
Α. Λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Β. Λογαριασμοί τάξης
ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΙΔΙΟΤΥΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Λεπτομέρειες
ISBN139789609851565
ΕκδότηςΙΔΙΩΤΙΚΗ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 2011
Αριθμός σελίδων728
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας1985-1640
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Δ

Toν συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

elenh17

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΜΥΘΟΣ, ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ - ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
€20.00 €8.00
(-60%)
Κερδίζετε €12.00
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
BARTHES ROLAND
€16.32 €5.71
(-65%)
Κερδίζετε €10.61

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Νίκος Καχτίτσης: Μὲ σηκωμένο τὸ γιακὰ τοῦ πανωφοριοῦ καὶ στραβὰ τὸ καβουράκι Θὰ ἔχετε παρατηρήσει ὅτι ὅταν κανεὶς φοβᾶται γιὰ κάτι, ἀκόμα καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ ἀρρώστια, τότε εἶναι ποὺ συμμαχοῦν ὅλες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μὲ ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS