Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
Χ/Δ 3ΤΟΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ // ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ 1821-1954

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΙΤΟΜΟ-ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ Α: 1821-1914, Β: 1914-1935, Γ: 1935-1954

+
-
ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2920-0120
Τιμή Έκδοσης
€31.80
Τιμή Πολιτείας
€25.44
(-20%)
Κερδίζετε €6.36


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

Η τρίτομος "Πολιτική Ιστορία Ελλάδος - Φαυλοκρατία" του Νίκου Α. Αντωνακέα εκυκλοφόρησε κατά τα έτη 1950 - 1952 - 1954, εις αρκετάς χιλιάδας αντιτύπων. Συντόμως το βιβλίον τούτο εξηντλήθη, ως εκ της ευμενούς απηχήσεως ης έτυχεν εκ μέρους του αναγνωστικού κοινού.
Ήδη, μετά παρέλευσιν τεσσαρακονταετίας από της ολοκληρώσεως της πρώτης εκδόσεώς του, η επικαιρότης του εξακολουθεί να υφίσταται αναλλοίωτος και μάλιστα εκδηλούται καθημερινώς έντονον ενδιαφέρον δια την επανέκδοσίν του. Προς τούτο απεφασίσθη η εις δευτέραν έκδοσιν ανατύπωσις και επανακυκλοφορία του, δια να καλυφή ή παρατηρουμένη ζήτησίς του. Η ανατύπωσις του βιβλίου τούτου γίνεται άνευ οιασδήποτε διορθώσεως, προσθήκης ή περικοπής, προκειμένου να διατηρηθή η αυθεντικότης των κειμένων εις την αρχικήν των μορφήν.
Ο συγγραφεύς του ιστορικού τούτου συγγράμματος παρουσιάζει την φαυλότητα και την διαφθοράν της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδος, πλην φωτεινών τινων περιπτώσεων, ως και την πολιτικήν εν γένει εξαχρείωσιν, εξ ου και ο τίτλος "Φαυλοκρατία". Επίσης ούτος θεωρεί τον κοινοβουλευτισμόν ως το μέσον δια του οποίου η πολιτική ολιγαρχία κυριαρχεί τυραννικώς επί του Λαού, με αποτέλεσμα τον μαρασμόν του Έθνους. Τέλος, ο συγγραφεύς, ασχολείται δια μακρών και με τας ολεθρίας ξενικάς επιρροάς και επεμβάσεις εις τας εσωτερικάς και εξωτερικάς υποθέσεις της Ελλάδος.
Η πάροδος τεσσαράκοντα ετών, από της κυκλοφορίας και των τριών τόμων του παρόντος συγγράμματος και τα έκτοτε μεσολαβήσαντα πολιτικά γεγονότα, δικαιώνουν πλήρως τας κρίσεις του συγγραφέως επί των ιστορουμένων συμβάντων. Πράγματι, κατά την διάρκειαν των τελευταίων τούτων δεκαετιών, επανελήφθησαν αι αυταί ακριβώς φαυλότητες και αθλιότητες του πολιτικού κόσμου, με ελαχίστας δυστυχώς μόνον εξαιρέσεις. Πολλάκις ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι μεταξύ διαφόρων πολιτικών γεγονότων, παλαιοτέρων και συγχρόνων, υπάρχει τοιαύτη ομοιότης, ώστε η μόνη διαφορά των έγκειται εις την χρονολογίαν τελέσεώς των.
Δυστυχώς, αι πολιτικαί ηγεσίαι, φαύλαι και ανήθικοι κατά το πλείστον, δεν ήρθησαν πάντοτε, ως ώφειλον, εις το ύψος των εκάστοτε περιστάσεων, με αποτέλεσμα αι προσφοραί και αι θυσίαι προς την Πατρίδα δεκάδων χιλιάδων αγνών Ελλήνων πατριωτών να αποβούν συνήθως μάταιαι και να παραμείνουν τελικώς άνευ οιουδήποτε θετικού αντικρύσματος.
Η αξία του επανεκδιδομένου τούτου βιβλίου συνίσταται επίσης και εις τον σεβασμόν υπό του συγγραφέως της ιστορικής αληθείας των γεγονότων, τα οποία ούτος παρουσιάζει απηλλαγμένα παντός ψεύδους και άνευ ηθελημένων διαστρεβλώσεων και παραχαράξεων.
Αθήναι 1994, Αριστομένης Ν. Αντωνακέας
Υποστράτηγος ε.α. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Α΄ ΤΟΜΟΣ 1821-1914
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η ανασύστασις του Ελληνικού Έθνους
Πρώται πολιτικαί μορφαί και καταστάσεις
Το έργον και η πολιτεία του Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδιστρίου
Από της δολοφονίας του Καποδιστρίου μέχρι της αφίξεως του Όθωνος. Τα κόμματα μαίνονται κατ' αλλήλων
Το έργον της Αντιβασιλείας προ της ελεύσεως του Βασιλέως Όθωνος
Η Βασιλεία του Όθωνος - Απόλυτος Μοναρχία
Συνταγματικόν Πολίτευμα επί Βασιλέως Όθωνος
Εκθρόνισις του Βασιλέως Όθωνος
Περίοδος Μεσοβασιλείας - Αγγλικαί επιδράσεις - Κομματικά όργια και ένοπλοι συρράξεις
Περίοδος Βασιλέως Γεωργίου Α'. - Το κομματικόν όργιον συνεχίζεται
Κρητική Επανάστασις εν έτει 1866
Συμμαχικαί Κυβερνήσεις - Συνεχείς εκλογαί και νοθεύσεις του λαϊκού φρονήματος
Πανσλαυϊστικαί ενέργειαι της Ρωσσίας - Ρωσσοτουρκικός πόλεμος - Εμπλοκή της Ελλάδος εις τας Σλαυοτουρκικάς διενέξεις
Εχθρική στάσις της Αγγλίας έναντι της Ελλάδος εις το Συνέδριον του Βερολίνου
Προσάρτησις της Θεσσαλίας και του Νομού Άρτης εις την Ελλάδα - θάνατος του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου
Το ανορθωτικόν έργον του Τρικούπη - Δηλιγιαννικαί δημαγωγίαι και αθλιότητες
Πραξικοπιματική προσάρτησις της Ελληνικής Ανατολικής Μακεδονίας παρά της Βουλγαρίας - Αυστηραί Διακοινώσεις των Δυνάμεων προς την Ελλάδα - Αγγλικός αποκλεισμός
Θάνατος του Χαριλάου Τρικούπη
Εσωτερικαί αναστατώσεις - Δράσις ανευθύνων - Κατάληψις της Κρήτης υπό Ελληνικού Στρατού
Η παραφροσύνη του Δηλιγιάννη και ο ατυχής Ελληνοτουρκικός πόλεμος του έτους 1897
Αι συνέπειαι του ατυχούς πολέμου 1897 - Δολοφονική απόπειρα κατά του Βασιλέως Γεωργίου Α'
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
Πολιτικαί ανωμαλίαι - Αι πρώται προσπάθειαι του Γ. Θεοτόκη προς ανασύνταξιν της Χώρας - Δολοφονία του Θ. Δηλιγιάννη
Κρητική Αρμοστία - Ελευθέριος Βενιζέλος και αποπομπή αυτού εκ της Κρητικής Κυβερνήσεως παρά του Αρμοστού Πρίγκηπος Γεωργίου
Οικογενειακή προέλευσις του Ελευθερίου Βενιζέλου
Η γέννησις του Ελευθερίου Βενιζέλου
Πως και υπό τινος εβαπτίσθη ο Ελευθέριος Βενιζέλος
Σκιαγράφησις των διαφόρων ιδιοτήτων του Ελευθερίου Βενιζέλου
Μακεδονικός αγών - Διωγμοί και συμφοραί του Ελληνισμού
Στρατιωτική προπαρασκευή της Χώρας υπό του Γεωργ. Θεοτόκη
Στρατιωτική Συνωμοσία του Γουδί - Ανακοπή του ανορθωτικού έργου του Γ. Θεοτόκη και της Στρατιωτικής ανασυντάξεως της Χώρας - Η Ελλάς ενεπλάκη εις τα δίκτυα ξένων πρακτόρων
Η άφιξις εν Αθήναις του Ελευθερίου Βενιζέλου - Αι πρώται αυτού ενέργειαι και δολοπλοκίαι
Εξεγέρσεις - Ιταλικαί και Τουρκικαί δολιότητες και επιβουλαί - Στρατιωτική Συμμαχία των Βαλκανικών Κρατών
Βαλκανικοί πόλεμοι 1912 - 1913. Η μεγάλη εποποιία των Ελλήνων - Η καθολική μορφή του Στρατηλάτου Κωνσταντίνου - Η Ελλάς εις τον κατά της Τουρκίας πόλεμον
Η δολοφονία του Βασιλέως Γεωργίου Α'. εν Θεσσαλονίκη - Διπλωματικά σφάλματα του Ελευθερίου Βενιζέλου
Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος - Η κατατρόπωσις των Βουλγαρικών στρατευμάτων και το Ελληνικόν μεγαλειώδες έπος
Το διπλωματικόν "δαιμόνιον" του Ελ. Βενιζέλου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους - Αι πλάναι - Αι ασυναρτησίαι και αι αντεθνικαί πράξεις του
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Β΄ ΤΟΜΟΣ 1914-1935
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1914-1923
Η ανασυγκρότησις του κράτους μετά τους βαλκανικούς πολέμους
Ευρωπαϊκός πόλεμος. Εθνικός διχασμός. Η άρνησις του Βενιζέλου να εκτελέση την μετά της Σερβίας συνθήκην. Αι γερμανικαί προτάσεις και η απάντησις του Βασιλέως Κωνσταντίνου
Ο Βενιζέλος εφοδιάζει γερμανικά πολεμικά με γαιάνθρακας και διακυβεύει την τύχην του πολέμου υπέρ των Γεμανών
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος για να εξυπηρετήση ξένας Δυνάμεις προσεπάθει να περιπλέξη την χώραν εις πόλεμον, παραχωρών εθνικά εδάφη εις τους Βουλγάρους
Τα μεγαλεπίβολα στρατηγικά σχέδια του Βενιζέλου προς κατάληψιν των Δαρδανελλίων, τα οποία ο Μεταξάς αποκρούει, ως ακατόρθωτα και καταστρεπτικά
Διαφωνία Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βενιζέλου. Παραίτησις κυβερνήσεως Βενιζέλου. Εκστρατεία των Αγγλογάλλων προς κατάληψιν των Δαρδανελλίων. Αι καταστροφαί αυτών και η δικαίωσις του Ιωάννου Μεταξά [...]
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1923-1935
Γ' ΤΟΜΟΣ: 1935-1954
Λεπτομέρειες
ΕκδότηςΝΕΑ ΘΕΣΙΣ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1994
Αριθμός σελίδων936
Διαστάσεις21x14
ΕπιμέλειαΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κωδικός Πολιτείας2920-0120
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

leukokrino

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΠΛΑΤΩΝ: ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
ΠΛΑΤΩΝ
€7.42 €3.71
(-50%)
Κερδίζετε €3.71
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ
STIEFVATER MAGGIE
€16.50 €5.78
(-65%)
Κερδίζετε €10.72

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS