Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ 1821-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ - Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ 1821-1828

ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ Κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3230-0301
Παρουσίαση

[...] Εις την πρώτην αυτήν αξιοποίησιν των βαρυσήμαντων εγγράφων δεν θα ακολουθήσω μεν την πεπατημένην της εκθέσεως των ιστορικών γεγονότων με τας μακράς εισαγωγάς, τον λόγιον σχολιασμόν και τας αθέλητους ξεναγήσεις του αναγνώστου εις απόψεις και θέας αγαπητάς ίσως μόνον εις τον συγγραφέα. Ο εξαναγκασμός και η επιδέξια παραπλάνησις είναι ανέντιμος υπόθεσις εις την περιοχήν της ιστορίας. Θα δείξωμεν ίσως ως εμπειρότεροι τον δρόμον που πρέπει ν' ακολουθήση ο αναγνώστης-θα χρειασθή όμως να τον περπατήση ο ίδιος. Τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν τοιαύτας θέας, ώστε η σημασία του γράφοντος να περιορίζεται σχεδόν εις την υπεύθυνον μετάφρασίν των. Τα γράφουν και τα υπογράφουν πανίσχυροι αυτοκράτορες, όπως ο Φραγκίσκος της Αυστρίας και ο Τσάρος Αλέξανδρος και Νικόλαος πασών των Ρωσιών. Τα εμπνέονται και τα υπαγορεύουν πολιτικοί της σημασίας ενός Μέττερνιχ. Και τα διαβάζουν μεταξύ υπουργών των Εξωτερικών διπλωμάται που διεκρίθησαν εις την σύνταξιν της Ιεράς Συμμαχίας του Συνεδρίου της Βιέννης. Είναι όμως και το ανθρώπινον δράμα που συνεκρατήθη εις τα κιτρινισμένα φύλλα των εγγράφων αυτών, που δεν γνωρίζουν έλεος. Θα εξυπνήσωμεν τους ήρωας τώρα από τον αιώνιον ύπνον των και η τραγωδία των θα αρχίση εκ νέου - αυτήν την φοράν με θεατάς. Αυτή είναι η φιλοδοξία του γράφοντος: Να συνάξη εμπρός από την ανοικτήν αυλαίαν τους ελευθέρους εκείνους ανθρώπους, δια τους οποίους εχρειάσθη να παιχθή η τραγωδία βουβά, δια να γίνουν οι άνθρωποι ελεύθεροι. Ας ακούσωμεν τώρα την φωνήν των μέσα από τον τάφον, ας γίνωμεν μάρτυρες των κρυφών των θυσιών. Ας παρακολουθήσωμεν ως Έλληνες μίαν ελληνικήν τραγωδίαν που εξετυλίχθη κάποτε μακράν και απουσία της Ελλάδος. Ποτέ το Κοινόν ενός δράματος δεν θα αισθανθεί τα δρώμενα επί της σκηνής ως μίαν υπόθεσιν τόσον πολύ δικήν του όσον αυτήν την φοράν. Διότι το Κοινόν είναι πνεύμα από το πνεύμα του και αίμα από το αίμα του. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. Οι Ρώσοι παγιδεύουν τον Αλέξανδρον Υψηλάντην εις την Αυστριακήν αιχμαλωσίαν. - Ο Μέττερνιχ του εκδίδει κατά παράκλησιν του τσάρου πλαστόν διαβατήριον υπό το όνομα Δημήτριος Παλαιογενείδης. - Ο Υψηλάντης υποχρεούται να σιωπήση επί 7 έτη
2. Με πλαστά ονόματα χωρίζονται οι Υψηλάνται και η ακολουθία των εις δυο ομάδας. - Εις τους δρόμους όμως και εις τα άγρια δάση των Καρπαθίων οι απλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν τον μονόχειρα ήρωα του Ιερού Λόχου
3. Οι Έλληνες αιχμάλωτοι του Μέττερνιχ ρίπτονται εις τα απομονωτήρια του φρουρίου Μούνκατς. - Το μόνον που επιθυμούν να τους επιτραπή είναι ο μικρός περίπατος εντός του φρουρίου κατά την διάρκειαν της νυκτός. - Η πρώτη δραματική επιστολή του Αλεξάνδρου προς την μητέρα του εις την Ρωσίαν
4. Οι Υψηλάνται υποχρεούνται από τον Μέττερνιχ να πληρώνουν τα έξοδα της αιχμαλωσίας των. - Τα πρώτα εμβάσματα από την πονεμένην των μητέρα φθάνουν. - Ο Αλέξανδρος υπέστη ψυχικόν κλονισμόν. - Και οι άλλοι προσβάλλονται από ασθενείας
5. Συντροφιά με τους εγκαθείρκτους του Μούνκατς. - Ωσάν φαντάσματα της ιστορίας συζητούν οι Υψηλάνται τας αιτίας της αποτυχίας της επαναστάσεως των : Έλλειψις οργανώσεως και προπαρασκευής. - Λανθασμένη τακτική πολέμου. - Προδοσίαι υπό Ελλήνων και ξένων. - Άρνησις της Ρωσίας να ανταποκριθή εις τον μύθον των Ελλήνων. - Ο ρόλος του Καποδίστρια
6. Η συγκινητική αλληλογραφία της μητέρας των Υψηλάντη με τα αιχμάλωτα παιδιά της : "Να μη μειωθή το θάρρος και η γενναιοφροσύνη σας. Φανήτε άξιοι των προγόνων σας"
7. Ο Υψηλάντης προς την μητέρα του : "Οσονδήποτε αντίξοος και αν μου φανή η μοίρα, δεν θα είναι ποτέ ικανή να μου εμβάλη φόβον ή να καταβάλη το πνεύμα μου". - Προς τον Τσάρον: "Αφήστε με να αποθάνω εις την Ελλάδα"!
8. Ούγγρος ευγενής προτείνει εις τον Υψηλάντην να τον φυγάδευση από το φρούριον Μούνκατς. - Ο Εθνεγέρτης απορρίπτει την πρότασιν δια να μη αφήση τους αδελφούς και την ακολουθίαν του μόνους
9. Ο Υψηλάντης καταγγέλλει εις τον Μέττερνιχ τους αθλίους όρους διαβιώσεως του εις το φρούριον. - Η επίσημος ιατρική έκθεσις περί της απελπιστικής καταστάσεως της υγείας των κρατουμένων. Ο Μέττερνιχ εντέλλεται επιτόπιον εξέτασιν των καταγγελλομένων
10. Δευτέρα πρότασις αποδράσεως εκ του φρουρίου δια του Φιλικού Εμμανουήλ Ξάνθου. - Ο Υψηλάντης απορρίπτει και αυτήν. - Λεπτομερής έκθεσις στρατηγού ανακριτού περί της ζωής και της καταστάσεως της υγείας των αιχμαλώτων του φρουρίου Μούνκατς
11. Ο αυτοκράτωρ εγκρίνει την μεταφοράν του Υψηλάντη από του φρουρίου Μούνκατς εις το φρούριον Τερέζιενστατ της Βοημίας. - Αι σχολαστικαί λεπτομέρειαι του νέου Γολγοθά
12. Επί 24 ημέρας καθ' οδόν εντός της αμάξης και υπό ισχυράν συνοδείαν φθάνουν επί τέλους οι Υψηλάνται εις το φρούριον Τερέζιενστατ. - Οι αξιωματικοί της φρουράς τον αναγνωρίζουν ως πρώην συμπολεμιστήν των!
13. Αι συνεχείς διαμαρτυρίαι των αιχμαλώτων της Τερέζιενστατ αναγκάζουν τον Μέττερνιχ να τους παραχώρηση μίαν σχετικήν ελευθερίαν κινήσεων. - Μία επιστολή του Δημητρίου Υψηλάντη παρακρατείται υπό της αυστριακής λογοκρισίας
14. Ο Μέττερνιχ προσπαθεί να αποσπάση τα έξοδα των Ελλήνων κρατουμένων από τους Ρώσους, αλλ' αυτοί κωφεύουν. Και καταλήγει εις εκβιασμόν δια της αυστηροτέρας μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων του
15. Αλέξανδρος Υψηλάντης προς την μητέρα του: "Με πικραίνει η σκέψις διότι δεν μπορώ να είμαι κοντά εις τους ηρωικώς αγωνιζομένους συμπατριώτας μου". - Ο Μέττερνιχ θέλει να τον απολύση, αλλά οι Ρώσοι δεν απαντούν. - Μία ευγενής πριγκίπισσα τον βοηθεί οικονομικώς δια να υποβληθή εις λουτροθεραπείαν
16. Η ιλαροτραγική υπόθεσις της πωλήσεως της αμάξης των Υψηλάντη. - Την διατάσσει ο Μέττερνιχ δια να κάλυψη με το αντίτιμόν της τα έξοδα επιτηρήσεως του Υψηλάντη κατά την λουτροθεραπείαν του!
17. Γεράσιμος Ορφανός, Κωνσταντίνος Καβαλερόπουλος, Γεώργιος Λασσάνης - οι συνοδοί των Υψηλάντη περιέρχονται εις απόγνωσιν και θέλουν να φύγουν
[...]
Λεπτομέρειες
Ξενόγλωσσος τίτλοςALEXANDER FURST YPSILANTI SEINE FESTUNGSHAFT IN OSTERREICH 1821-1828 AUF GRUND DER UNGEDRUCKTEN GEHEIMAKTEN DER WIENER ARCHIVE
ΕκδότηςΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΣειράΠΗΓΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ 1453 / 3
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1969
Αριθμός σελίδων372
Διαστάσεις24x17
Κωδικός Πολιτείας3230-0301
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

leukokrino

Toν/την συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

JOHNBS, armanlu, axilpat2, Ανταίος.Φ

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΜΥΣΤΗΡΙΑ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
HAMSUN KNUT (NOBEL 1920)
€18.02 €8.11
(-55%)
Κερδίζετε €9.91
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
€72.11 €15.86
(-78%)
Κερδίζετε €56.25

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS