Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

+
-
ΔΕΜ Β΄Τ. ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ( ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ )

ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

+
-
ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0035
Τιμή Έκδοσης
€28.00
Τιμή Πολιτείας
€22.40
(-20%)
Κερδίζετε €5.60


- Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων


Παρουσίαση

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ προς την ορθόδοξον Εκκλησίαν μελετηθείσης ενώσεως. Είρηται δε εν τω περιωνύμω της του Θεού Σοφίας ναώ, εν τω συνοδικώ, προς την σύνοδον»:
Εγώ περί της γενέσθαι μελετωμένης ταύτης ενώσεως, εκείνό φημι τις κοινωνία αληθείας προς πλάνην; τι δε ημίν και Κυπρίοις κοινόν; Εκείνοι ανέκαθεν όντες αυτόνομος Εκκλησία, Εκκλησία ημίν αντιθέτω περί τα καίρια των δογμάτων, την αυτονομίαν ταύτην προδόντες, υπόκεινται πάντως, και εκόντες ή άκοντες, ήδη δουλεύουσιν. Ημείς δε, τίνα πρόσοδον, ή δουλείαν παρ' εκείνων ελπίζοντες εις κοινωνίαν αυτούς προσδεξόμεθα; χαιρέτωσαν, ή ερρέτωσαν ότι θέλουσι μεν ενωθήναι τη των ορθοδόξων Εκκλησία, αλλά μενόντων των συνήθων, ων ποιείν προς τους Λατίνους οφείλουσι, πάντων απαρατρέπτων ήγουν εκείνοις μεν υπείκειν έργω εις τον αιώνα δουλεύοντας, ημίν δε λόγω ψιλώ, και μέλανι μόνον δόξαι υποταγήναι και αυτό δε τούτο λανθάνειν αεί όσον οίον τε, και μηδέποτε γνωρισθήναι σαφώς, ως αν μη κατά τι, τοις κυρίοις αυτών τοις Λατίνοις προσκρούσαντες, βιασθώσι, και τον σμικρόν σπινθήρα της ευσεβείας, ον έχειν δοκούσι, φανερώς εξομόσασθαι τούτο δ' ουκ έστι την των Κυπρίων Εκκλησίαν τη Οικουμενική συναφθήναι, αλλά τον οικουμενικόν, και τους υπ' αυτόν, λεληθότως τω Ρώμης υποταγήναι. Και πάσα δε αίρεσις, αμετακινήτων αυτή των συνήθων φυλαττομένων, παρακαλεί ενωθήναι τοις ορθοδόξοις ημίν και αυτός δε ο πάπας ουδέν άλλο ζητεί παρ' ημών, ή το καλείν αυτόν άγιον, και συλλειτουργείν τοις εκείνω υπείκουσιν ομολογίαν δε πίστεως κεκρυμμένην, ή ελευθέρας προς δουλεύουσαν Εκκλησίαν εκούσιον συνυποταγήν, ουδ' ο μακρός άπας εγνώρισε χρόνος ούτε μην υπέκυψεν η αδούλωτος των ορθοδόξων Εκκλησία ποτέ ούκουν ουδενί υποκύψει δυναστεία τινί, ουδέ τοις υποκύψασι τυραννίδι συνυποκύψει ποσώς, μη λάθη και αυτή την ελευθερίαν ζημιωθείσα, και συγκατασπασθείσα τοις εις τον λάκκον κειμένοις, ανελκύσαι τούτους εκείθεν προθυμουμένη. [...] (Από την έκδοση)

Περιεχόμενα

ΜΕΛΕΤΗ Περί της των Κυπρίων προς την ορθόδοξον Εκκλησίαν μελετηθείσης ενώσεως. Είρηται δε εν τω περιωνύμω της του Θεού Σοφίας ναώ, εν τω συνοδικώ προς την σύνοδον
ΛΟΓΟΣ Περί της ημών πίστεως δι' αξιωματικών επιχειρημάτων δεικνύς, ότι πασών των ημίν εγνωσμένων πίστεων ουκ έστι ταύτης ευσεβεστέρα. Εκφωνηθείς εν τω βασιλικώ κοιτώνι
ΛΟΓΟΣ Α' Εις τον Ευαγγελισμόν της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Ρηθείς εν τω παλατίω τη Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδος των Νηστειών τυχούσης τηνικαύτα της εορτής, και επαύριον τελουμένης της ακολουθίας του Ακαθίστου
ΛΟΓΟΣ Α' Ρηθείς τη αγία και μεγάλη Παρασκευή εν τω αυτώ παλατίω, εις το ένατον Ευαγγέλιον των αγίων Παθών, ήτοι, εις το "ειστήκεισαν παρά τω σταυρώ, η Μήτηρ αυτού", κτλ.
ΛΟΓΟΣ Αναγκαίας τινάς απορίας περιέχων και λύσεις περί της του Θεού Λόγου ενσάρκου οικονομίας ρηθείς εν τω αυτώ παλατίω, και πρέσβεων εκ Περσίδας εκείσε παρατυχόντων, των περί αυτάς εσχολακότων
ΛΟΓΟΣ Εν τω τρικλίνω του αυτού παλατίου ρηθείς. Διδασκαλικαίς χρήσεσι, και γραφικαίς ρήσεσι παριστών, ότι και η θεία ενέργεια, και τοις αξίοις θεωρουμένη έλλαμψις, και η εν τω Θαβωρίω παραδειχθείσα χάρις άκτιστος
ΛΟΓΟΣ Β' Εις τον Ευαγγελισμόν ρηθείς εν τω αυτώ παλατίω προ των εσπερινών ύμνων, μετά ενιαυτόν ένα της του α' εκφωνήσεως
ΛΟΓΟΣ Β' Εις την Σταύρωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είρηται δε τη αγία και μεγάλη Παρασκευή εν τω παλατίω της βασιλίδος των πόλεων, συνελθόντων απείρων, και δια τούτο λαληθείς τεχνικώτερον
ΛΟΓΟΣ Α' Περί συντελείας. Ρηθείς επί συνελεύσει της Πόλεως εν τω των αγίων Αποστόλων ναώ, και του ενός των βασιλέων αυτόθι παρόντος διαλαμβάνων φιλοτιμότερον και περί του επτά αριθμού
ΛΟΓΟΣ Β' Περί συντελείας. Λαληθείς εν τω παλατίω επί παρουσία πολλών αρχιερέων τας των πολλών περί ταύτης δόξας αποκρουόμενος, και συμπεραίνων, ότι ει μη το εκπεσόν εκείνο τάγμα, ταις των αγίων ψυχαίς τέλεον αναπληρωθή, συντέλεια ου γενήσεται
ΛΟΓΟΣ Γ' Εις τον Ευαγγελισμόν εν τω αυτώ ρηθείς παλατίω, μετά ενιαυτόν ένα της του Β'. Λόγου προς την αυτήν εορτήν εκφωνήσεως
ΛΟΓΟΣ Γ' Εν τω αυτώ λαληθείς παλατίω κατά την εφεξής τω τότε μεγάλην Παρασκευήν παριστών αριδήλως, ότι δια το πωλείσθαι καθ' εκάστην το του Χριστού σώμα και αίμα παρά των ούτω λεγομένων πνευματικών, και αγοράζεσθαι παρ' ημών, οίμοι! το ημέτερον γένος αφανισμώ παραδίδοται, και Ισμαηλίταις περιπίπτει
ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ Εις το αυτό ρηθείσα παλάτιον, επί παρουσία του πατριάρχου, και των εν τέλει, και του κλήρου, και πάσης της πολιτείας, περί του της Πόλεως ανακτίσματος
ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ Περί της του βίου ματαιότητος εκ των ήδη γραφέντων τοις διδασκάλοις, ρηθείσα τοις βασιλεύσι, και του οικουμενικού συνεδριάζοντος τούτοις, επί λύπη συμβάση
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Ρηθείσα προς τον αυτοκράτορα εν τοις Στουδίου, επί τη τελευτή της αυτού νύμφης Άννης παρουσιάζοντος αυτόθι του πατριάρχου, και του βαϊούλου, και του ποτέστα, και των περί αυτούς
ΛΟΓΟΣ Δ' Ρηθείς εν τω παλατίω κατά την ημέραν της αγίας και μεγάλης Παρασκευής, περί της του Κυρίου σταυρώσεως
ΥΠΟΜΝΗΜΑ Περί νοός, εν τω αυτώ ρηθέν παλατίω. Κεφαλαιώδεσι χρήσεσι διαλαμβάνον, ως χρη τούτον καθαίρειν επεί των εν τη ημετέρα ψυχή δυνάμεων ούτος εστί το κράτιστον και τιμιώτατον
ΛΟΓΟΣ Ρηθείις εν τω των αγίων Αποστόλων σηκώ, προ τριών ημερών της των αγίων Θεοφανίων εορτής
ΛΟΓΟΣ Α' Περί της μελλούσης κρίσεως, και της αϊδίου μακαριότητος είρηται δε εν τοις Αγίοις αποστόλοις, τη Κυριακή της Αποκρέω, συνελθόντων πολλών
ΛΟΓΟΣ Β' Περί της μελλούσης κρίσεως, και της αϊδίου μακαριότητος ρηθείς και αυτός εν τοις Αγίοις Αποστόλοις, μετά εβδόμην ημέραν της του Α' εκδόσεως
ΛΟΓΟΣ Ευχαριστήριος εις την Θεοτόκον είρηται δε εν τη μονή των Οδηγών, μετά την εκ της χώρας της εικόνος ταύτης επάνοδον
ΛΟΓΟΣ Περί καρτερίας είρηται δε μετά την απαλλαγήν του πολέμου, εν τη της Οδηγητρίας αυλή "Των δε δύο εφεξής Λόγων εύρηνται μόναι αι επιγραφαί μετά των αρχών"
ΛΟΓΟΣ Ε' Ρηθείς εν τω αυτώ παλατίω, εις το κατά την μεγάλην Παρασκευήν εν τη ακολουθία της Ενάτης Ώρας, αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον [...]
Λεπτομέρειες
ΕκδότηςΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Σειρά
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1990
Αριθμός σελίδων378
Διαστάσεις25x17
Κωδικός Πολιτείας3668-0035
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

John86, βιβλιοπόντικας

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
€12.72 €6.36
(-50%)
Κερδίζετε €6.36
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΤ
KARPELES ERIC
€37.00 €18.50
(-50%)
Κερδίζετε €18.50

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS