Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΔΕΜ 4ΤΟΜΟ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ κΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΠΟΙΑ

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΠΟΙΑ (ΤΕΤΡΑΤΟΜΗ -ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

SCHLUMBERGER GUSTAV
Κωδ. Πολιτείας: 1005-0000

Παρουσίαση

Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ο "Αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς" και η περίφημη "Βυζαντινή Εποποιία" του Γουσταύου Λ. Σλουμπερζέ (Schlumberger, 1844-1929) είναι το αντίστοιχο της περισπούδαστης "Ιστορίας της Βυζαντινής Λογοτεχνίας" του Καρόλου Κρουμπάχερ (Krumbacher, 1856-1909) στον χώρο της ιστορίας. Βέβαια δεν πρόκειται για εξ ίσου συστηματικό σύγγραμμα ή γενική ιστορία του Βυζαντινού κράτους, δηλαδή του κράτους του μεσαιωνικού Ελληνισμού, όμως με τους τέσσερις αυτούς τόμους του (Νικηφόρος Φωκάς, 1890, 1923, Ιωάννης Τσιμισκής - Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου νεανικά έτη, 1896, Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος, 1900 και Αι πορφυρογέννητοι Ζωή και Θεοδώρα, 1905), ο Γουσταύος Σλουμπερζέ αποκατέστησε την αδικία, που διέπραξαν σε βάρος του Βυζαντίου προηγούμενοι συμπολίτες του ιστορικοί και ιδίως ο Άγγλος ιστορικός Εδουάρδος Γίββων (Gibbon, 1737-1794). Δίκαια, γι' αυτό, η Καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου στο πολύ αξιόλογο έργο της "Βυζαντινή Ιστορία" χαρακτηρίζει το έργο του Σλουμπερζέ "ιδιαιτέραν αναλαμπήν εις την παλαιάν παράδοσιν των βυζαντινών σπουδών εν Γαλλία". [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

Περιεχόμενα

Κεφ.1ον
Η τελευταία νόσος του βασιλέως Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογέννητου - Ο επελθών τη 9 Νοεμβρίου 959 θάνατος αυτού - Επισκόπησις των κατά την βασιλείαν αυτού - Ανάρρησις 'Ρωμανού του Β' - Ανατροφή του ηγεμόνος τούτου - Χαρακτήρ αυτού - Η Βασίλισσα Θεοφανώ, σύζυγος αυτού - Πανηγυρική κηδεία του αποβιώσαντα βασιλέως εν τω ναώ των Αγίων Αποστόλων - Οι τάφοι των Αυτοκρατόρων της Ανατολής - Πολύευκτος ο Πατριάρχης - Προοίμια της βασιλείας 'Ρωμανού του Β' - Μεταβολαί εν ταις τάξεσι των ανωτάτων αυλικών υπαλλήλων - Ο ευνούχος Ιωσήφ Βρίγγας κυβερνά εν ονόματι του βασιλέως - Εύνοια προς τον ανάξιον Ιωάννην Χοιρινάν - Παντοδυναμία της Θεοφανούς - Αποδιώκει των ανακτόρων και εγκλείει εις μοναστήρια τας ηγεμονίδας ανδραδέλφας αυτής - Θάνατος της βασιλομήτορος Ελένης - Ο νέος βασιλεύς ανακοινοί την ανάρρησιν αυτού εις τους ανεξαρτήτους και συμμάχους ή υποτελείς ηγεμόνας
Κεφ.2ον
Εκστρατεία κατά των Σαρακηνών της Κρήτης, αρχηγούντος Νικηφόρου του Φωκά - Γιγαντιαίαι παρασκευαί - Περιγραφή του στόλου και απαρίθμησις των προς απόβασιν στρατευμάτων - Εκκίνησις της στρατιάς - Το δρομολόγιον αυτής - Απόβασις εις Κρήτην - Πρώται συγκρούσεις - Πολιορκία και άλωσις του Χάνδακος - Ολοσχερής της νήσου Κρήτης κατάκτησις. Θρίαμβος (πομπή αγομένη πεζή) Νικηφόρου εν τω Ιπποδρόμω - Ο εμίρης της Κρήτης και η οικογένεια αυτού αιχμάλωτοι εν Βυζαντίω - Δεξιά διαγωγή των Βυζαντινών προς τους ξένους ηγεμόνας και αρχηγούς αιχμαλώτους ή ομήρους
Κεφ.3ον
Κατορθώματα του στρατηγούντος των ανατολικών δυνάμεων Κουροπαλάτου Λέοντος, αδελφού του Νικηφόρου, επί των συνόρων της Μικράς Ασίας - Επισκόπησις αναδρομική των περιπετειών του αδιαλείπτου περί ορίων πολέμου μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων - Πρόσφατοι επιτυχίαι των αυτοκρατορικών - Κατάστασις των μεταξύ των δύο φυλών πολεμικών ενεργειών κατά τον χρόνον, αφ' ου άρχεται η προκειμένη αφήγησις - Οι δύο αδελφοί Χαμβδανίδαι, ηγεμόνες του Χαλεπίου και της Μοσούλης, κυριώτατοι των Βυζαντινών πολέμιοι - Ο μέγιστος των εχθρών της αυτοκρατορίας είναι ο νεώτερος των δύο αδελφών, ο κλεινός Σεΐφ Εδδωλάχ, ηγεμών του Χαλεπίου - Καταγωγή του μουσουλμάνου τούτου ήρωος και αρχαί της ισχύος αυτού - Βίκων του μεγαλοψύχου και φιλομούσου τούτου ηγεμόνος - Βίος, αυλή και ακολουθία αυτού - Αι κλίσεις αυτού προς την φιλολογίαν και την ποίησιν - Μοτεναββής ο ποιητής αυτού - Τα ποιήματα τούτου - Πρώτοι αγώνες του Σεΐφ Εδδωλάχ κατά των Ελλήνων - Περιγραφή του κράτους αυτού - Η μεγάλη αυτού κατά το 960 εκστρατεία κατά των χωρών της αυτοκρατορίας και η δεινή ήττα, ην προυξένησεν αυτώ ο Κουροπαλάτης Λέων εν στενοπορία τινί του Ταύρου - Απαράμιλλος στρατιωτική εύκλεια και δημοτικότης των δύο αδελφών Φωκά - Συνωμοσία του Βασιλείου Πετεινού κατά του αυτοκράτορος 'Ρωμανού - Τιμωρία των συνωμοτών - Απανθρωπία κατά τας δημοσίας θανατώσεις εν Βυζαντίω - Διάφορα συμβεβηκότα. Βάπτισμα του Πορφυρογεννήτου Κωνσταντίνου, δευτέρου υιού του 'Ρωμανού και της Θεοφανούς - Απόγονοι του 'Ρωμανού και της Θεοφανούς
Κεφ.4ον
Εκστρατείαι Νικηφόρου επί Κιλικίαν και Συρίαν κατά τα έτη 961-962 και 963, βασιλεύοντος Ρωμανού του Β' - Ευρέα βουλεύματα του δομεστίκου των σχολών της Ανατολής - Προ παντός επιθυμεί να καταστρέψη την δύναμιν του Χαμβδανίδου και κατακτήση την Συρίαν - Προς επιτυχίαν του σκοπού τούτου αναγκαία προηγουμένως η υποταγή της Κιλικίας - Περιγραφή της επαρχίας ταύτης και των δειράδων του Ταύρου, αίτινες χωρίζουσιν αυτήν από της άλλης Μικράς Ασίας - Στενοπορίαι του Όρους τούτου - Αι κατά τον δέκατον αιώνα Ελλήνων και Σαρακηνών μέθοδοι των μεθοριακών πολέμων - Το "περί παραδρομής πολέμου" βιβλίον του αυτοκράτορος Νικηφόρου - Η εν Κιλικία κατά τους χρόνους τούτους κατάστασις - Τα πολυάριθμα εν αυτή φρούρια και ακροπόλεις - Ο Αμανός χωρίζει αυτήν από της Συρίας - Κεραυνοβόλος επί Κιλικίαν εκστρατεία του Νικηφόρου (κατά τον χειμώνα του 961 προς το 962) - Εκπόρθησις πολυαρίθμων φρουρίων - Ο στρατός επιστρέφει εις Καισάρειαν, όπως εορτάση το Πάσχα - Επάνοδος των Βυζαντινών εις Κικιλίαν (κατά το έαρ του 962) - Εκπόρθησις πολυαρίθμων φρουρίων [...]
Λεπτομέρειες
ΕκδότηςΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Χρονολογία ΈκδοσηςΔεκέμβριος 1977
Αριθμός σελίδων3110
Διαστάσεις25x17
ΜετάφρασηΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΥΤΥΡΑΣ Ι.Σ.
ΕπιμέλειαΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Συγγραφέας/Δημιουργός (Ελληνικά)ΣΛΟΥΜΠΕΡΖΕ ΓΚΟΥΣΤΑΒ
Κωδικός Πολιτείας1005-0000
Θέμα
Θέση στο κατάστημαΕίσοδος Γ

To βιβλίο αυτό προτείνουν οι:

leukokrino

Toν συγγραφέα αυτόν προτείνουν οι:

aposdrak, Theodoros_g, alejandrinos

Κριτικές για το προϊόν

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΝΤΑΓΚΟΝ
LOVECRAFT HOWARD-PHILLIPS
€15.90 €7.95
(-50%)
Κερδίζετε €7.95
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
CONRAD JOSEPH
€9.54 €4.77
(-50%)
Κερδίζετε €4.77

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Virginia Woolf: Κολυμπήσαμε στο Αιγαίο, με αχινούς και ανεμώνες Ποτέ μου δεν είδα τόσα πολλά λουλούδια – στην Αίγινα χτες ολόκληρο το βουνό ήτανε κόκκινο από τα ηλιάνθεμα και τις παπαρούνες – έκοψα μία, αλλά τα πέτ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS