Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Η ΖΩΗ"

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0006
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0001

H ελληνική μετάφρασις της Παλαιάς Διαθήκης, η καλούμενη των "Εβδομήκοντα", τυγχάνει η παλαιοτάτη των γνωστών εις ημάς μεταφράσεων της Αγίας Γραφής και υπό παλαιών εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων ευλόγως χαρακτηρίζεται ως "θεόθεν οικονομηθείσα". Αύτη υπήρξεν η Βίβλος της αδιαιρέτου εκκλησίας των οκτώ πρώτων αιώνων, καθηγιάσθη δια της χρήσεως αυτής υπό τε των αποστόλων και των εκκλησιαστικών πατέρων και των τοπικών και οικουμενικών συνόδων, διετέλεσεν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, η βάσις πασών των άλλων παλαιών εκκλησιαστικών μεταφράσεω...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0023

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να γνωρίση ο Χριστιανός, αφ' ενός μεν τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστεώς μας και αφ' ετέρου να μάθη τι είναι υποχρεωμένος να κάνη, για να καταρτισθή, να αναδειχθή δόκιμος, ευάρεστος και αγαπητός στον Θεό. Γι' αυτό περιέχει περιληπτικά όλα όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία να γνωρίζη ο Χριστιανός για τον καταρτισμό, τη μόρφωση και την ηθική τελειοποίησή του. Περιέχει Δογματική, διότι διατυπώνονται σ' αυτό τα κυριότερα δόγματα της πίστεως. Εξηγείται δηλαδή από πού πηγάζει και πώς χορηγείται στον Χριστιανό η άφεσ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0022

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0015

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0017

Εν τω καταρτισμώ του παρόντος τόμου ως βάσιν μεν είχομεν το Ειρμολόγιον Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, ηκολουθήσαμεν όμως νέαν οδόν όσον αφορά την κατανομήν της ύλης. Ούτω, αντί να χωρίσωμεν τας αργάς Καταβασίας από των ειρμολογικών, και αντί να κατατάξωμεν αυτάς κατ' ήχον, πράγμα όπερ ουδένα πρακτικόν σκοπόν εξυπηρετεί, δυσχεραίνει δε όχι ολίγον την εύρεσιν των Καταβασιών μιας εορτής, κατενείμαμεν την ύλην μεθοδικώτερον και φυσικώτερον εις τέσσαρα μέρη. Και εν μεν τω Α' μέρει περιελάβομεν κανόνας και καταβασίας των ακινήτων εορτών του όλου ενια...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0018

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0000

Εις την παρούσαν εργασίαν κατεβλήθη προσπάθεια να αποδοθή όσον το δυνατόν ακριβέστερον και δια βραχέων το νόημα των θεόπνευστων κειμένων. Βοηθήματά μας δι' αυτήν υπήρξαν, εκτός των πατερικών έργων, παλαιότεροι και νεώτεραι ερμηνείαι και σχόλια εις την Καινήν Διαθήκην. Γνώρισμα αυτής είναι εκτός των άλλων, και το ότι προτάσσονται σύντομοι επιγραφαί εις την αρχήν εκάστου κεφαλαίου προς δήλωσιν του περιεχομένου του, χωρίζουν δε μεταξύ των αι ενότητες των κεφαλαίων δια μικρών διαστημάτων. (...) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΝΑΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0036

Η ΠΑΝΑΓΙΑ! Η Θεοτόκος! Η μητέρα του Κυρίου, η μητέρα του σαρκωθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Σωτήρος Χριστού! Ποίον άλλο πλάσμα ετιμήθη και υψώθη τόσον από τον Θεόν και ηγαπήθη και εδοξάσθη τόσον από τους ανθρώπους, όσον η σεμνή και ταπεινή Παρθένος της Ναζαρέτ; [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΑΡΓΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ, ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΥΠΟ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0013

Αναστιματάριον είναι, ως γνωστόν, το βιβλίο το οποίον περιέχει μελοποιημένους τους αναστάσιμους ύμνους του Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής και τινας άλλους συμπληρωματικούς ύμνους κατά τους οκτώ ήχους. Τρία είδη Αναστιματαρίου μας έχουν παραδοθή: Αργόν ή Παλαιόν, αργοσύντομον και σύντομον. Και αργόν μεν, τ.ε. εις αργόν στιχηραρικόν μέλος, έχουν μελοποιήσει κυρίως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μανουήλ Χρυσάφης ο νέος, αργοσύντομον δε και σύντομον, ήτοι εις σύντομον στιχηχαρικόν και ειρμολογικόν μέλος, αντιστοίχως, ο Λαμπαδάριο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΟΡΘΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0016

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0025
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0033

"Ησαΐας ο προφήτης, ο μέγας και πιστός εν δράσει αυτού. Εν ταις ημέραις αυτού ανεπόδισεν ο ήλιος και προσέθηκε ζωήν βασιλεί. Πνεύματι μεγάλω είδε τα έσχατα και παρεκάλεσε τους πενθούντας εν Σιών έως του αιώνος υπέδειξε τα εσόμενα και τα απόκρυφα πριν ή παραγενέσθαι αυτά". Με αυτάς τας περιεκτικάς και παραστατικάς φράσεις ο σοφός Σειράχ (μη' 22-25), προβάλλει εις αδρά χαρακτηριστικά τον μεγαλοφωνότανον προφήτην Ησαΐαν. Θεόπνευστον, πολύ ορθώς, τον χαρακτηρίζει, προφήτην των μελλόντων γενέσθαι, μάλιστα δε της δια του Μεσσίου σωτηρίας, θαυμα...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0031

Έπειτα από τα δύο βιβλία των Παραλειπομένων ακολουθούν εις το κείμενον των Ο' τρία άλλα ιστορικά βιβλία, το Έσδρας Α', Έσδρας Β' και Νεεμίας, τα οποία, όπως καταφαίνεται από το περιεχόμενόν των, αποτελούν συνέχειαν του Β' Παραλειπομένων, εν τη εκθέσει της ιστορίας των Ιουδαίων, με ολίγα τινά κενά. Μάλιστα το Έσδρας Α' αρχίζει από γεγονότα, τα οποία έχουν ήδη εκτεθή εις τα δύο τελευταία κεφάλαια του Β' Παραλειπομένων, περιλαμβάνει δε και μερικά αναγραφόμενα εις το Έσδρας Β'. Το βιβλίον τούτο, το Έσδρας Α', θεωρείται από μερικούς ως δευτεροκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0037

Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι, άλλοι με επιστολάς και άλλοι προφορικώς, εζητούσαν από την Αδελφότητα "Ζωή" να εκδώση Κυριακοδρόμιον των Ευαγγελικών και των Αποστολικών περικοπών. Το αίτημά των ήτο και είναι πάντα δικαιολογημένον. Βεβαίως, ο κάθε Χριστιανός πρέπει να διαθέτη καθημερινώς, μέσα εις τας ασχολίας του, και ολίγον χρόνον δια την μελέτην της Αγ. Γραφής, μάλιστα δε της Κ. Διαθήκης. Θα παίρνη από αυτήν φως Χριστού και χάριν του Αγίου Πνεύματος, δύναμιν δια τον καλόν αγώνα της ζωής και θάρρος εις τας ώρας της αποκαρδιώσεως, παρηγο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0038

Απαραίτητον συμπλήρωμα του Κυριακοδρομίου των Ευαγγελικών Περικοπών, το οποίον εκυκλοφόρησε κατά το παρελθόν έτος, είναι το Κυριακοδρόμιον των Αποστόλων. Αυτό περιλαμβάνει ομιλίας εις τας κατά Κυριακήν περικοπάς των Πράξεων και των Επιστολών των Αποστόλων, και αποτελεί το δεύτερον τμήμα των εκ της Καινής Διαθήκης Κυριακών αναγνωσμάτων. Κατεβλήθη προσπάθεια και εις τον τόμον τούτον, να αναλυθούν εις τρεις συντόμους ομιλίας τα νοήματα των Αποστολικών Περικοπών και να εξαρθούν περισσότερον μερικά από τα υψηλά διδάγματα, που αυταί περιέχουν, ε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΑΒΙΟΛΑ Ή Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0043

Ένα απόγευμα του Σεπτεμβρίου του έτους 302 προσκαλούμε τον αναγνώστη να μεταφερθή με τη φαντασία του και να μας συνοδεύση ανάμεσα στους δρόμους της Ρώμης. Ο ήλιος κοντεύει να δύση σε δύο ώρες θα είναι νύχτα. Ο ουρανός ολοκάθαρος από σύννεφα αρχίζει να ρίχνη μια λεπτή και ευχάριστη δροσιά. Από τα σπίτια βγαίνουν πλήθη πολιτών και κατευθύνονται άλλοι προς τους κήπους του Καίσαρος και άλλοι προς τους κήπους του Σαλουστίου, για να κάμουν τον βραδυνό τους περίπατο και να συζητήσουν μεταξύ τους γύρω από τα νέα της ημέρας. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΡΟΣ Α' (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0019

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΡΟΣ Β' (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0020

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0028

H Αγία Γραφή, το θεόπνευστον τούτο και ιερώτατον δια το ανθρώπινον γένος βιβλίον, περιέχει υψίστας θεοδιδάκτους αληθείας, απροσμετρήτου βάθους, εκτάκτως διαφωτιστικάς επί των μεγάλων θεμάτων πίστεως και ζωής, που απησχόλουν, απασχολούν και θα απασχολούν τον άνθρωπον. Πάντοτε διηρωτάτο και συνεχώς διερωτάται ο άνθρωπος δι' εαυτόν και τον περί αυτόν κόσμον, δι' όσα βλέπει και δι' όσα δεν βλέπει, αλλά κατά κάποιον τρόπον διαισθάνεται, και προσπαθεί να εισδύσει εις το μυστήριον της υπάρξεως και του σκοπού αυτού του ιδίου και του κόσμου. Τι είμ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΤΖΕΗΝ ΕΥΡ
BRONTE CHARLOTTE
€15.00 €7.50
(-50%)
Κερδίζετε €7.50
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
HUGO VICTOR
€20.00 €10.00
(-50%)
Κερδίζετε €10.00

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Eric Lichtblau: Στην πραγματικότητα, είχε διατελέσει ένοπλος φρουρός σε τρία στρατόπεδα συγκέντρωσης Για να καταφέρουν να σωθούν έπρεπε να εφεύρουν μια νέα ταυτότητα και να σχεδιάσουν ένα καινούργιο μέλλον σαν υποτιθέμενοι πρόσφυγες. Δεν θα ήταν πια Ν...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS