Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Η ΖΩΗ"

Ταξινόμηση κατά:   
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΤΣΕΠΗΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0046
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0015

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0018

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0044

Οι μαθηταί εζήτησαν από τον Διδάσκαλόν τους να τους μάθη την γλώσσα του ουρανού: "Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεσθαι", του είπαν. Και ο Ιησούς αμέσως εξεπλήρωσε το αίτημά τους. Και ο σύγχρονος άνθρωπος θα ημπορούσε κάλλιστα να προβάλη το ίδιο αίτημα. Διότι ημπορεί να γνωρίζη πολλές γλώσσες, αλλά την γλώσσα του ουρανού, τον τρόπο να ομιλή προς τον Θεόν φαίνεται ότι δεν τον έμαθε ακόμη. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΦΑΒΙΟΛΑ Ή Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0043

Ένα απόγευμα του Σεπτεμβρίου του έτους 302 προσκαλούμε τον αναγνώστη να μεταφερθή με τη φαντασία του και να μας συνοδεύση ανάμεσα στους δρόμους της Ρώμης. Ο ήλιος κοντεύει να δύση σε δύο ώρες θα είναι νύχτα. Ο ουρανός ολοκάθαρος από σύννεφα αρχίζει να ρίχνη μια λεπτή και ευχάριστη δροσιά. Από τα σπίτια βγαίνουν πλήθη πολιτών και κατευθύνονται άλλοι προς τους κήπους του Καίσαρος και άλλοι προς τους κήπους του Σαλουστίου, για να κάμουν τον βραδυνό τους περίπατο και να συζητήσουν μεταξύ τους γύρω από τα νέα της ημέρας. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΨΑΛΜΟΙ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0024

Κανένα άλλο θεόπνευστον βιβλίον, όσον το βιβλίον των Ψαλμών, δεν εχρησιμοποιείτο και δεν χρησιμοποιείται, όχι μόνον υπό των Εβραίων, αλλά και υπό των Χριστιανών. Οι Εβραίοι εις τας συναγωγάς αυτών, εις τον ναόν των, εις τας τελετάς και πανηγύρεις, εις τας οικίας των και κατά τας εις Ιερουσαλήμ ευλαβείς αποδημίας των, οικογενειακώς και ατομικώς, έκαμνον πυκνήν χρήσιν των Ψαλμών. Η χριστιανική Εκκλησία, από της ημέρας της ιδρύσεώς της και εντεύθεν, χρησιμοποιεί πλουσιώτατα τους ψαλμούς. Εις την θείαν λειτουργίαν, εις τον όρθρον, εις όλα τα μ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΟΡΘΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0016

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0038

Απαραίτητον συμπλήρωμα του Κυριακοδρομίου των Ευαγγελικών Περικοπών, το οποίον εκυκλοφόρησε κατά το παρελθόν έτος, είναι το Κυριακοδρόμιον των Αποστόλων. Αυτό περιλαμβάνει ομιλίας εις τας κατά Κυριακήν περικοπάς των Πράξεων και των Επιστολών των Αποστόλων, και αποτελεί το δεύτερον τμήμα των εκ της Καινής Διαθήκης Κυριακών αναγνωσμάτων. Κατεβλήθη προσπάθεια και εις τον τόμον τούτον, να αναλυθούν εις τρεις συντόμους ομιλίας τα νοήματα των Αποστολικών Περικοπών και να εξαρθούν περισσότερον μερικά από τα υψηλά διδάγματα, που αυταί περιέχουν, ε...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0001

H ελληνική μετάφρασις της Παλαιάς Διαθήκης, η καλούμενη των "Εβδομήκοντα", τυγχάνει η παλαιοτάτη των γνωστών εις ημάς μεταφράσεων της Αγίας Γραφής και υπό παλαιών εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων ευλόγως χαρακτηρίζεται ως "θεόθεν οικονομηθείσα". Αύτη υπήρξεν η Βίβλος της αδιαιρέτου εκκλησίας των οκτώ πρώτων αιώνων, καθηγιάσθη δια της χρήσεως αυτής υπό τε των αποστόλων και των εκκλησιαστικών πατέρων και των τοπικών και οικουμενικών συνόδων, διετέλεσεν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, η βάσις πασών των άλλων παλαιών εκκλησιαστικών μεταφράσεω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0017

Εν τω καταρτισμώ του παρόντος τόμου ως βάσιν μεν είχομεν το Ειρμολόγιον Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, ηκολουθήσαμεν όμως νέαν οδόν όσον αφορά την κατανομήν της ύλης. Ούτω, αντί να χωρίσωμεν τας αργάς Καταβασίας από των ειρμολογικών, και αντί να κατατάξωμεν αυτάς κατ' ήχον, πράγμα όπερ ουδένα πρακτικόν σκοπόν εξυπηρετεί, δυσχεραίνει δε όχι ολίγον την εύρεσιν των Καταβασιών μιας εορτής, κατενείμαμεν την ύλην μεθοδικώτερον και φυσικώτερον εις τέσσαρα μέρη. Και εν μεν τω Α' μέρει περιελάβομεν κανόνας και καταβασίας των ακινήτων εορτών του όλου ενια...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0000

Εις την παρούσαν εργασίαν κατεβλήθη προσπάθεια να αποδοθή όσον το δυνατόν ακριβέστερον και δια βραχέων το νόημα των θεόπνευστων κειμένων. Βοηθήματά μας δι' αυτήν υπήρξαν, εκτός των πατερικών έργων, παλαιότεροι και νεώτεραι ερμηνείαι και σχόλια εις την Καινήν Διαθήκην. Γνώρισμα αυτής είναι εκτός των άλλων, και το ότι προτάσσονται σύντομοι επιγραφαί εις την αρχήν εκάστου κεφαλαίου προς δήλωσιν του περιεχομένου του, χωρίζουν δε μεταξύ των αι ενότητες των κεφαλαίων δια μικρών διαστημάτων. (...) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0030

Η απόδοσις του νοήματος της Αγίας Γραφής, και μάλιστα εν συντομία, γενικώς δεν είναι έργον εύκολον, εξ αντιθέτου είναι δύσκολον κυρίως δια το βάθος των νοημάτων αλλά και δια το προσιδιάζον εις αυτήν γλωσσικόν ύφος. Ειδικωτερον η απόδοσις των ιερών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης παρουσιάζει τας μεγαλυτέρας δυσκολίας. Αλλά μας ώθησεν εις την ανάληψιν τον εγχειρήματος τούτου αφ' ενός μεν η συναίσθησις της ανάγκης προσφοράς προς τους Χριστιανούς μιας συντόμου, απλής, πιστής, ευχρήστου και όσω το δυνατόν καταληπτής αποδόσεως του νοήματος, αφ' ετ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0023

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να γνωρίση ο Χριστιανός, αφ' ενός μεν τις αλήθειες της ορθόδοξης πίστεώς μας και αφ' ετέρου να μάθη τι είναι υποχρεωμένος να κάνη, για να καταρτισθή, να αναδειχθή δόκιμος, ευάρεστος και αγαπητός στον Θεό. Γι' αυτό περιέχει περιληπτικά όλα όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία να γνωρίζη ο Χριστιανός για τον καταρτισμό, τη μόρφωση και την ηθική τελειοποίησή του. Περιέχει Δογματική, διότι διατυπώνονται σ' αυτό τα κυριότερα δόγματα της πίστεως. Εξηγείται δηλαδή από πού πηγάζει και πώς χορηγείται στον Χριστιανό η άφεσ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0031

Έπειτα από τα δύο βιβλία των Παραλειπομένων ακολουθούν εις το κείμενον των Ο' τρία άλλα ιστορικά βιβλία, το Έσδρας Α', Έσδρας Β' και Νεεμίας, τα οποία, όπως καταφαίνεται από το περιεχόμενόν των, αποτελούν συνέχειαν του Β' Παραλειπομένων, εν τη εκθέσει της ιστορίας των Ιουδαίων, με ολίγα τινά κενά. Μάλιστα το Έσδρας Α' αρχίζει από γεγονότα, τα οποία έχουν ήδη εκτεθή εις τα δύο τελευταία κεφάλαια του Β' Παραλειπομένων, περιλαμβάνει δε και μερικά αναγραφόμενα εις το Έσδρας Β'. Το βιβλίον τούτο, το Έσδρας Α', θεωρείται από μερικούς ως δευτεροκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0022

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0014

Η λέξις "παραβολή" (εκ του παραβάλλω) σημαίνει πρώτον την τοποθέτησιν ενός πράγματος πλησίον άλλου, προς τον σκοπόν να γίνη σύκγρισις αυτών. Έπειτα δε σημαίνει τη σύγκρισιν ή την αναλογίαν. Εις την Καινή Διαθήκην παραβολή κυρίως λέγεται η διήγησις πράξεων, που συμβαίνουν ή μπορούν να συμβούν εις την φύσιν και τον καθημερινόν μας βίον διήγησις πράξεων "μη γενομένων μεν μεν κατά το ρητόν, δυναμένων δε γενέσθαι", όπως λέγει ένας αρχαιότατος εκλλησιαστικός συγγραφεύς, ο Ωριγένης αλλά διήγησις, η οποία εκφράζει πάντοτε κάποιο ηθικόν, πνευματι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ (ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0021

Εν πάση τελετή και λατρεία προς τον Θεόν θέσιν σημαίνουσαν κατέχει αναμφιβόλως η ιερά υμνωδία. Δι' αυτής προσφέρομεν εις τον Θεόν, κατά την παραγγελίαν του αποστόλου Παύλου, "ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς". Εκφράζομεν προς Αυτόν αισθήματα πίστεως, ελπίδος, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Εκχύνομεν ενώπιόν Του δεήσεις και ικεσίας. Ομολογούμεν μεγάλας και διδακτικάς αληθείας της πίστεώς μας. Εκδηλώνομεν αισθήματα μετανοίας και τον πόθον της ηθικής ανορθώσεως και αναγεννήσεως. Ζητούμεν το έλεος του Θεού, εις επιτυχίαν της σωτηρίας και απόλ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0032

Ασύλληπτος οδύνη, απερίγραπτος ψυχικός σπαραγμός, λυσσώδης πόλεμος εκ μέρους του πονηρού, παντελής έλλειψις κατανοήσεως και συμπαραστάσεως, μάλλον δε και πικρίαι, εκ μέρους του Θεού, βαθείαι και αναπάντητοι απορίαι δια την αιτίαν της συμφοράς, τραγωδία εις την εντονωτέραν μορφήν της και λύσις παρ' αυτού του Θεού, είναι τα στοιχεία, που συνθέτουν το συγκλονιστικόν δράμα του Ιώβ. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0037

Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι, άλλοι με επιστολάς και άλλοι προφορικώς, εζητούσαν από την Αδελφότητα "Ζωή" να εκδώση Κυριακοδρόμιον των Ευαγγελικών και των Αποστολικών περικοπών. Το αίτημά των ήτο και είναι πάντα δικαιολογημένον. Βεβαίως, ο κάθε Χριστιανός πρέπει να διαθέτη καθημερινώς, μέσα εις τας ασχολίας του, και ολίγον χρόνον δια την μελέτην της Αγ. Γραφής, μάλιστα δε της Κ. Διαθήκης. Θα παίρνη από αυτήν φως Χριστού και χάριν του Αγίου Πνεύματος, δύναμιν δια τον καλόν αγώνα της ζωής και θάρρος εις τας ώρας της αποκαρδιώσεως, παρηγο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ;
Κωδ. Πολιτείας: 1815-0040

Μια νέα σειρά βιβλίων συγχρόνου πνευματικού προβληματισμού πάνω σε ζωτικά θέματα της εποχής μας. Γιατί δεν είμαι άθεος; Γιατί δεν είμαι Μαρξιστής; Γιατί κατηγορούμενος ο Χριστιανισμός; Τι είναι για σας ο Χριστός; Έχει μέλλον ο Χριστιανισμός; (Σύγχρονοι Μεσσίες - Βουδδισμός) Είναι επανάσταση ο Χριστιανισμός; (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΝΤΡΟΥΝΑ
SERPIERI PAOLO-ELEUTERI
€12.00 €4.80
(-60%)
Κερδίζετε €7.20
Η φάρμα των ζώων
ORWELL GEORGE
€9.54 €4.77
(-50%)
Κερδίζετε €4.77

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS