Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΞΟΔΙΑΣΤΙΚΟΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0008

Ο μετά χείρας Γ' τόμος του Ευχολογίου, ως και ο εκφραστικός του περιεχομένου αυτού υπότιτλος "Εξοδιαστικόν" δηλοί, περιλαμβάνει τας νεκρωσίμους και επιμνημοσύνους ακολουθίας και τας συναφείς ευχάς, δια των οποίων είωθεν η αγιωτάτη Εκκλησία ίνα προπέμπη τους επ' ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου εξ ημών προς κρείττονα κόσμον μεθισταμένους πατέρας και αδελφούς ημών, και ίνα δέηται κατά τους τεταγμένους καιρούς υπέρ της συγχωρήσεως των αμαρτιών αυτών και μετά δικαίων αναπαύσεως των ψυχών αυτών. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Β'
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0016

Η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου είναι, κατά κοινήν ομολογίαν, το λαμπρότερον και θεολογικώτερον κείμενον λειτουργίας από όσα επί οικουμενικής βάσεως παρήγαγεν η εκκλησιαστική γραμματεία. Δια τον λόγον τούτον δικαίως αποτελεί την επισημοτέραν λειτουργίαν της βυζαντινής λειτουργικής παραδόσεως, διό και εις τα αρχαία ειλητάρια και τα παλαιότερα Ευχολόγια προτάσσεται της λειτουργίας του ιερού Χρυσοστόμου. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΣΧΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΚΟΥΡΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0018

Η καθ'ημάς Ιερά Μονή, όταν από του έτους 1989 ήρχισε να εκδίδει λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, απέβλεπεν, ασφαλώς, εις την γνωριμίαν των ευλαβεστάτων κληρικών με την αγιορειτικήν τάξιν και παράδοσιν. Και η ανταπόκρισις των ευαγών ιερών μονών και του ιερού κλήρου υπήρξε συγκινητική. Τον σκοπόν αυτόν εξυπηρετεί και η παρούσα τρίτομος έκδοσις του "Ευχολογίου", ήτοι του "Αγιασματαρίου" (Α' τόμος), του "Σχηματολογίου" (Β' τόμος) και του "Εξοδιαστικού" (Γ' τόμος). [...] Το ανά χείρας τρίτομον "Ευχολόγιον", εκδίδεται εγκρίσει της Μεγάλης του ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΟΕΣΤΩΤΙΚΟΝ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΙΕΡΑΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙΣ, ΤΟ ΠΡΟΕΣΤΩΤΙ ΑΝΗΚΟΝΤΑ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0010

Συχνάκις εις τα λειτουργικά μας βιβλία συναντώμεν την προειδοποιητικήν σημείωσιν, η οποία έλαβε και παροιμιακήν σημασίαν, "ως δόξει τω προεστώτι". Υπό τον όρον "προεστώς", εις την καθημερινήν λατρείαν της Εκκλησίας μας, νοείται ο έχων τα πρωτεία ή πρεσβεία τιμής, προερχομένης είτε εκ της διοικητικής του θέσεως, είτε εκ της προσωπικής του αξίας. Και εις μεν τας Ιεράς Μονάς κατ' εξοχήν "προεστώς", εξ οφφικίου, είναι ο εκάστοτε καθηγούμενος ή ο αναπληρωτής αυτού, εις δε τας ενοριακάς συνάξεις ο τοπικός επίσκοπος, είτε οιοσδήποτε έτερος λειτου...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0007

Η καθ' ημάς Ιερά Μονή, όταν από του έτους 1989 ήρχισε να εκδίδη λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, απέβλεπεν, ασφαλώς, εις την γνωριμίαν των ευλαβέστατων κληρικών με την αγιορειτικήν τάξιν και παράδοσιν. Και η ανταπόκρισις των ευαγών ιερών μονών και του Ιερού κλήρου υπήρξε συγκινητική. Τον σκοπόν αυτόν εξυπηρετεί και η παρούσα τρίτομος έκδοσις του "Ευχολογίου", ήτοι του "Αγιασματαρίου" (Α' τόμος), του "Σχηματολογίου" (Β' τόμος) και του "Εξοδιαστικού" (Γ' τόμος). [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Γ'
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0017

Η "θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων" ή απλούστερον η "Προηγιασμένη" ή η "Λειτουργία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής", όπως συνηθέστατα αποκαλείται εις τας πηγάς, επενοήθη από τους αγίους πατέρας ως λύσις λειτουργικού αδιεξόδου. Δι' αυτής εθεραπεύετο η ανάγκη της προσελεύσεως εις την θείαν κοινωνίαν κατά τας λειτουργικούς απράκτους ημέρας, οίαι είναι αι ημέραι των αγίων νηστειών. Το πασχάλιον μυστήριον της θείας ευχαριστίας δεν ήτο μεν δυνατόν να τελεσθή κατ ' αυτάς, το καλόν όμως και σωτήριον έθος της συχνής θείας μεταλήψεως ικανοποιείτο ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ
ΗΤΟΙ Η ΤΑΞΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΨΑΛΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0000

Με την χάριν του Θεού βλέπει το φως της δημοσιότητας το μετά χείρας "Συλλειτουργικόν", ως πέμπτος τόμος της σειράς των λειτουργικών τομιδίων, τα οποία από τινών ετών ήρχισαν εκδιδόμενα προς δόξαν Θεού, με αποκλειστικόν στόχον να δώσουν εις τας χείρας των λειτουργών εύχρηστα βοηθήματα προς ευπρεπεστέραν και ακριβεστέραν τέλεσιν των ιερών ακολουθιών. Την έκδοσιν του "Ιεροδιακονικού", δια τους διακόνους, ηκολούθησεν η έκδοσις του "Ιερατικού" εις τρεις τόμους κατά τον αριθμόν των εν χρήσει θείων Λειτουργιών (του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ Α΄
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0015

Καθημερινώς και, ιδία, κατά τας Κυριακάς και τας εορτασίμους ημέρας βλέπομεν να συναθροίζωνται οι πιστοί δια να κυκλώσουν τα θυσιαστήρια "έως των κεράτων" αυτών. Τούτο δε συνιστά μίαν ποιμαντικήν ευθύνην δια τους λειτουργούς της Εκκλησίας. Και όσον πληρούνται οι ναοί μας, τοσούτον οι χριστιανοί μας εν συγκινητική αποδοχή αναμένουν τον άρτον και τον οίνον, τον αίνον και τον λόγον, τον ενόντα Θεόν. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΙΚΟΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0009

Η ακολουθία των εγκαινίων του ναού είναι από τας πλέον λαμπράς, αλλά και τας πλέον μακράς και πολυπλόκους ακολουθίας, και εις τον βυζαντινόν λεγόμενον λειτουργικόν τύπον, κατά τον οποίον ρυθμίζονται αι τάξεις της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, αλλά και εις τους άλλους λειτουργικούς τύπους της χριστιανικής οικουμένης. Είναι δ' ευεξήγητον τούτο, δεδομένης της εξαιρέτου σπουδαιότητος του λειτουργικώς καλυπτομένου υπ' αυτού γεγονότος, της καθιερώσεως δηλαδή χώρου λατρείας, καθαγιασμού αυτού και αναθέσεως αυτού εις τον Θεόν. [...] (Από την εισαγωγή ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0014

Μεταξύ των εκκλησιαστικών βιβλίων, τα οποία χρησιμοποιούνται υπό των λειτουργών του ιερού θυσιαστηρίου, περιλαμβάνεται και το Ιεροδιακονικόν. Ήδη όμως από των αρχών του αιώνος μας δεν έγινε ανατύπωσις παλαιοτέρας τινός εκδόσεως, διό και ουδείς δύναται να εύρη μίαν τοιαύτην φυλλάδα. Το εγκόλπιον τούτο τεύχος υποβοηθεί την ιεροπρεπή και ομοιόμορφον τέλεσιν των θείων ιερουργιών υπό των διακόνων, δεδομένου ότι ούτοι είναι οι αμεσώτεροι βοηθοί και συνεργοί του επισκόπου ή του πρεσβυτέρου, οφθαλμοί και στόμα αυτού. Ανοίγουν και κλείουν τα διάφορ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0002

Επί της ακροτόμου Πέτρας του οσίου πατρός ημών Σίμωνος του μυροβλύτου κατηξιώθημεν να υμνώμεν και δοξολογώμεν, ελέει του Κυρίου και προνοία της Θεοτόκου, "εν εσπέρα και πρωΐ και μεσημβρία", αλλά και εν ολονυκτίαις και εν παντί καιρώ τον Τριαδικόν Θεόν και τους αγίους Του, χρησιμοποιούντες, κατά τας τυπικάς ανάγκας και διατάξεις ανάλογα ψάλματα. Και οτέ μεν ταύτα ανήκουν εις τα καθιερωμένα και εν τοις παλαιοίς βιβλίοις τεθησαυρισμένα αρχαία και ανεπανάληπτα μέλη των γνωστών υμνωδών και παλαιών διδασκάλων, οτέ δε εις τα επί αιώνας από γενεάς...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΟΡΘΡΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0003

Επί της ακροτόμου Πέτρας του οσίου πατρός ημών Σίμωνος του μυροβλύτου κατηξιώθημεν να υμνώμεν και δοξολογώμεν, ελέει του Κυρίου και προνοία της Θεοτόκου, "εν εσπέρα και πρωΐ και μεσημβρία", αλλά και εν ολονυκτίαις και εν παντί καιρώ τον Τριαδικόν Θεόν και τους αγίους Του, χρησιμοποιούντες, κατά τας τυπικάς ανάγκας και διατάξεις ανάλογα ψάλματα. Και οτέ μεν ταύτα ανήκουν εις τα καθιερωμένα και εν τοις παλαιοίς βιβλίοις τεθησαυρισμένα αρχαία και ανεπανάληπτα μέλη των γνωστών υμνωδών και παλαιών διδασκάλων, οτέ δε εις τα επί αιώνας από γενεάς...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0005

Επί της ακροτόμου Πέτρας του οσίου πατρός ημών Σίμωνος του μυροβλύτου κατηξιώθημεν να υμνώμεν και δοξολογώμεν, ελέει του Κυρίου και προνοία της Θεοτόκου, "εν εσπέρα και πρωΐ και μεσημβρία", αλλά και εν ολονυκτίαις και εν παντί καιρώ τον Τριαδικόν Θεόν και τους αγίους Του, χρησιμοποιούντες, κατά τας τυπικάς ανάγκας και διατάξεις ανάλογα ψάλματα. Και οτέ μεν ταύτα ανήκουν εις τα καθιερωμένα και εν τοις παλαιοίς βιβλίοις τεθησαυρισμένα αρχαία και ανεπανάληπτα μέλη των γνωστών υμνωδών και παλαιών διδασκάλων, οτέ δε εις τα επί αιώνας από γενεάς...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0001

Επί της ακροτόμου Πέτρας του οσίου πατρός ημών Σίμωνος του μυροβλύτου κατηξιώθημεν να υμνώμεν και δοξολογώμεν, ελέει του Κυρίου και προνοία της Θεοτόκου, "εν εσπέρα και πρωΐ και μεσημβρία", αλλά και εν ολονυκτίαις και εν παντί καιρώ τον Τριαδικόν Θεόν και τους αγίους Του, χρησιμοποιούντες, κατά τας τυπικάς ανάγκας και διατάξεις ανάλογα ψάλματα. Και οτέ μεν ταύτα ανήκουν εις τα καθιερωμένα και εν τοις παλαιοίς βιβλίοις τεθησαυρισμένα αρχαία και ανεπανάληπτα μέλη των γνωστών υμνωδών και παλαιών διδασκάλων, οτέ δε εις τα επί αιώνας από γενεάς...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΥΠΙΚΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0013

Ο Ιερομόναχος Μεθόδιος ήτο καλός γνώστης της αγιορείτικης τάξεως, άνθρωπος αξιόλογος, γλωσσομαθής και μουσικολογιώτατος. Συνέγραψε το έργον το έτος 1890, εις τον πρόλογον του οποίου σημειώνει: "Ιδών δε ότι η ηλικία παρέρχεται και αι σημειώσεις χύδην και στενογραφημέναι ούσαι θα απολεσθώσιν, ηναγκάσθην ούτω ως ήσαν γεγραμμέναι να τας συνάψω και αντιγράψω δι' ιδίαν μου χρήσιν, ώστε και ούτω είναι πλήρες Τυπικόν, καθότι λύει όλας τας προκύπτουσας τυπικάς απορίας". Πρόκειται δι' εν είδος Τυπικού, το οποίον συνδυάζει στοιχεία εκ των κυριωτέρων...
Διαβάστε περισσότερα...
ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΕΡΠΝΟΝ (ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0006

Η αγία Εκκλησία μας, ως διάδοχος της συναγωγής των Ιουδαίων, ορθώς περιέβαλε με κύρος το Ψαλτήριον ως "αρχή και μέση και τέλος" των προσευχών μας κατά τον άγιον Ιωάννην Χρυσόστομον. Αλλά και εις την μοναχικήν πολιτείαν, πάλιν, ιδιαιτέραν θέσιν κατέχει "ο Δαυΐδ". Ο άγιος Νικόδημος λέγει, ότι "και χειρόγραφον ψαλτήριον ευρίσκεται παλαιόν τονισμένον όλον με φωνάς μουσικάς ... με το να εψάλλετο όλον εν ταις της εκκλησίας ιεραίς ακολουθίαις, και αυτό ήτον όλην σχεδόν η προσευχή και ακολουθία της εκκλησίας προ του να πονηθούν παρά των ιερών μελω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0004

Επί της ακροτόμου Πέτρας του οσίου πατρός ημών Σίμωνος του μυροβλύτου κατηξιώθημεν να υμνώμεν και δοξολογώμεν, ελέει του Κυρίου και προνοία της Θεοτόκου, "εν εσπέρα και πρωΐ και μεσημβρία", αλλά και εν ολονυκτίαις και εν παντί καιρώ τον Τριαδικόν Θεόν και τους αγίους Του, χρησιμοποιούντες, κατά τας τυπικάς ανάγκας και διατάξεις ανάλογα ψάλματα. Και οτέ μεν ταύτα ανήκουν εις τα καθιερωμένα και εν τοις παλαιοίς βιβλίοις τεθησαυρισμένα αρχαία και ανεπανάληπτα μέλη των γνωστών υμνωδών και παλαιών διδασκάλων, οτέ δε εις τα επί αιώνας από γενεάς...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΤΥΧΩΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0012

Το παρόν πόνημα δεν είναι μία εξαντλητική βιογραφία, ούτε καρπός συστηματικής έρευνας για τη ζωή και το έργο του παπα-Τύχωνος. Είναι οι αναμνήσεις και οι εντυπώσεις από την οσία βιοτή του, όπως χαράχθηκαν στην μνήμη του οσιωτάτου Ιερομονάχου Αγαθαγγέλου, εξαρτηματικού αδελφού της ημετέρας Ιεράς Μονής εκ του εν Καρυαίς Κελλίου του Τιμίου Σταυρού, από το 1960, όταν τον πρωτογνώρισε μπροστά στην μεγάλη πόρτα της Μονής Ιβήρων, έως την ημέρα της κοιμήσεώς του, την 10.9.1968. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ (ΜΙΚΡΟ)
Κωδ. Πολιτείας: 7032-0011

Αγαπητέ αναγνώστα, Εις το τευχίδιον αυτό θα εύρης τον βίον του αγίου Σίμωνος του Αθωνίτου, αγίου του 13ου αιώνος, που είναι ο πατήρ, ο κτίτωρ και ο πολιούχος, ο προστάτης της Ιεράς Μονής μας. Έδωσε την ζωήν του όλην απ' αρχής εις τον Θεόν, οικοδόμησε θαυματουργικώς την Σιμωνόπετρα, εν εξαίσιον θαύμα, με την σύμπραξιν του Θεού. Από τότε ζωογονεί την αδελφότητά μας και τους πιστούς που ανακαλύπτουν τον Άγιον, όστις "εις τον αιώνα ζη". Και εξ αυτού ρέει δι' όλους ημάς πηγή ζωής, χαρά και ευλογία Κυρίου, ζωτικόν και γλαφυρόν φως εκ του αϊδίου ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ
LEMEL ALIX
€8.46 €2.96
(-65%)
Κερδίζετε €5.50
ΠΟΛΚ ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΓΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
€13.78 €4.82
(-65%)
Κερδίζετε €8.96

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS