Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές πάνω από 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες Δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 150000 τίτλους

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΔΙΟΝ.

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (1204-1261)
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ - ΗΤΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

(. . .) Ασχοληθείς περί την ιστορίαν ενός των μεγαλειτέρων αθροισμάτων των ελληνικών νήσων, του των Κυκλάδων, εκδίδωμι το α’ αυτής τμήμα, περιλαμβάνον την γεωγραφίαν και την ιστορίαν από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της καταλήψεως αυτών υπό των Φράγκων. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΗΛΙΓΓΟΙ ΚΑΙ ΕΖΕΡΙΤΑΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Το συμπέρασμα της εμής μελέτης είναι ότι σλαβικαί επιδρομαί εις Πελοπόννησον δεν εγένοντο, τουλάχιστον τοιούτόν τι δεν προκύπτει εξηκριβωμένον εκ των γνωστών συγγραφέων των διηγουμένων τα των χρόνων εκείνων ιστορικά γεγονότα· τα δε συμπεράσματα επί του ζητήματος τούτου των νεωτέρων ξένων συγγραφέων είναι ου μόνον παρακινδυνευμένα, αλλά και ασύστατα και ανακριβή και αδόκιμα. (. . .) Εκ τούτων προκύπτει ότι οι αποικισθέντες εις την χερσόνησον Σλάβοι ήσαν ολίγοι συν τω χρόνω δε εξελληνίσθησαν· τοσούτον δε εξελληνίσθησαν, ώστε εν τοις αντιταχθ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 1825-1829
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Μια μετάφραση του τόσο σημαντικού "Ημερολογίου) του Χάου - κυρίως του τμήματος που ενδιαφέρει περισσότερο εμάς, του αναφερομένου στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας - δεν ήταν προσιτή μέχρι σήμερα. Ωστόσο, τον καιρό που πρωτοδημοσιεύτηκε από την κόρη του, σχεδόν το σύνολο του ανεκδότου χειρογράφου, δύο ελληνικές εφημερίδες έσπευσαν να δώσουν σε συνέχειες μεγάλα αποσπάσματα απ' αυτό στο ελληνικό κοινό της εποχής. Την μιαν από εκείνες τις ξεχασμένες και δυσκολοεύρετες πια μεταφράσεις - της "Νέας Ημέρας" του 1907, - αποφάσισε ο βιβλιοπώλης κ. Νότης ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ
Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.

Το ανά χείρας "Ηπειρωτικόν γλωσσάριον" είχε φιλοπονηθή παρά του μακαρίτου πατρός ημών Παναγ. Αραβαντινού, γνωστού διά τάς τόσας αυτού περί Ηπείρου συγγραφάς, υπό του 1861, εν εποχή καθ' ήν ελάχιστοι των Ελλήνων λογίων εθεώρουν άξιον περισυλλογής τον λεκτικόν πλούτον της ημετέρας γλώσσης. (. . .) Ως εν τω προοιμίω του συλλογέως βλέπει ο αναγώστης, το γλωσσάριο τούτο περιείχεν αρχικώς περί τας τρισχιλίας Ηπειρωτικάς λέξεις. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ
Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.

Η αίγλη και το κλέος δι' ων περιεβλήθη ο ιερός αγών του 1821 εκ των ενδόξων ναυτικών κατορθωμάτων των ηρωίδων ναυτικών νήσων θέλει εμπνέει πάντοτε εις τας καρδίας ημών το σέβας και την λατρείαν προς εκείνους τους άνδρας, οίτινες διά της αρετής και της άκρας προς την πατρίδα αγάπης ανύψωσαν τον Ελληνικόν αγώνα εις το ύπατον της δόξης αυτού σημείον. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΕΠΙ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΝΑΙΣΙΜΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.

Δια της προκείμενης μελέτης προσεπάθησα να περισυλλέξω και συστηματοποιήσω τας παρά διαφόροις ιστορικοίς απαντώσας ειδήσεις περί της πολυπαθούς Ορθοδοξίας εν Κύπρω υπό την λατινικήν δυναστείαν διατελούσης, επί τη βεβαία ελπίδι ότι το δοκίμιον τούτο θέλει χρησιμεύση εν προσεχεί μέλλοντι ως αφετηρία νέας συντελεσμένης και φωτεινής ιστορίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου κατά τους μέσους χρόνους. Ίνα δε την μελέτην ταύτην καταστήσω μάλλον ευσύνοπτον έκρινα επωφελέστερον να διαιρέσω εις τρία κεφάλαια ανάλογα προς τα τρία σημαντικώτερα και ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Κυριεύσαντες οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολιν δεν εβράδυναν να υποτάξωσιν υπό τον σιδηρούν αυτών ζυγόν και πάσας τας λοιπάς επαρχίας του βυζαντινού κράτους. Εκ δε των Φράγκων κατακτητών των ιδρυσάντων την εξουσίαν αυτών εν Ανατολή μόνο οι Ενετοί ηδυνήθησαν ν' αντιστώσι πλειότερον, αλλά και ούτοι, καίπερ ηρωικώς αμυνόμενοι, ηναγκάσθησαν εν τέλει ν' απολέσωσι τας εαυτών κτήσεις. Κατά το έτος 1571 κατέκτησαν οι Τούρκοι την Κύπρον, τω δε 1669 μετά είκοσι και πέντε ετών αδιαλείπτους και αιματηρούς πολέμους ηδυνήθησαν να εκπορθώσι και την ηρωική...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ (ΝΗΣΟΣ - ΑΣΤΥ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΣΤΕΡΙΣ - ΣΑΜΗ - ΔΟΥΛΙΧΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

(. . .) Η έλλειψη εντυπωσιακών ερειπίων στην Ιθάκη και τα γύρω νησιά που θα μας επέτρεπαν να ταυτίσουμε την πόλη και τα ανάκτορα του Οδυσσέα (σε συνδυασμό με το πρόβλημα της ταύτισης της Ιθάκης ως νήσου), οδήγησαν στην απέλπιδα έρευνα για την ανακάλυψή τους. Σ' αυτό το στάδιο οι αρχαιολογικές έρευνες μόνο δεν αρκούν. Ο προσεκτικός συνδυασμός τοπογραφίας και ιστορικών πηγών (αρχαίων και μεσαιωνικών) είναι απόλυτα αναγκαίος. Κύρια πηγή μας βέβαια ο Όμηρος, στου οποίου τα γραφόμενα δίνουμε εμπιστοσύνη, αφού διαφορετικά δε θα υπήρχε αντικείμεν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΥΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.

Το Υμέτερον σπουδαιότατον σύγγραμμα Περί των νομισμάτων των Σταυροφόρων υπήρξε κατ' αρχάς η αφορμή εξ ης μοι επήλθεν η ιδέα του καταρτισμού της εμής συλλογής, έως αύτη γενόμενη, ως Υμίν γνωστόν, η πληρεστάτη των υπαρχουσών ηδυνήθη να χρησιμεύση και αυτή ως αφετηρία πληρεστέρων συγγραφών. Προϊόντος δε του χρόνου, ότε αύτη κατ' ολίγον επλουτίζετο, εκ του Υμετέρου πάλιν συγγράμματος εδιδασκόμην όπως διακρίνω και δημοσιεύω τ΄ανέκδοτα. (...) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
TRAVELS IN CRETE (ΔΙΤΟΜΟ)
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Before the outbreaking of the Greek revolution, Crete was the worst governed province of the Turkish Empire; the local authorities were wholly unable to control the license of the Janissaries, who consisted solely of Cretan Mohammedans, and made it a point of honour not to suffer any one of their members to be brought to justice for any ordinary crime. So completely did every Pasha, appointed by the Sublime Porte, depend on this turbulent militia, that his authority always ceased as soon as they resisted it; which, on several occasions, th...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Ο ΕΘΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΝ ΕΠΟΨΗ)
Άμεσα διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-4 εργάσιμες μέρες.

Το κείμενο που ακολουθεί εγράφη στο πρώτο δεκαήμερο του παρελθόντος Νοεμβρίου, για να δημοσιευθή ως άρθρο. Για την έκδοσή του σε βιβλίο, θα μπορούσε βέβαια να δεχθή μια περαιτέρω επεξεργασία, πράγμα που εύκολα επεδέχετο η ίδια του η θεματική. Αν επροτιμήσαμε να το εκδώσωμε αναλλοίωτο - πλην ενός ελαχίστου αριθμού επουσιωδών λεπτομερειών - προκρίνοντες την αναπληρωματική πρόσθεση της μικρής τούτης Εισαγωγής, αυτό οφείλεται σε απλούς λόγους τακτικής: επειδή στο κείμενο γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια επιστημονικής προσέγγισης ωρισμένων προ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΟΡΛΑΝΔΟΥ & Α. ΛΟΥΡΙΩΤΟΥ
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Σπανιολάκης Γ., Παρατηρήσεις επί της απολογίας Ι. Ορλάνδου και Ανδρ. Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο δανείων κατά το 1824 και 1825, εν Αθήναις 1840. Ο Γεώργιος Σπανιολάκης, πρώην μέλος της επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου του λογαριασμού των δανείων και πρόεδρος του βουλευτικού, κατηγορεί τους Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη για "κακίστη διαχείριση" και "σπατάλη" του δευτέρου αγγλικού δανείου ήδη από την περίοδο που το διαπραγματεύονταν στο Λονδίνο, και απορρίπτε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (1824-1825) - ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Ανδρεάδης Κέρκυρα 1876 - Αθήνα 1935), τότε υφηγητής της Πολιτικής Οικονομίας και Δημοσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματεύεται εδώ πρώτος την ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας (1824-1825), ένα ζήτημα το οποίο ταλάνισε με σκανδαλολογία την ελληνική πολιτική σκηνή επί δεκαετίες. Το δημόσιο χρέος, που συσσώρευσαν τα δάνεια, επιβάρυνε την οικονομία του νεαρού κράτους και λειτούργησε σωρευτικά στη χρεοκοπία (1893) και στην επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στη χώρα (1898). Ο Ανδρεάδης εξιστορεί με μεγάλη ακρίβ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - CONTES POPULAIRES GRECS
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Ο γλωσσολόγος Jean Pio (1833-1884) επιμελείται εδώ την έκδοση της συλλογής από νεοελληνικά παραμύθια του λαογράφου δόκτορος Johann Georg von Hahn (1811-1869), συγγραφέα των Albanesische Studien (αρ. 152 της Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών) και προξένου της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Ερμούπολη της Σύρου. Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 47 μακροσκελή παραμύθια από τέσσερεις περιοχές: 25 από την Ήπειρο, 11 από την Αστυπάλαια, 5 από την Τήνο και 6 από την Σύρο (άνω Σύρα). Τα παραμύθια είναι δημοσιευμένα στα ελληνικά και συνοδεύονται από πλήρες φιλολο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1400-1800) (ΔΙΤΟΜΟ)
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Α΄ ΤΟΜΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ 2. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ 3. ΕΠΙΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ 4. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 5. ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ 6. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 8. ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 9. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 10. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 11. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Β΄ ΤΟΜΟΥ 13. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ 14. ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 15. Η ΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΡΗ ΜΟΥΣΕΛΙΜΙ 16. Η ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ 17. ΧΑΤΖΗ ΑΛΗΣ Ο ΧΑΣΕΚΗΣ 18. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1808
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Το περιηγητικό φαινόμενο παρουσιάζει πολυσήμαντο ιστορικό ενδιαφέρον. Οι ταξιδιωτικές αφηγήσεις εκφράζουν το πνεύμα, τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις της χρονικής στιγμής και του τοπικού περιβάλλοντος των ίδιων των περιηγητών. Αποτελούν όμως ακόμη και πηγή πολύτιμη για τη γνώση των λαών και των χωρών που επισκέφθηκαν. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του περιηγητικού φαινομένου στον ευρωπαϊκό χώρο καλύπτει, κάτω από τις ποικίλες εκφάνσεις του, τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από τους πρώιμους κλασσικούς αιώνες έως τη σύγχρονη εποχή. Τα ειδικώτε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (1683-2018)
Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.

Από τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και τη Συνθήκη του Ιασίου σημαντική για την Ελλάδα ήταν η Συνθήκη της Αμιένης, η οποία υπογράφηκε μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας και ρύθμιζε κυρίως θέματα αποικιών των δύο χωρών καθώς και των Ολλανδίας και Ισπανίας, συμμάχων της Γαλλίας. Με την υπογραφή της (25 Μαρτίου 1802) τα Επτάνησα, τα οποία με τη Συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο (17 Οκτωβρίου του 1797 ) και τη διάλυση της Δημοκρατίας της Βενετίας από τον Ναπολέοντα είχαν παραχωρηθεί στη Γαλλία, αναγνωρίστηκαν ως "Επτάνησος Πολι...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ '21
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
€10.60 €3.71
(-65%)
Κερδίζετε €6.89
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ Θ. ΚΩΣΤΑΣ
€8.62 €3.88
(-55%)
Κερδίζετε €4.74

Κατά τ’ άλλα ...Περισσότερα

Kurt Vonnegut Jr., 11/11/1922 - 11/04/2007

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Προβλήματα προσφύγων Στον Κρατικό Συνοικισμό, οι γείτονες ήταν, ως επί το πλείστον, από τη Ρουάντα κι είχαν εγκαταλείψει τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τους σκοτωμούς, ...

Βρείτε μας στο...

Ασφαλείς Συναλλαγές

Verisign Eurobank EFG
Paypal MyBank
Verisign Eurobank EFG
Paypal MyBank