Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Ταξινόμηση κατά:   
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΑΦΡΟΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ
ΕΠΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙ ΘΕΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0083

Η έκδοση του έργου, "Απάντησις Ανωνύμου προς τους αυτού άφρονας κατηγόρους επονομασθείσα περί θεοκρατίας", του Χριστοδούλου εξ Ακαρνανίας, του επονομαζομένου, από τους εχθρούς του ιδίως, Παμπλέκη, καθιστά προσιτή στην έρευνα της πνευματικής ιστορίας του νέου ελληνισμού την πιο τολμηρή κατάθεση θρησκευτικής κριτικής στη φιλολογία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Το έργο, το όποιο τυπώθηκε αρχικά στη Λειψία το 1793, επέζησε σε ένα μόνο αντίτυπο στην Ελλάδα και παρέμεινε λανθάνον για περισσότερο από δύο αιώνες. Η εξαφάνισή του οφείλεται στις ιδέ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0111

Αγγέλλοντες την έκδοσιν του ανά χείρας λιτού πονήματος ημών, εγράφομεν ότι ουδέν καινόν δαιμόνιον παρουσιάζομεν, αλλ' ότι στερρώς εχόμενοι της αρχαίας μουσικής γραμμής και της φωνητικής παραδόσεως, παρεσκευάσαμεν κείμενον, περιέχον εις δύο τόμους πάντα τα κατά την θείαν και ιεράν λειτουργίαν ψαλλόμενα, τα υπό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ανέκαθεν παραδεδεγμένα. Τον πρώτον εκ των δύο τόμων του κειμένου τούτου παραδιδόντες σήμερον εις κοινήν χρήσιν, φρονούμεν ότι παρέχομεν τοις μουσικολογιωτάτοις ιεροψάλταις, όπως και πάσι τοις περί την...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΙΣ 1258-1282
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0033

Παρά τον αυξανόμενον αριθμόν των εργασιών αι οποίαι γίνονται κατά τα τελευταία έτη υπό των ερευνητών δια την προαγωγήν της μελέτης της Βυζαντινής ιστορίας, σημαντική ερευνητική εργασία απομένει ακόμη να γίνη επί της εποχής των Παλαιολόγων, της περιόδου ήτις εκτείνεται από το 1261 μέχρι του 1453 και η οποία είναι το αποκορύφωμα της μακράς ιστορίας του Βυζαντίου. Δια τους συγχρόνους Έλληνας η εποχή των Παλαιολόγων είναι ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας, διότι αποτελεί μίαν γέφυραν προς την ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος. Πράγματι, δεν είναι υπερβο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (+ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0099

Ιδού τέλος πάντων, φίλτατοι ομογενείς! Αναφαίνεται και βιβλίον διδακτικόν της Μουσικής επιστήμης. Του πολυτίμου τούτου Συγγράμματος ήθελεν ίσως στερείσθαι το Γένος επί πολύ, αν δεν ήθελεν υπάρξει εις τους καθ' ημάς χρόνους ο πολυμαθέστατος και μουσικώτατος ούτος ανήρ, ο Πανιερώτατος, λέγω, άγιος Διρραχίου Κύριος Χρύσανθος. Καθώς όλα τα επιστημονικά συγγράμματα δύνανται να χορηγήσωσι κατά το μάλλον και ήττον ωφέλειάν τινα εις το ανθρώπινον γένος, ούτω και το ανά χείρας όχι ολίγον θέλει ωφελήσει, ως πραγματευόμενον περί επιστήμης, ήτις μάλισ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΝΔΩΡΑ (ΕΠΙΤΟΜΟ-ΤΟΜΟΙ Α' - Β')
ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΗΔΥΤΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0074

Όλα τα μέλη, οι ήχοι και τα μακάμια τα εμπεριεχόμενα εις την συλλογήν ταύτην υπάρχουν εξηγημένα και αναλελυμένα καθ' όλην την ακρίβειαν εις βιβλίον ιδιαίτερον αρτίως εκδοθέν, καλούμενον "Ερμηνεία της εξωτερικής μουσικής και εφαρμογή αυτής εις την καθ' ημάς μουσικήν όπερ ευρίσκεται εν τω πατριαρχικώ Τυπογραφείω, και εκείθεν δύναται να το προμηθευθή όστις επιθυμεί να εξηγήση τους εν τω παρόντι εξωτερικούς ήχους, και να λύση πάσαν απορίαν ην ήθελεν απαντήσει εν αυτοίς. (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ: ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0072

Η αναστατική έκδοση της α' εκδόσεως του Ειρμολογίου των Καταβασιών (μέλος αργό ειρμολογικό) του Πέτρου Πελοποννησίου (...) μετά του συντόμου Ειρμολογίου (μέλος σύντομο ειρμολογικό) του Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου (...), που εξέδωκε στην Κωνσταντινούπολη ο διδάσκαλος Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ το 1825, φανερώνει δυο πράγματα μαζί πρώτα, τη σπουδαιότητα που έχει αυτή η αυθεντική έκδοση με την αίγλη και τη λαμπράδα της γνήσιας ασματικής παραδόσεως "κατά το ύφος της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως τα νυν [τον καιρό που την μέλισαν οι δύο α...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0028

Το ανά χείρας έργον θεωρούμενον ως πρώτον τεχνικόν δοκίμιον έχει βεβαίως υπό πάσας αυτού τας επόψεις πλείστας όσας ατελείας αλλ' η Επιτροπή πέποιθεν ότι, επιτευχθέντος άπαξ του ορισμού των τονιαίων διαστημάτων επακριβώς και παγιωθείσης της παραδόσεως του ιερού ημών μέλους, ανοίγεται στάδιον ευρύ εις κατακερματισμόν έργου τελειοτέρου, προς ο η Επιτροπή ομολογεί την ανεπάρκειαν εαυτής, και μελέτην προς σύνταξιν πλήρους και τελείου Θεωρητικού, δι' ου επιτευχθήσεται η καλλιέργεια και ανέγερσις του σεπτού ημών τούτου και ιερού θησαυρού της Εκκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ 1453-1821
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0001

Η μετά την αποφράδα ημέραν της 29 Μαΐου 1453 πολιτική και φιλολογική ιστορία του ελληνικού έθνους δεν ηξιώθη παρ' ημίν της προσηκούσης ερεύνης. Περί τας αρχάς του παρόντος αιώνος Γεώργιος Ζαβίρας ο Σιατιστεύς συνέγραψε βίους των από της αλώσεως του Βυζαντίου ακμασάντων λογίων, μετά τον θάνατον όμως του ανδρός το χειρόγραφον αυτού πολλάς υποστάν περιπετείας ελιμενίσθη επί τέλους εν τη Εθνική Βιβλιοθήκη, και εν αυτή ανέκδοτον κατάκειται. [?] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ : ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0025
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0042
Η ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΗΜΩΝ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0076

Ο Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Ψάχος υπήρξεν αναμφιβόλως ο σπουδαιότερος επιστήμων μουσικός του Ελληνικού χώρου εις το τομέα της Εκκλησιαστικής και Δημώδους Ελληνικής Μουσικής, κατά το Α' ήμισυ του αιώνος μας. Γόνος της κοιτίδος των ελληνοχριστιανικών παραδόσεων, της Κωνσταντινουπόλεως, και εις των κυριωτέρων εν αυτή εκπροσώπων της περιφήμου εις μουσικήν δραστηριότητα εικοσαετίας (1880 -1900), ειργάσθη υπέρ πάντα άλλον σύγχρονόν του δια την διατήρησιν και διάδοσιν της πατροπαραδότου μουσικής μας κληρονομίας. Η ευρύτης, η αξία, το βάθος του διδα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΣΤΥΓΡΑΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΤΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0022

Είς την σύνταξιν του παρόντος εγχειριδίου εχρησίμευσε μοι πρώτιστα και ιδία η σοφή πραγματεία του Τάφελ η επιγραφομένη, Dissertatio geographica de Thessalonica eiusque agro 1839. Η πραγματεία αυτή τοσούτον σοφώς και επιμελώς εκτίθησι τα της Θεσσαλονίκης πράγματα, ώστε δεν θα έχει τις να προσθέσει πάρα πολλά, εάν εις το μέλλον πειραθή τοπογραφίαν τινά της Θεσσαλονίκης. Φως τι επί της τοπογραφίας της Θεσσαλονίκης, και ιδία επι της ιστορίας των τειχών, διαχέουσι και οι επιγραφαί ας εδημοσίευσεν ο κ. Duchesne, εν τω συγγράματι Une mission a mo...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ - ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0040

. . . Διά να φυτρώσουσι τρίχες Διά να κάμεις να μαδίσουν αι τρίχες χωρίς βλάψιμον Είς πρίσμα ορχιδίων Διά να μη μεθύσει ος τις πίη πολύ κρασί Να λαμπρύνεις Εικόνα, όπου να ήναι παλαιά χαλασμένη, και δεν φαίνονται τα πρόσωπα Διά να μη γροικάς ψύχραν τον χειμώνα ολότελα Διά να βλέπεις εις το πέλαγος Διά να λύσεις ανδρόγυνον Πόσαις χάραις έχει το Δεντρολίβανον Διά να κάμης άνθρωπον να κοιμηθή. . . (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑΚΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΑΘΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ '21 - ΒΙΟ-ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0036

Θεματολογίκα όλα τα παιδικά και τα περισσότερα από τα άλλα καταπιάνονται με τον μεγάλο ξεσηκωμό του γένους και τους ήρωες που έκλεισαν στην καρδιά τους την Ελλάδα και με το αίμα τους εξόρκισαν τη σκλαβιά τετρακοσίων χρόνων. Με τα βιβλία του για το ’21 πυρπόλησε τις παιδικές ψυχές, αλλά και των μεγάλων. Ζωντάνεψε τους καπεταναίους του και μετέφερε στ’ αυτιά μας τον αχό των μαχών (. . .) Στις γραμμές που ακολουθούν θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε στοιχεία για τη ζωή του, παρμένα κυρίως μέσα από τα βιβλία του, από δικές του καταγραφές, αλλά...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0114

Αν, από την άποψη της νεώτερης ιστορίας μας, ρωτούσε κανείς ποια είναι τα δέκα έργα που θα έπρεπε άφευκτα να είχαν δημοσιευθεί στην Ελλάδα μέσα στα ελεύθερα εκατόν τόσα χρόνια που ζούμε, ένα από τα πρώτα όσα θα ανέφερε ο προσεκτικός ιστορικός είναι ασφαλώς και η "Αυτοβιογραφία" του Καποδίστρια. Το έργο τούτο αποτελεί, ακριβέστερα, ένα μακρότατο Υπόμνημα που το υπέβαλε στα 1826 ο Καποδίστριας προς τον Τσάρο της Ρωσσίας Νικόλαο όταν απεφάσισε να παραιτηθεί από την ρωσσική υπηρεσία. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα μοναδικό διπλωματικό έγγραφο, όπου ο Κ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0098

Ένα πραγματικά μεγάλο έργο. Από πολλές απόψεις το βιβλίο είναι, για όποιον θέλει να γνωρίση την Αγγλία, καλύτερος και ασφαλέστερος οδηγός από οποιαδήποτε ιστορία γραμμένη από Άγγλο. Ο Μωρουά δεν περιγράφει μονάχα με μοναδική σαφήνεια και ενάργεια την ανάπτυξη της Αγγλίας και της Αυτοκρατορίας της, αλλά έχει βαθιά μελετήσει και τα μεγάλα γενικώτερα αίτια που στέκονται πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός. Η αφήγησή του είναι σφιχτοδεμένη όσο παίρνει, αυτό όμως δε ζημιώνει σε τίποτα τη γλαφυρότητά της. Μέσα σε χώρο τόσο περιορισμένο, που απ' τα χ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0104

Η μελέτη, της οποίας μετάφρασιν δημοσιεύω κατωτέρω, αποτελεί, κυρίως ειπείν, διάλεξιν, που εξεφώνησε κατά παράκλησιν των φοιτητών του Μονάχου ο Max Weber το 1919 και εξέδωκεν αμέσως το 1920 εις φυλλάδιον. Ενόμισα, ότι ήξιζε να την μεταφράσω, όχι μόνον διότι είχε και έχει ακόμη τεραστίαν απήχησιν εις τας πνευματικάς εν Γερμανία ζυμώσεις, αλλά και διότι αποτελεί αξιόλογον συμβολήν δια τα προβλήματα της πανεπιστημιακής μορφώσεως, τα οποία δυστυχώς ημείς αντικρύζομεν πάντοτ' αφιλοσόφητα ως ζητήματα οργανισμού, εδρών και προσόντων, ποτέ ως ζητή...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0113

Οι "αναμνήσεις" του Ερρίκου Τράϊμπερ είναι οι σημειώσεις που κράτησε σ' ένα τετράδιο, σαν ημερολόγιο, ένας νέος Γερμανός ιατροχειρουργός, που έφθανε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1822 για να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες στους μαχόμενους για την ελευθερία τους Έλληνες. Έζησε μαζί τους όλα τα χρόνια της Επαναστάσεως, μετά το τέλος του Αγώνος έμεινε στην Ελλάδα, πολιτογραφήθηκε Έλληνας και εξακολούθησε να εργάζεται για τη νέα του πατρίδα ως το τέλος της ζωής του. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0031
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ, 1890
Εκδότης: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2399-0092

Το βιβλίο που παρουσιάζουμε στις επόμενες σελίδες, φιλοδοξεί να ρίξει κάποιο φως στον ξεχασμένο αυτό τομέα της ναυτιλίας και να βοηθήσει όλους εκείνους που νοιάζονται για το πώς ξεκίνησε το σύγχρονο ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα, μέσα από ένα σύγγραμμα γραμμένο από έναν πραγματικά σοφό αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού της εποχής εκείνης. Και επειδή η αξία του συγγραφέα είναι γνωστή υπήρξε αυτή ένας απ' τους βασικούς λόγους που δεν τολμήσαμε να επέμβουμε στο ανεπανάληπτο αυτό κείμενο Η. Φ. Κανελλόπουλου για να το κάνουμε ίσως πιο κατανοητό στο...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 1916-1936
ΒΕΡΕΜΗΣ ΘΑΝΟΣ
€15.90 €7.95
(-50%)
Κερδίζετε €7.95
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΠΡΩΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
€21.20 €9.54
(-55%)
Κερδίζετε €11.66

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS