Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0037

Μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως η κατάστασις του ελληνικού γένους κατέστη θλιβερά. Οι περισσότεροι λόγιοι του Βυζαντίου κατέφυγον εις την Ιταλίαν, γενόμενοι οι κύριοι αίτιοι της "Αναγεννήσεως" των γραμμάτων και των τεχνών εν τη δύσει. Η πατρίς των όμως έμεινεν έρημος, εστερημένη παιδείας, καταδικασθείσα εις βαθμιαίον εκβαρβαρισμόν υπό το πέλμα των βαρβάρων κατακτητών. Οι Ευρωπαίοι περιηγηταί με μελανά χρώματα περιέγραφον την κατάπτωσιν του πνευματικού επιπέδου των υποδούλων. Την ιδίαν εικόνα περί αυτών μας παρέχουν και αι περιγραφαί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΔΙ' ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΠΟΙΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ ΤΩ 1768
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0034

Η θεολογική διδασκαλία του Ιωσήφ Βρυεννίου Ως θεολόγος ο Ιωσήφ Βρυέννιος ακολουθεί την γνησίαν Ορθόδοξον παράδοσιν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και των Ησυχαστών και προβάλλει την Ορθόδοξον διδασκαλίαν περί του ακτίστου φωτός, περί των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Εις το θέμα αυτό είναι ειδικώς αφιερωμένοι δύο Λόγοι του: "Λόγος διδασκαλικαίς χρήσεσι και γραφικαίς ρήσεσι παριστών, ότι και η θεία ενέργεια και τοις αξίοις θεωρουμένη έλλαμψις και η εν τω Θαβωρίω παραδειχδείσα χάρις άκτιστος" και "Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Κυρίου και Θεο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΑΙ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0102

Όταν προ ετών εκυκλοφορήσαμεν την "Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων", πολλοί ομού μετά των εκφράσεων ενθουσιασμού δια την αρτιότητα της εκδόσεως, διετύπωσαν την ευχήν να ιδούν συμπληρούμενον το έργον δια της εκδόσεως ολοκλήρου της Μ. Τεσσαρακοστής. Θεωρήσαντες χρέος μας να ανταποκριθώμεν εις την επιθυμίαν αυτών ταύτην προβαίνομεν εις την παρούσαν έκδοσιν, την οποίαν εφροντίσαμεν να καταστήσωμεν όσον το δυνατόν αρτιωτέραν και πληρεστέραν, λαβόντες υπ' όψιν πλείστας παλαιοτέρας εκδόσεις, ως και την ζώσαν λειτουργικήν παράδοσιν την διαφυλα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΓΙΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0122

Εξαντληθείσης της Γ' εκδόσεως του Θησαυρού των Αγίων, κατιδόντες την χρησιμότητα του βιβλίου τούτου επιστηρίζοντος λίαν επωφελώς το θρησκευτικόν συναίσθημα του λαού, ως συμβοηθούντος απολύτως εις την χριστιανικήν έφεσιν και επιθυμίαν και προθυμίαν της εκδηλώσεως της προς τους Αγίους ημών οφειλομένης τιμής και μνήμης, προβαίνομεν πάνυ ευχαρίστως εις την επανέκδοσιν τούτου βελτιωμένου και επηυξημένου δια της εις το τέλος προσθήκης Παρακλητικών Κανόνων ενίων Αγίων, ελπίζοντες, ότι θέλομεν προσφέρει μέγα βοήθημα εις τε τους ιερείς και λαϊκούς ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0022
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0118

Ταμείον Ανθολογίας Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει. Κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και ευφραδεστέρων μουσικών μαθημάτων των ενδοξοτέρων διδασκάλων παλαιών τε και νέων, εξηγηθείσαν εις την νέαν της Μουσικής μέθοδον, και μετά πάσης επιμελείας διορθωθείσαν ήδη εσχάτως παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΝΙΑΥΣΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0119

Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως μετά τινων καλλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει. Κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και ευφραδεστέρων μουσικών μαθημάτων των ενδοξοτέρων διδασκάλων παλαιών τε και νέων, εξηγηθείσαν εις την νέαν της Μουσικής μέθοδον, και μετά πάσης επιμελείας διορθωθείσαν ήδη εσχάτως παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΔΥΟ ΜΕΛΙΣΣΑΙ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0015

Η ευμενής υποδοχή ης έτυχε το προ τινων ετών εκδοθέν υπ' εμού μουσικόν έργον υπό τον τίτλον "Εν άνθος της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής" παροτρύνει με εις την έκδοσιν του ετέρου τοιούτου τιτλοφορουμένου "Αι δύο Μέλισσαι" όπερ τολμώ εκδούναι πεποιθώς επί τα φιλόμουσα αισθήματα της ημετέρας ευγενούς κοινωνίας επερχομένης παντού και πάντοτε αρωγού προθύμου και πρόφρονος παντί τω εργαζομένω το αγαθόν και ως οιόν τε εις την πρόοδον και ανάπτυξιν εαυτού τε και τα ων άλλων συντελούντι. Χωρώ δ' εις το έργον ουχί διότι νομίζω ότι μόνος εγώ κέκ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΥΣΑΝΤΩΝ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑ ΒΙΒΛΙΟΙΣ (ΒΙΒΛΙΑ Α', Β')
ΑΛΛΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ: ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΔΟΣΙΘΕΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0051

Διηρημένη μεν εν δώδεκα βιβλίοις, αρχομένη δε από Ιακώβου του Αδελφοθέου και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων έως του παρόντος έτους, Περιέχουσα τας τε θείας συνελεύσεις των αγίων Αποστόλων, και τας ανά πάσαν την Οικουμένην συναθροισθείσας επιφανεστέρας Συνόδους, ορθοδόξους τε και κακοδόξους, Οικουμενικός τε και Τοπικός, και παν δόγμα της καθολικής του Χριστού αγίας και αποστολικής Εκκλησίας, Εν η γίνεται και μνήμη κατά τάξιν πάντων των Δύσεως και Ανατολής Αυτοκρατόρων, και των έργων αυτών, και των πέντε Πατριαρχών συν ταις πράξεσιν αυτών, ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΥΣΑΝΤΩΝ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑ ΒΙΒΛΙΟΙΣ (ΒΙΒΛΙΑ Γ', Δ')
ΑΛΛΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ: ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΔΟΣΙΘΕΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0052

Διηρημένη μεν εν δώδεκα βιβλίοις, αρχομένη δε από Ιακώβου του Αδελφοθέου και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων έως του παρόντος έτους, Περιέχουσα τας τε θείας συνελεύσεις των αγίων Αποστόλων, και τας ανά πάσαν την Οικουμένην συναθροισθείσας επιφανεστέρας Συνόδους, ορθοδόξους τε και κακοδόξους, Οικουμενικός τε και Τοπικός, και παν δόγμα της καθολικής του Χριστού αγίας και αποστολικής Εκκλησίας, Εν η γίνεται και μνήμη κατά τάξιν πάντων των Δύσεως και Ανατολής Αυτοκρατόρων, και των έργων αυτών, και των πέντε Πατριαρχών συν ταις πράξεσιν αυτών, ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΥΣΑΝΤΩΝ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑ ΒΙΒΛΙΟΙΣ (ΒΙΒΛΙΑ Ζ', Η')
ΑΛΛΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ: ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΔΟΣΙΘΕΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0054

Διηρημένη μεν εν δώδεκα βιβλίοις, αρχομένη δε από Ιακώβου του Αδλεφοθέου και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων έως του παρόντος έτους. Περιέχουσα τας τε θείας συνευλεύσεις των αγίων Αποστόλων, και τας ανά πάσαν την Οικουμένην συναθροισθείσας επιφανεστέρας Συνόδους, ορθοδόξους τε και κακοδόξους, Οικουμενικάς τε και Τοπικάς, και παν δόγμα της καθολικής του Χριστού αγίας και αποστολικής Εκκλησίας. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΥΣΑΝΤΩΝ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑ ΒΙΒΛΙΟΙΣ (ΒΙΒΛΙΑ Θ', Ι')
ΑΛΛΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ: ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ ΔΟΣΙΘΕΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0055

Διηρημένη μεν εν δώδεκα βιβλίοις, αρχομένη δε από Ιακώβου του Αδλεφοθέου και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων έως του παρόντος έτους. Περιέχουσα τας τε θείας συνευλεύσεις των αγίων Αποστόλων, και τας ανά πάσαν την Οικουμένην συναθροισθείσας επιφανεστέρας Συνόδους, ορθοδόξους τε και κακοδόξους, Οικουμενικάς τε και Τοπικάς, και παν δόγμα της καθολικής του Χριστού αγίας και αποστολικής Εκκλησίας. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΣ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0104

Όταν μία τακτή ή έκτακτος περιοδική έκδοσις, η οποία περιέχει ποικίλην ύλην, ομοιογενή ή ετερόκλητον, κυκλοφορά καθ' ημέραν ή αραιότερον μέχρι και δις της εβδομάδος, λέγεται σήμερον εφημερίς και όταν κυκλοφορή άπαξ της εβδομάδος μέχρι και άπαξ του μηνός, λέγεται περιοδικόν και όταν κατά διαστήματα μεγαλείτερα του μηνός μέχρι και τριμηνίας, λέγεται επιθεώρησις και όταν άπαξ του έτους, επετηρίς ή ημερολόγιον και όταν κατά διαστήματα πλέον ή ενιαύσια ή και όλως εκτάκτως, τότε λέγεται τόμος, τοιούτοι είναι και οι τρεις Τόμοι, τους οποίους έθ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΟ 1453
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0069

Ο συγγραφέας εξιστορεί λεπτομερώς το χρονικό της πολιορκίας που κατέληξε στο τραγικό γεγονός της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Το έργο περιέχει αυτούσια αποσπάσματα από κείμενα ιστορικών της εποχής, που ζωντανεύουν τις κρίσιμες στιγμές που έζησε τότε η βασιλεύουσα, όπως η τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία ή το ηρωικό τέλος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ιστορικών παρουσιάζονται όλες οι απόψεις. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0010

Ειρμολόγιον καταβασιών Του όλου ενιαυτού αργόν τε και Σύντομον μετα προσθήκης ειρμών ανεκδότων εκ των διασωθέντων χειρογράφων του ιδίου. Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1903....
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0045

Σκοπών ίνα παράσχω Μουσικόν Απάνθισμα χρήσιμον τοις ανά το Αγιώνυμον Όρος Άθω ιεραίς και σεβασμίαις Μοναίς, Σκήταις και Κελλίοις, περιεκτικόν Προσομοίων και Απολυτικίων του εσπερινού, των Αποστίχων και των Αίνων μετά μέλους αργού, ως και ετέρων τινων χρησίμων εν ταις τελουμέναις εν Άθω αγρυπνίαις, προέβην εις μελοποίησιν αυτών επί τη βάσει των Προλόγων του αειμνήστου και διασήμου Πρωτοψάλτου της Μ. του Χριστού Εκκλησίας Ιωάννου. Εν τη εκδόσει του έργου τούτου επέστησα πάσαν την εμήν προσοχήν όπως τούτο η απηλλαγμένον κατά το δυνατόν παρορα...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Ο' (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Η ΓΕΝΕΣΙΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0070

Ο γραπτός λόγος του θεού ονομάζεται εν μεν τη Καινή Διαθήκη υπό του Κυρίου "Γραφή", "Γραφαί" και υπό των Αποστόλων "Γραφαί" "ιερά γράμματα" (II Τιμοθ. 4, 13) εν δε τη Παλαιά Διαθήκη "Βίβλοι" (Δανιήλ. 9, 2), "τα βιβλία τα άγια". (Α' Μακκαβ. 12, 9) "ιερά Βίβλος", (Β' Μακκαβ. 8, 23). Η τελευταία ονομασία δίδει περισσότερον των άλλων την υπεροχήν του βιβλίου τούτου υπέρ τα άλλα βιβλία, διότι Βίβλος είναι το κατ' εξοχήν βιβλίον. Η μοναδικότης του βιβλίου τούτου έγκειται πλην των άλλων και εις τα εξής: Η Βίβλος αύτη συνεγράφετο από του 1500 π.Χ....
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Β1'- ΟΡΘΡΟΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0093

Με το έργον "Ταμείον Ανθολογίας" που εκδίδει ο Οίκος μας σκοπεύομεν να προσφέρωμεν εις τους καλλιεργητάς και φίλους της Βυζαντινής μουσικής την πλουσιωτέραν από τας μέχρι σήμερον δημοσιευθείσας συλλογάς μαθημάτων Εσπερινού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας, πολλά των οποίων είναι σήμερον δυσεύρετα, τινά δε και σπανιώτατα και να συμβάλωμεν ούτω εις την δημιουργίαν μιας βιβλιοθήκης Βυζαντινής Μουσικής. Η όλη σειρά του "Ταμείου Ανθολογίας" αποτελείται κατά βάσιν από το τρίτομον κλασσικόν έργον του Θεοδώρου Φωκαέως, οι τρεις τόμοι του οποίου περιλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΑΣΚΗΤΙΚΑ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0048

Ημείς δε ούτε εκ των αρίστων του ποιητού όντες, ούτε βουλόμενοι κατακριθήναι, ως μηδέ τα παρά των άλλων υποδεικνυόμενα αποδεχόμενοι, και εις ουδέν χρησιμεύοντες προυτιμήσαμεν την δευτέραν κατηγορίαν, συντελούντες το εφ' ημίν, εφ' όσον αι ασθενείς ημών δυνάμεις εξικνούνται. Και αν μεν ο τον μαρτυρικόν θάνατον υποστάς προς απελευθέρωσιν του εαυτού έθνους από του τυραννικού ζυγού, ο μέγας εκείνος πατριάρχης, ο Γρηγόριος, λέγω, εκ των ουρανοφάντορος Βασιλείου και Χρυσορρήμονος Ιωάννου αθανάτων συγγραμμάτων ηξίωσε μεταφράσαι τινά προς ψυχωφελή ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Β2' - ΟΡΘΡΟΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0094

Με το έργον "Ταμείον Ανθολογίας" που εκδίδει ο Οίκος μας σκοπεύομεν να προσφέρωμεν εις τους καλλιεργητάς και φίλους της Βυζαντινής μουσικής την πλουσιωτέραν από τας μέχρι σήμερον δημοσιευθείσας συλλογάς μαθημάτων Εσπερινού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας, πολλά των οποίων είναι σήμερον δυσεύρετα, τινά δε και σπανιώτατα και να συμβάλωμεν ούτω εις την δημιουργίαν μιας βιβλιοθήκης Βυζαντινής Μουσικής. Η όλη σειρά του "Ταμείου Ανθολογίας" αποτελείται κατά βάσιν από το τρίτομον κλασσικόν έργον του Θεοδώρου Φωκαέως, οι τρεις τόμοι του οποίου περιλ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΙΡΜΑΝΙΑΣ
ORWELL GEORGE
€12.72 €6.36
(-50%)
Κερδίζετε €6.36
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΘΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
€6.50 €1.95
(-70%)
Κερδίζετε €4.55

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Eric Lichtblau: Στην πραγματικότητα, είχε διατελέσει ένοπλος φρουρός σε τρία στρατόπεδα συγκέντρωσης Για να καταφέρουν να σωθούν έπρεπε να εφεύρουν μια νέα ταυτότητα και να σχεδιάσουν ένα καινούργιο μέλλον σαν υποτιθέμενοι πρόσφυγες. Δεν θα ήταν πια Ν...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS