Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΑΣΚΗΤΙΚΑ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0048

Ημείς δε ούτε εκ των αρίστων του ποιητού όντες, ούτε βουλόμενοι κατακριθήναι, ως μηδέ τα παρά των άλλων υποδεικνυόμενα αποδεχόμενοι, και εις ουδέν χρησιμεύοντες προυτιμήσαμεν την δευτέραν κατηγορίαν, συντελούντες το εφ' ημίν, εφ' όσον αι ασθενείς ημών δυνάμεις εξικνούνται. Και αν μεν ο τον μαρτυρικόν θάνατον υποστάς προς απελευθέρωσιν του εαυτού έθνους από του τυραννικού ζυγού, ο μέγας εκείνος πατριάρχης, ο Γρηγόριος, λέγω, εκ των ουρανοφάντορος Βασιλείου και Χρυσορρήμονος Ιωάννου αθανάτων συγγραμμάτων ηξίωσε μεταφράσαι τινά προς ψυχωφελή ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Β2' - ΟΡΘΡΟΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0094

Με το έργον "Ταμείον Ανθολογίας" που εκδίδει ο Οίκος μας σκοπεύομεν να προσφέρωμεν εις τους καλλιεργητάς και φίλους της Βυζαντινής μουσικής την πλουσιωτέραν από τας μέχρι σήμερον δημοσιευθείσας συλλογάς μαθημάτων Εσπερινού, Όρθρου και Θείας Λειτουργίας, πολλά των οποίων είναι σήμερον δυσεύρετα, τινά δε και σπανιώτατα και να συμβάλωμεν ούτω εις την δημιουργίαν μιας βιβλιοθήκης Βυζαντινής Μουσικής. Η όλη σειρά του "Ταμείου Ανθολογίας" αποτελείται κατά βάσιν από το τρίτομον κλασσικόν έργον του Θεοδώρου Φωκαέως, οι τρεις τόμοι του οποίου περιλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΘΕΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0076

Η αποφατική οδός της γνώσεως του Θεού είναι μία ανοδική πορεία της διανοίας, η οποία αφαιρεί προοδευτικώς εκ του αντικειμένου εις το οποίον επιθυμεί να φθάση, πάσας τας θετικώς αποδιδομένας εις αυτό ιδιότητας, δια να καταλήξη τελικώς να συλλάβει, κατά τινά τρόπον, δια της τελείας αγνωσίας, Εκείνον ο οποίος δεν είναι δυνατόν να καταστή αντικείμενον γνώσεως. Δυνάμεθα να είπωμεν ότι είναι μια διανοητική εμπειρία της αδυναμίας της σκέψεως ενώπιον του επέκεινα του καταληπτού. Πράγματι, η συνείδησις της αδυναμίας της ανθρωπίνης νοήσεως αποτελεί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΗΓΟΥΝ ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0101

Οι Παλαιοί εκείνοι και θείοι άνθρωποι, οπού ήσαν προ του Νόμου, δεν εχρειάζονταο Βιβλία και γράμματα, διατί είχασι καθαράν την διάνοιαν, και εφωτίζοντο από θείαν έλλαμψιν, και ετελούσαν του Θεού τα προστάγματα, συνομιλούντες αυτώ πρόσωπον με πρόσωπον, καθώς ήτο ο Νώε, Αβραάμ, Ισαάκ, και Ιακώβ, ο Ιώβ, ο Μωυσής και έτεροι. Ύστερον δε, επειδή ασθένησαν οι άνθρωποι, και δεν ήσαν άξιοι να διδάσκωνται από το Πνεύμα το Άγιον, τους έδωσε τας γραφάς ο φιλάνθρωπος Θεός, δια να μανθάνουν από ταύτας, και να τελούσι τα άγιά του θελήματα και πάλιν, ύστ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0120

Το περί του αγίου Πνεύματος έργον του Διδύμου είναι εν από τα αντιπροσωπευτικώτερα προϊόντα της γραμματείας των χρόνων της χρυσής εποχής των Χριστιανικών γραμμάτων. Προς καλλιτέραν αυτού παρουσίασιν και κατανόησιν θα ασχοληθώμεν εισαγωγικώς με τα συναφή προς αυτό προβλήματα. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΟΥΣ ΕΙΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0019

Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται. Έσωσε λαόν, θαυματουργών Δεσπότης, Υγρόν θαλάσσης κύμα χερσώσας πάλαι Εκών δε τεχθείς εκ Κόρης, τρίβον βατήν Πόλου τίθησιν ημίν ον, κατ' ουσίαν Ίσον τε Πατρί και βροτοίς δοξάζομεν. (Από την Ωδή Α΄. Της Του Χριστού Γεννήσεως)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΛΕΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0062
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0107

Εις όλους μας είναι γνωστή η σπουδαιότης του βίου του Κυρίου. Εις όλους μας επίσης είναι γνωστόν, ότι τα κηρύγματα, τα οποία ακούονται εις τας εκκλησίας, περιορίζονται εις αναλύσεις και διδάγματα των αυτών ευαγγελικών περικοπών κατ' έτος. Επομένως τεμάχια του βίου του Κυρίου πλουσιώτατα εις νοήματα αναγιγνωσκόμενα ουχί κατά τας Κυριακάς αλλά κατά τας άλλας ημέρας του έτους, ιδία δε κατά τας καθημερινάς ημέρας δεν αναπτύσσονται. Πόση απώλεια! Επιθυμών λοιπόν, όπως δώσω μίαν συστηματικήν κατά το δυνατόν αναλυτικήν έκθεσιν των ιστορικών γεγον...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0108

Εις όλους μας είναι γνωστή η σπουδαιότης του βίου του Κυρίου. Εις όλους μας επίσης είναι γνωστόν, ότι τα κηρύγματα, τα οποία ακούονται εις τας εκκλησίας, περιορίζονται εις αναλύσεις και διδάγματα των αυτών ευαγγελικών περικοπών κατ' έτος. Επομένως τεμάχια του βίου του Κυρίου πλουσιώτατα εις νοήματα αναγιγνωσκόμενα ουχί κατά τας Κυριακάς αλλά κατά τας άλλας ημέρας του έτους, ιδία δε κατά τας καθημερινάς ημέρας δεν αναπτύσσονται. Πόση απώλεια! Επιθυμών λοιπόν, όπως δώσω μίαν συστηματικήν κατά το δυνατόν αναλυτικήν έκθεσιν των ιστορικών γεγον...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0109

Εις όλους μας είναι γνωστή η σπουδαιότης του βίου του Κυρίου. Εις όλους μας επίσης είναι γνωστόν, ότι τα κηρύγματα, τα οποία ακούονται εις τας εκκλησίας, περιορίζονται εις αναλύσεις και διδάγματα των αυτών ευαγγελικών περικοπών κατ' έτος. Επομένως τεμάχια του βίου του Κυρίου πλουσιώτατα εις νοήματα αναγιγνωσκόμενα ουχί κατά τας Κυριακάς αλλά κατά τας άλλας ημέρας του έτους, ιδία δε κατά τας καθημερινάς ημέρας δεν αναπτύσσονται. Πόση απώλεια! Επιθυμών λοιπόν, όπως δώσω μίαν συστηματικήν κατά το δυνατόν αναλυτικήν έκθεσιν των ιστορικών γεγον...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΧΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΗΤΟΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ, ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0009

Όταν εν τοις πολυτιμήτοις κευθμώσι των βιβλιοθηκών των εν τω Αγίω Όρει ανακινών αϊδνή πηλόν, καλύπτοντα του λόγου και της μνήμης προϊόντα, ανερευνά τις ζητών να εύρη έργον ομογενούς λογίου λανθάνον τέως ή πληροφορίαν τινά αναφερομένην εις τον βίον αυτού, μη νομίση ότι πάντα τα ανευρισκόμενα χειρόγραφα απορρέουσιν εκ καλάμων δοκίμων, ότι παν έργον το πρώτον γνωρίζον ημίν εαυτό συνέταξεν άνθρωπος πεπαιδευμένος, τουναντίον μάλιστα, πολλάκις και στίχους αναγινώσκομεν Ιαμβικούς ως οι εις όνομα φερόμενοι του κατά πρώτα έτη του αιώνος ημών εν τη ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ, ΗΤΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΜΝΟΙ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0007

Αδόμενοι κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων, του Αγίου Βασιλείου, των Φώτων, του Λαζάρου και εις την Σταύρωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΘΩΝΙΑΣ
(ΔΙΤΟΜΟ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0044

Περιέχουσα τα κατ' ήχον οκτώ Δογματικά Θεοτοκία μετά και των Δόξα και Νυν, τα ένδεκα Εωθινά, προστιθεμένου και του εναρμονίου "Ιδού σκοτία και πρωί", τα Δοξαστικά του όλου ενιαυτού μετά των εκλεκτοτέρων Ιδιομέλων και άπαντα τα Δοξαστικά και Ιδιόμελα του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου. Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0083

Η μεγαλύτερη μορφή της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. Κόρη του εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1874, όταν ο Ελληνισμός ανθούσε στην κτισμένη από το Μέγα Αλέξανδρο μεγαλούπολη της Αιγύπτου. Αργότερα έζησε ένα διάστημα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας (1906-1912). Τον καιρό εκείνο στην τουρκοκρατούμενη ακόμα Μακεδονία μας διεξαγόταν ο ηρωικός Μακεδονικός Αγώνας που έληξε ένδοξα με την απελευθέρωσή της το 1912. Εκείνη την κρίσιμη για την Πατρίδα μας εποχή ζώντας σε ξένη γη η λογοτέχνιδά μας εξέδωσε στο Λονδί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΝ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0040

Ότε προ τετραετίας ανήγγελλον δια των εριτίμων εφημερίδων "Νεολόγου" και "Κωνσταντινουπόλεως" την προσεχή έκδοσιν μουσικού τινος βιβλίου είτε συλλογής εκλεκτών μουσουργημάτων αρχαίων τε και νεωτέρων υπό τον τίτλον "Εν άνθος της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής", έλεγον δε που σύναμα ότι "ευγνώμων έσομαι παντί τω βουλομένω παρασχείν μοι την ηθικήν αυτού αρωγήν", πολλοί των εριτίμων φίλων μου μουσικών τε και μη έσπευσαν ίνα μοι παράσχωσι την τε ηθικήν και υλικήν αυτών συνδρομήν, ου μην δ' άλλα επήνεσαν και παρώτρυνάν με εις την όσον οίον τε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΗΤΟΙ ΟΚΤΩΗΧΟΣ, Η ΜΕΓΑΛΗ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0097

Η "Παρακλητική" είναι εν από τα απαραίτητα και τα πλέον εν χρήσει λειτουργικά βιβλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι έργον κυρίως Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγάλου υμνογράφου και μελοποιού της Εκκλησίας μας, του ιερού Ιωσήφ, του πολυγραφωτάτου υμνογράφου, του καλλιεπούς ομολογητού Θεοφάνους, επισκόπου Νικαίας, ως και άλλων μεγάλων υμνογράφων και διασήμων εκκλησιαστικών Πατέρων. Φέρει το όνομα "Οκτώηχος Μεγάλη ή Παρακλητική". Η χρήσις του βιβλίου τούτου δια την κατά παράδοσιν ορθήν τέλεσιν των ιερών Ακολουθιών του ημερονυκτίου και των εβδο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΥΠΟ ΠΕΤΡΟΥ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΑΒΩΡΙΟΥ
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0116

Το παρόν βιβλιάριον κατά πρώτον μετεγλωττίσθη από την Γαλλικήν εις την Γερμανικήν διάλεκτον, και έπειτα εις την Ρωσσικήν, εξ αυτής δε μετεφράσθη ήδη με τινας προσθαφαιρέσεις και εις την ημετέραν απλοελληνικήν διάλεκτον, προς ωφέλειαν των αδελφών ημών Ορθοδόξων Χριστιανών, το οποίον μετωνομάσθη, ως και πάλαι ποτέ "Πνευματικός Καθρέπτης", εις τον οποίον ο καθείς Χριστιανός, όστις ζητεί την ιδίαν του σωτηρίαν, δύναται να θεωρήση τον εαυτόν του, να γνωρίση την κατάστασιν της ψυχής του, και ούτω να βάλη εις πράξιν τον τρόπον της ζωής του δια τη...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΡΕΠΟΥΛΗ, ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 10-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1917
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0063

Οι αρχές του 20ού αιώνα, ιδιαιτέρως τα έτη 1912 - 1922, υπήρξαν κάτι το μοναδικό στην ιστορία του Ελληνισμού, με ταχύτατες μεταπτώσεις απ' το θρίαμβο στη συμφορά, απ' τον ενθουσιασμό στην απογοήτευση, με τις νίκες του 1912 - 13, τον εθνικό διχασμό του 1916, τις επιτυχίες του 1920, την καταστροφή του 1922. Κι όλα αυτά, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών κοσμοϊστορικών αλλαγών, με επίκεντρο τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (1914 - 1918). Τώρα, στα τέλη του 20ού αιώνα, ο Ελληνισμός αντιμετωπίζει νέες ιστορικές προκλήσεις μπροστά στις νέες διεθνείς κοσμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1776-1831)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0068

Η ιστορία του νέου Ελληνικού βασιλείου, μετά την επανάστασιν, άρχεται από της πολιτείας του Ιωάννου Καποδιστρίου, του οποίου αι ιδέαι και αι πράξεις πρόκεινται δίδαγμα ει τους νέους Έλληνας ου μόνον προς ορθήν κρίσιν των παρελθόντων, αλλά προς ασφαλή οδηγίαν περί του μέλλοντος. Αι υπηρεσίαι του Καποδιστρίου δεν αφορώσι μόνον εις την σύστασιν και τας πρώτας τύχας του βασιλείου. Αρξάμεναι από της πρώτης νεότητος διήρκεσαν ολόκληρον τριακονταετίαν. Ταύτας δε θέλομεν προσπαθήση να περιγράψωμεν κατά διάφορα στάδια. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΙΣΑΑΚ Μ. (ΕΠΙΤΟΜΟ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
(ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Α' κ Β' ΤΟΜΟΙ)
Εκδότης: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3668-0029

"Ο Εμμανουήλ - Ιμμανουέλ": Ότε προ πενταετίας ως σχολάρχης υπηρέτουν την πατρίδα εν Κορίνθω, διήρχετο εξ αυτής ο εξ Ηπείρου εβραίος Ισαάκ Μ., εις των λογιωτάτων Ισραηλιτών, φιλολογικώτατα κατηρτισμένος εις την εβραϊκήν γλώσσαν, ην ομιλεί, ως ολίγοι των Ραββίνων, αλλά και της Ελληνικής εγκατέστατος, άτε τελειόφοιτος του Γυμνασίου των Ιωαννίνων. Διετελούμεν όντες φίλοι από του έτους 1872, ότε εκείνος μεν εσπούδαζε την Εβραϊκήν φιλολογίαν και το Τωρά εν τη κατά τω Χάσκιοϊ τότε μεγάλη Εβραϊκή Σχολή, εγώ δε την θεολογίαν εν τη κατά Χάλκην Θεολο...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ
LUCRETIUS
€31.80 €15.90
(-50%)
Κερδίζετε €15.90
1984
ORWELL GEORGE
€19.08 €9.54
(-50%)
Κερδίζετε €9.54

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Νίκος Καχτίτσης: Μὲ σηκωμένο τὸ γιακὰ τοῦ πανωφοριοῦ καὶ στραβὰ τὸ καβουράκι Θὰ ἔχετε παρατηρήσει ὅτι ὅταν κανεὶς φοβᾶται γιὰ κάτι, ἀκόμα καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ ἀρρώστια, τότε εἶναι ποὺ συμμαχοῦν ὅλες οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μὲ ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS