Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

MIGNE P. J.

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΡΟΥ Α' (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0009
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Ο Θεοδώρητος Κύρου ευρίσκεται εις το τέλος μιας μακράς θεολογικής παραδόσεως εις την περιοχήν της αρχαίας εκκλησίας της Αντιοχείας, η οποία έχει την αφετηρίαν της εις τον Διόδωρον Ταρσού (όστις ανήλθεν εις το επισκοπικόν αξίωμα κατά το 378 μ.Χ. επί Μελετίου Αντιοχείας), αν και αι καταβολαί αυτής είναι πολύ βαθύτεροι, και η οποία συνεχίζεται δια του Θεοδώρου Μοψουεστίας, του Νεστορίου και αυτού τούτου του Θεοδωρήτου. Θα ηδύνατο να λεχθεί ότι ενώ ο Νεστόριος αντιπροσωπεύει την αποτυχίαν της παραδόσεως αυτής, ο Θεοδώρητος αποτελεί την καταξίω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ζ΄
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0045
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Η Ελληνική Πατρολογία είναι πλέον διαθέσιμη από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων. Πρόκειται για το μνημειώδες και ιστορικό έργο του J.-P. Migne του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε από τον εκδοτικό μας οίκο. Είναι η διεθνής πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων. Περιέχει τα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, ως και των μεγάλων ιστορικών χρονογράφων και των υπολοίπων Βυζαντινών συγγραφέων. Η Ελληνική Πατρολογία P.G. η οποία για πρώτη φορά εξεδόθη στην Ελλάδα, έχει επαινεθή από το Οικουμενικό Π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ι'
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0048
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Η Ελληνική Πατρολογία είναι πλέον διαθέσιμη από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων. Πρόκειται για το μνημειώδες και ιστορικό έργο του J.-P. Migne του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε από τον εκδοτικό μας οίκο. Είναι η διεθνής πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων. Περιέχει τα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, ως και των μεγάλων ιστορικών χρονογράφων και των υπολοίπων Βυζαντινών συγγραφέων. Η Ελληνική Πατρολογία P.G. η οποία για πρώτη φορά εξεδόθη στην Ελλάδα, έχει επαινεθή από το Οικουμενικό Π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΑΤΟΣΤΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΓΑΒΗΝΟΣ Α΄
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0049
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός (Ζυγαδηνός, Ζιγαδηνός και Ζυγαβηνός), γεννηθείς περί το έτος 1050 μ.Χ. και αποβιώσας περί το 1120, ανήκει εις την χορείαν των Βυζαντινών Συγγραφέων, διακριθείς ως λίαν πεπαιδευμένος θεολόγος της εποχής του. Εις την Πατρολογίαν του Μigne τα έργα αύτοϋ ευρίσκονται εις τους τόμους 128-131. Βιογραφικά στοιχεία περί αυτού αντλούνται μόνον από μίαν περιωρισμένην πηγήν. Η πηγή αυτή είναι η "Αλεξιάς" της Άννης Κομνηνής, από όπου πληροφορούμεθα ότι ο Ευθύμιος υπήρξε μοναχός εις την Κωσταντινούπολιν και ετιμάτο, ιδιαζόντως, υπό ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΑΤΟΣΤΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΓΑΒΗΝΟΣ Β΄
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0050
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Διατί δε, δώδεκα των αποστόλων όντων, δύο μόνοι γράφουσιν εξ αυτών Ευαγγέλια, Ματθαίος και Ιωάννης; Οι γαρ έτεροι δύο ακόλουθοι μάλλον ήσαν· Μάρκος μεν Πέτρου· Παύλου δε Λουκάς. Διότι ουδέν εποίουν προς φιλοτιμίαν, αλλά πάντα προς χρείαν. Τον μεν γαρ Ματθαίον οι εξ Ιουδαίων πιστεύσαντες παρεκάλεσαν έγγραφον αυτοίς αφείναι την του κηρύγματος ιστορίαν, ην πρότερον δια γλώττης αυτούς εδίδαξε· τον δε Μάρκον ομοίως οι εν Αιγύπτω μαθητευθέντες αυτώ. Και ο Λουκάς δε τέθεικε την αιτίαν της γραφής του Ευαγγελίου, απολογησάμενος προς τον Θεόφιλον, ό...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΑΤΟΣΤΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΓΑΒΗΝΟΣ Γ΄
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0051
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Ευθυμίου πόνημα και μονοτρόπου, Του Ζιγαδηνού δογμάτων Πανοπλία, Αλεξίω τευχθείσα Κομνηνών γένους, Άνακτι πιστώ των απίστων εις πάλιν. Και πάντα τα μεν κατορθώματα του μεγίστου και θεοκυβερνήτου βασιλέως ημών Αλεξίου περιφανή και λαμπρά και αξιοθαύμαστα· πολιτικών πραγμάτων επιστημονικαί διαταγαί, και δεξιαί μεταχειρίσεις και αντιλήψεις· πολεμικών στρατηγημάτων ευβουλίαι, γνωμών υποθήκαι, και μηχανημάτων επίνοιαι, μηδέν ελαττούμεναι πολλάκις των Αρχιμήδους και Παλλαμήδους· αποκρίσεις περιεσκεμμέναι, και αγχίνοιαι μεσταί προς τους πρέσβεις...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΛΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0046
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Τα ιερά πατερικά κείμενα είναι ανεπανάληπτα πνευματικά δημιουργήματα με αιώνιον κύρος και διαρκή επικαιρότητα. Αποτελούν συνδυασμόν της θείας εμπνεύσεως και της ισχυροτέρας και καθαρωτέρας ανθρώπινης σκέψεως. Απευθύνονται προς όλους τους ανθρώπους και παρέχουν τας ορθάς απαντήσεις εις όλα τα ανθρώπινα προβλήματα. Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας είναι οι υψιπέται θεολόγοι, οι φωτισμένοι κοσμολόγοι, οι φιλάνθρωποι ανθρωπολόγοι, οι εμβριθείς κοινωνιολόγοι, οι διαυγείς ηθικολόγοι, οι δυνατοί επιστήμονες, οι άφθαστοι φιλόλογοι και λογοτέχναι, οι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΑΤΟΣΤΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΣ κ.α.
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0047
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Ο τόμος 150 της Ελληνικής Πατρολογίας του Migne (1865) έχει παραλάβει εκ της ύλης του πρώτου τόμου της συλλογής του Johannes Leunclavius (Lowenklau), Iuris Graeco-romani tam cano-nici quam civilis tomi duo, εκδ. Marquardus Freher(us), Φραγκφούρτη 1596, τα αναφερόμενα εις το κανονικόν δίκαιον ελάσσονα έργα του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, τα οποία είχον εκδοθή εν τη συλλογή εκείνη, της οποίας, κατά τα λοιπά, η κυρία νομοκανονική ύλη είχεν ήδη περιληφθή εις τον τόμον 119 της Πατρολογίας (1864) [βλ. το εισαγωγικόν εις την ανατύπωσιν του τόμου ε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΥΣΣΗΣ Α'
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0008
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Εάν δυνάμεθα να χαρακτηρίσωμεν τους τρεις πρώτους αιώνας του Χριστιανισμού ως την νεανικήν περίοδον της Εκκλησίας, οι δύο επόμενοι αιώνες, Δ' και Ε', είναι η ανδρική εκκλησιαστική περίοδος, η περίοδος της ακμής των Θεολογικών Γραμμάτων. Οι βασικοί συντελεστικοί παράγοντες αναπτύξεως και κορυφώσεως της Εκκλησιαστικής Γραμματείας κατά την δευτέραν ταύτην περίοδον είναι οι ακόλουθοι: 1. Η διάδοσις των αιρέσεων συνετέλεσε πολύ εις την ανάπτυξιν των Εκκλησιαστικών Γραμμάτων. Η Εκκλησία ευρέθη εις την ανάγκην να καταπολεμήση τας αιρέσεις και κυρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΣΣΑΡΟΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΥΣΣΗΣ Β'
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0027
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Η Ελληνική Πατρολογία είναι πλέον διαθέσιμη από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων. Πρόκειται για το μνημειώδες και ιστορικό έργο του J.-P. Migne του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε από τον εκδοτικό μας οίκο. Είναι η διεθνής πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων. Περιέχει τα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, ως και των μεγάλων ιστορικών χρονογράφων και των υπολοίπων Βυζαντινών συγγραφέων. Η Ελληνική Πατρολογία P.G. η οποία για πρώτη φορά εξεδόθη στην Ελλάδα, έχει επαινεθή από το Οικουμενικό Π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΣΣΑΡΟΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΥΣΣΗΣ Β΄
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0028
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Η Ελληνική Πατρολογία είναι πλέον διαθέσιμη από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων. Πρόκειται για το μνημειώδες και ιστορικό έργο του J.-P. Migne του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε από τον εκδοτικό μας οίκο. Είναι η διεθνής πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων. Περιέχει τα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, ως και των μεγάλων ιστορικών χρονογράφων και των υπολοίπων Βυζαντινών συγγραφέων. Η Ελληνική Πατρολογία P.G. η οποία για πρώτη φορά εξεδόθη στην Ελλάδα, έχει επαινεθή από το Οικουμενικό Π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Α' - ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0003
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Περί του βίου και της δράσεως του Ευσεβίου πληροφορούμεθα εκ των έργων του Μεγάλου Αθανασίου, του Ιερωνύμου, των εκκλησιαστικών ιστορικών Σωκράτους, Σωζομενού και Θεοδωρήτου, ως και εκ των έργων αυτού, καθώς έχει απολεσθή ο υπό του μαθητού και διαδόχου του Ευσεβίου εις τον μητροπολιτικόν θρόνον της Καισαρείας της Παλαιστίνης Ακακίου εγκωμιαστικός βίος. Η γέννησίς του τοποθετείται περί το 265 εις την περιοχήν της Παλαιστίνης. Προήρχετο εξ ελληνικής ή τουλάχιστον εξ εξελληνισμένης οικογενείας, ταπεινής όμως καταγωγής. Απέκτησε λαμπράν θεολογ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Β' (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0017
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Ιδιαζόντως εχάρημεν, δεξάμενοι τα πρώτα αντίτυπα των τόμων της "Ελληνικές Πατρολογίας" του J. P. Migne, επανεκδιδομένης, τη αξιεπαίνω πρωτοβουλία και επιμελεία της Υμετέρας Αιδεσιμολογιότητος, ευγενεί δε και ευδοκίμω συνεργασία περισπουδάστων καθηγητών και ελλογιμωτάτων θεολόγων Καθηγητών. Αναμφιλέκτως τα ιερά κείμενα των Πατέρων τυγχάνουσιν ανεξάντλητος πηγή πνευματικότητος, ως εκ της διαχρονικές σπουδαιότητος των εν αυτοίς εμπεριεχομένων θεοπνεύστων εννοιών, του κύρους και της αδιαλείπτου επικαιρότητος αυτών ανά πάσας τας εποχάς, δι' ο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΩΡΙΓΕΝΗΣ Α'
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0000
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Ο Ωριγένης ανήκει στους μεγάλους άνδρες της ανθρωπότητας και είναι ο γονιμώτερος συγγραφέας της αρχαίας Εκκλησίας. Έφερε στο στήθος του το θρησκευτικό πάθος της Ανατολής, την ασίγαστη αναζήτηση του έλληνα φιλοσόφου, το ενδιαφέρον για κεκρυμμένες αλήθειες του Ιουδαίου και την υπαρξιακή πίστη του χριστιανού. Οι παράγοντες αυτοί συγκλόνισαν τον μεγαλοφυή Ωριγένη καί τον κίνησαν στο μεγαλειώδες έργο του, πού παρέμεινε περισσότερο έργο πλάτους καί λιγώτερο έργο βάθους. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΩΡΙΓΕΝΗΣ Η'
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0036
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Η Ελληνική Πατρολογία είναι πλέον διαθέσιμη από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων. Πρόκειται για το μνημειώδες και ιστορικό έργο του J.-P. Migne του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε από τον εκδοτικό μας οίκο. Είναι η διεθνής πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων. Περιέχει τα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, ως και των μεγάλων ιστορικών χρονογράφων και των υπολοίπων Βυζαντινών συγγραφέων. Η Ελληνική Πατρολογία P.G. η οποία για πρώτη φορά εξεδόθη στην Ελλάδα, έχει επαινεθή από το Οικουμενικό Π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΑΤΟΣΤΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Β'
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0037
Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.

Η Ελληνική Πατρολογία είναι πλέον διαθέσιμη από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων. Πρόκειται για το μνημειώδες και ιστορικό έργο του J.-P. Migne του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε από τον εκδοτικό μας οίκο. Είναι η διεθνής πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων. Περιέχει τα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, ως και των μεγάλων ιστορικών χρονογράφων και των υπολοίπων Βυζαντινών συγγραφέων. Η Ελληνική Πατρολογία P.G. η οποία για πρώτη φορά εξεδόθη στην Ελλάδα, έχει επαινεθή από το Οικουμενικό Π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΑΤΟΣΤΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Α'
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0038
Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.

Έλλην την καταγωγήν Εξ Ευβοίας, γεννηθείς κατά τον πρώτον ήμισυ του ια' αιώνος, ανεδείχθη ο Θεοφύλακτος Ήφαιστος εις εκ των αξιολογωτέρων εκκλησιαστικών συγγραφέων της εποχής του, διακριθείς ως ερμηνευτής των Γραφών και ρήτωρ. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0021
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και Μάρτυς (580 - 662), του οποίου η Εκκλησία εορτάζει την μνήμην την 21ην Ιανουαρίου και την μετάθεσιν του ιερού αυτού λειψάνου την 13ην Αυγούστου, έζησεν εις εποχήν καθ' ην η Εκκλησία αντεμετώπισεν οξύτατον δογματικόν θεολογικόν πρόβλημα, την γνωστήν χριστολογικήν έριδα περί "μονεργητισμού και μονοθελητισμού". Η αποφασιστική και εν τέλει νικηφόρος ανάμιξίς του εις την έριδά του, κατέστησεν αυτόν μεν "ομολογητήν και μάρτυρα", τούτου δε τον βίον και την πολιτείαν βασικά κεφάλαια της ιστορίας της Εκκλησίας κατά ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0023
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Η Ελληνική Πατρολογία είναι πλέον διαθέσιμη από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων. Πρόκειται για το μνημειώδες και ιστορικό έργο του J.-P. Migne του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε από τον εκδοτικό μας οίκο. Είναι η διεθνής πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων. Περιέχει τα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, ως και των μεγάλων ιστορικών χρονογράφων και των υπολοίπων Βυζαντινών συγγραφέων. Η Ελληνική Πατρολογία P.G. η οποία για πρώτη φορά εξεδόθη στην Ελλάδα, έχει επαινεθή από το Οικουμενικό Π...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΕΛΕΝΟΠΟΛΕΩΣ-ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΟΣ-ΑΤΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΚΛΟΣ- ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΕΡΗΜΙΤΗΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 7262-0025
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας. Ο εκδότης έχει κλείσει για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Τα μόνα περί του βίου του Σεβηριανού γνωστά είναι, τα μετά της εξορίας του Iερού Χρυσοστόμου σχετιζόμενα. Ουδέν εξ άλλης πηγής γνωρίζομεν περί του βίου και του τόπου καταγωγής του. Ήτο ήδη επίσκοπος Γαβάλων, μικράς πόλεως της Λαοδικείας, ότε περί το 388 - 389, ήλθεν εις την Κωνσταντινούπολιν, όπου γνωρισθείς μετά του ιερού Χρυσοστόμου, έλαβε την άδειαν του κηρύττειν εις τους ναούς της πρωτευούσης, διακριθείς δια την ευγλωττίαν του. Η φήμη του ως ρήτορος προσεπόρισεν εις τον Σεβηριανόν επιρροήν εις σημαίνοντα πρόσωπα της πρωτευούσης και του...
Διαβάστε περισσότερα...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS