Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0075

Καταρτισθείσα υπό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά Νοέμβριον του 1932 η προς προετοιμασίαν και κατάρτισιν του κειμένου των λειτουργικών βιβλίων προς νεωτέραν έκδοσιν αυτών μεγάλη Πατριαρχική επιστημονική επιτροπή και τεθείσα υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου απετελέσθη μετά τινας μεταβολάς, σημειωθείσας εκ της μη συμμετοχής εν ταις εργασίαις αυτής πάντων των εξ αρχής ορισθέντων μελών ταύτης, εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Ειρηναίου, και των κ.κ. Κωνστ. Δυοβουνιώτου, Αμίλκα Αλιβιζάτου, Γεωργί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0003

[...] Παρουσιάζεται λοιπόν η αποφατική θεολογία ως δυναμένη να υπάρχη κεχωρισμένη της καταφατικής, μάλιστα δε και ως "εγκαταλειφθείσα", μέχρι σημείου ώστε να υπάρχη επείγουσα ανάγκη "να επαναπροσληφθή". Έτι δε και ότι δια της συνυπάρξεως και αλληλοεμπεριχωρήσεως αποφατικής και καταφατικής ατονεί πάσα απολογητική και μαχητική διάθεσις εξουδετερουμένης πάσης ευσεβούς διπλοπροσωπείας. Οφείλω να ομολογήσω, ότι το ανακύπτον εκ των βεβαιώσεων τούτων των δύο ούτω σοβαρών θεολογικών προσωπικοτήτων ζήτημα, σπουδαιότατον και δια τας προϋποθέσεις "τα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ( ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0004

Η περί Αποφατισμού και Καταφατικής Θεολογίας γενική διαπραγμάτευσις ημών είχεν ήδη εξ αρχής προσλάβει τοιαύτην έκτασιν, ώστε μόλις το ήμισυ ταύτης περιέλαβε το εκατόν όλας σελίδας καταλαβόν, δημοσιευθέν ήδη πρώτον τεύχος. Θα ήτο λοιπόν ου μόνον αισθητή, αλλά και ουσιώδης παράλειψις, εάν δεν επηκολούθει και η δημοσίευσις του δευτέρου τούτου τεύχους, εις το οποίον πρώτον μεν εκτίθεται γενική τις ανασκόπησις της αποφατικής διδασκαλίας του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, μεγάλου Πατρός και διδασκάλου του Αποφατισμού, ο περί του οποίου λόγου χρον...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0108

Η Εισαγωγή εις την Δογματικήν δέον να περιλαμβάνη παν ό,τι σχετίζεται προς την ονομασίαν και τον εν γένει χαρακτήρα αυτής ως επιστήμης, δυνάμενον δε να αποσαφήση τα κατά την έννοιαν, τας πηγάς, την αφετηρίαν, τους σκοπούς και τας μεθόδους αυτής, έτι δε και να εμφανίση την δια μέσου των αιώνων εξέλιξιν και διαμόρφωσιν αυτής, καθώς και τας αρχάς και προϋποθέσεις, επί των οποίων ως επί θεμελίων λίθων βασίζεται το όλον οικοδόμημα αυτής. Η προσιδιάζουσα δ' αυτή εις την Εισαγωγήν της Δογματικής ύλη επί το μεθοδικώτερον εξεταζόμενη και εκτιθέμενη...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0109

H από του κόσμου των εν ουρανοίς αγγέλων επέκτασις της βασιλείας του Θεού και επί του γένους των ανθρώπων εφάνη προς καιρόν ματαιωθείσα υπό της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Αλλ' ο Θεός εν τη αγαθότητι αυτού δεν εγκατέλιπε τον δι' απάτης πλανηθέντα άνθρωπον, αλλ' εν τη σοφία αυτού ωκονόμησε την αποκατάστασιν και σωτηρίαν τούτου, εξαποστείλας τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον ουχ ίνα κρίνη, αλλ' ίνα σώση τον κόσμον. Ενανθρωπήσας λοιπόν ο συναΐδιος τω Πατρί μονογενής Υιός αυτού εζήτησεν ως Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ίνα εύρη και σώση το απολωλός δίδ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ-ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ)
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0050

Όποιος κράτησε στα χέρια του ευλαβικά το ιερό Ψαλτήριο, το θεόπνευστο βιβλίο που περιέχει τους 150 ψαλμούς του Δαυίδ και άλλων ποιητών της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, όποιος το μελέτησε με προσοχή και το έκανε προσευχή θερμή και κραυγή της ψυχής του, αυτός έχει γνωρίσει μια οδό ζωής αληθινής και αγίας, έναν τρόπο αναζητήσεως και συναντήσεως του Θεού και βαθιάς ανακουφίσεως της ψυχής του. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0110

Ως ήδη είπομεν, δια του έργου της χάριτος προσοικειούμενοι την δια του Χριστού απολύτρωσιν, καθιστάμεθα λαός αυτού και σώμα αυτού και συγκληρονόμου αυτού εις τα αγαθά της βασιλείας των ουρανών. Αλλά μέσα υπ' αυτού του Χριστού ορισθέντα και συσταθέντα, δι' ων ως ασφαλών αγωγών μεταδίδεται ημίν η εις την βασιλείαν των ουρανών ζωοποιούσα και αναγεννώσα ημάς χάρις, είναι τα μυστήρια. Κατά φυσικόν λοιπόν λόγον την διαπραγμάτευσιν περί Εκκλησίας, ήτις είναι η μόνη ταμιούχος της χάριτος και η πεπιστευμένη την οικονομίαν των μυστηρίων, επακολουθεί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0030
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0036

Ούτως ο Λουκάς γράφων το ευαγγέλιον αυτού "τοις από των εθνών" (Ωριγ. παρ' Ευσεβ. VI, 25, 6) προτίθεται να επιβεβαιώση) και εκθέση ακριβώς την δια ζώσης κατήχησιν, την περιλαμβάνουσαν τον βίον και την διδασκαλίαν του Ιησού Χρίστου. Τα γεγονότα δε άτινα εκθέτει, δεικνύουν ότι ο Ιησούς είναι ο υιός του θεού, ο ενανθρωπήσας και εκ Παρθένου γεννηθείς, ίνα σώση πάντας τους ανθρώπους είναι ο υιός του ανθρώπου και ο υιός του Θεού, ο θεάνθρωπος Κύριος, όστις ήλθεν ως θείος ιατρός να θεραπεύση την ανθρωπότητα, παρέχων την συγχώρησιν και πνευματική...
Διαβάστε περισσότερα...
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0037

(...) Ο χαρακτήρ του ευαγγελίου τούτου δεν είναι ούτε πολεμικός ούτε απολογητικός, άλλα κατηχητικός και Ιστορικός. Ο Μάρκος δια της εκθέσεως της δημοσίας δράσεως του Κυρίου διακηρύττει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο αποκαλύψας εις τους αποστόλους αυτού δια των λόγων και των έργων αυτού την θείαν καταγωγήν του και εμπιστευθείς εις αυτούς το ευαγγέλιόν του, όπως κηρύξουν αυτό καθ' άπαντα τον κόσμον. (...) Αποδεικνύει, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού δια της εκθέσεως των υπερφυσικών έργων και θαυμάτων του. (...) (ΑΠΟ ΤΟΝ ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0029
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0056

Η θυσία του Χριστού ήταν θυσία λογική, επειδή ακριβώς με όλη τη θέλησή του δέχθηκε το ποτήριο του θανάτου και δεν αντιστάθηκε σ' αυτό, όπως αντιστέκονται, όταν σφάζονται, τα ζώα, που δεν έχουν λογικό. Η θυσία του ήταν θυσία λογική και επειδή ακόμη ήξερε καλά τον σκοπό για τον οποίο θυσιαζόταν, αφού ο ίδιος είπε ότι ήλθε για να δώσει τη ζωή του "λύτρον αντί πολλών" (Μάρκ. ι' 45). Μια τέτοια λοιπόν λογική θυσία απαιτείται να προσφέρουμε κι εμείς, ενωμένοι βέβαια με τον Χριστό. Θυσία δηλαδή υπακοής μέχρι θανάτου. Θυσία που συντελείται με τη ν...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΒΡΑΑΜ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0080

Ο Θεός καλεί τον Άβραμ ν' αφήσει την πατρίδα του και το σπίτι του πατέρα του δοκιμάζει μ' αυτό τον τρόπο την αγάπη του. Μη λησμονείς όμως, αναγνώστη μου, ότι κι εμείς οι Χριστιανοί στη Νέα Διαθήκη, απόγονοι του πιστού Αβραάμ, προσκαλούμαστε και παρακινούμαστε να μοιάσουμε στον πνευματικό μας πατέρα Αβραάμ να τον μιμηθούμε στην αρετή του και σ' όλη την διαγωγή του. Μ' άλλα λόγια, πρέπει να γνωρίζουμε πως η πρόσκληση αυτή του Θεού στον Άβραμ γίνεται και σε μας τη στιγμή που ο Θεός με το Ευαγγέλιό Του μας καλεί ν' αφοσιωθούμε στον Μονογενή ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ 'Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0047

Προκρίναντες την ονομασίαν "Ομιλητική" ή "Χριστιανική Ομιλητική" αντί της συνήθως παρ' ημίν κρατησάσης "Εκκλησιαστική ρητορική" ή "του ιερού άμβωνος ρητορική" ή "ιερά ρητορεία", ευρίσκομεν χρήσιμον να εξετάσωμεν την έννοιαν της λέξεως ομιλία, εξ ης ετυμολογείται η Ομιλητική. Σημαίνουσα η ομιλία παρά τοις κλασικοίς την φιλικήν και μετ' οικειότητας αναστροφήν και συνδιάλεξιν και εις τοιαύτην σημασίαν απαντωμένη και εν τη Κ. Διαθήκη, προσέλαβεν έπειτα εν τη χριστιανική γλώσση ειδικήν όλως έννοιαν, χρησιμοποιούμενη εις δήλωσιν των αφελών και α...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0057

Περί του τίς ο Ιωνάς δεν έχομεν άλλας πληροφορίας πλην του επεισοδίου, όπερ εξιστορείται εν τω υπό το όνομα αυτού φερομένω βιβλίω τούτω και της εν ταις πρώταις γραμμαίς αυτού αναγραφομένης ειδήσεως, ότι ήτο υιός του Αμαθεί (κεφ. α' 1). Είναι αληθές, ότι και εν Δ' Βασιλειών ιδ' 25 γίνεται λόγος περί προφήτου, όστις ωνομάζετο Ιωνάς και ήτο υιός του Αμαθεί, κατήγετο δε εκ Βεθχοφέρ της Γαλιλαίας, κώμης ανηκούσης εις την φυλή του Ζαβουλών, και ο οποίος προανήγγειλεν εις Ιεροβοάμ τον Β', βασιλέα του Ισραήλ (783-743 π.Χ.) την επέκτασιν των ορίων ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΝΩΕ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0064

Μετά τον άδικο σκοτωμό του Άβελ, ο δυστυχισμένος πατέρας του ο Αδάμ έζησε αρκετά χρόνια και είδε κι άλλους υιούς και θυγατέρες. Και πέθανε ο προπάτοράς μας, αφού έφθασε σε πολύ βαθιά γεράματα, δηλαδή στην ηλικία των εννιακοσίων τριάντα χρόνων! Θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση, αναγνώστη μου, ο μεγάλος αυτός αριθμός. Η αμαρτία, βλέπεις, τότε μόλις είχε αρχίσει να μπαίνει στο ανθρώπινο γένος. Δεν είχε προκάμει ακόμη να διαφθείρει και να εξασθενήσει το ανθρώπινο σώμα. Σαν ένα σκουλήκι που πρωτομπαίνει σ' ένα δέντρο σκληρό και πελώριο και θα χρεια...
Διαβάστε περισσότερα...
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ - Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0104

Εις το υπόμνημα τούτο κατεβλήθη πάσα φροντίς, όπως παρασχεθή σαφής, πλήρης και αυθεντική ερμηνεία πασών των επιστολών της Κ. Διαθήκης, ικανή να παρέχη μετά πάσης δυνατής συντομίας και προχειρότητος την διευκρίνισιν και διακρίβωσιν της σκέψεως και του νοήματος των θεοπνεύστων συγγραφέων των επί οιουδήποτε χωρίου των συγγραφών αυτών. Προς επίτευξιν δε του σκοπού τούτου προφανώς ενεδείκνυτο να μη προσλάβη τούτο χαρακτήρά τινα αποκλειστικόν μορφής κριτικής μόνον ή φιλολογικής ή και θεολογικής, αλλά να παρουσιασθή γενικώτερόν πως, συνδυάζον χαρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
«ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ...»
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0069

Προλογιζόμενοι εν έτει 1930 την πρώτην έκδοσιν των Απολογητικών Μελετών, εγράφομεν τα έξης: Αι εν τω παρόντι τεύχει δημοσιευόμεναι μελέται συνετάχθησαν κατά τας σημειώσεις της πρώτης σειράς των απολογητικών διαλέξεων, αίτινες προτροπή του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών εξεφωνήθησαν κατά την χειμερινήν περίοδον των δύο τελευταίων ετών. Η προθυμία, μεθ' ης υπό ακροατηρίου πυκνού ηκούσθησαν αι διαλέξεις εκείναι, ενεθάρρυνεν ημάς εις την δημοσίευσιν του παρόντος τεύχους, επί τω σκοπώ να χρησιμεύση τούτο αφ' ενός μεν προς ασφαλεστέραν υπόμνησιν των ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0106

Ο τίτλος του βιβλίου κατά τε τους παλαιοτέρους των κωδίκων και τας αρχαιοτέρας μαρτυρίας των εκκλησ. συγγραφέων (πρβλ. Ειρηναίου 5,13, Κλήμεν. Αλεξ. Στρωμ. 5, 12, Tertul. de Baptism 10 κλπ.) υπήρξεν ανέκαθεν "Πράξεις Αποστόλων" ή "Πράξεις των Αποστόλων" ή "Πράξεις" ή σπανίως μετά του άρθρου "Αι Πράξεις", λατινιστί "Acta" και συνηθέστερον "Actus Apostolorum". Ο τίτλος ούτος, ιδία άνευ του άρθρου, ανταποκρίνεται αρκούντως προς το περιεχόμενον του βιβλίου, εν τω οποίω εκτίθεται εκλογή και οιονεί απάνθισμά τι πράξεων, δι' ων οι απόστολοι συνετ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 4138-0105

Οι προ ους απευθύνεται αύτη σημαίνονται δια του Γαλ. Α 2 ως εκκλησίαι της Γαλατίας. Είναι λοιπόν η μόνη εκ των επιστολών του Παύλου η απευθυνουμένη ρητώς εις πλείονας της μιας εκκλησίας και έχουσα τον χαρακτήρα της εγκυκλίου, οίον πιθανώτατα φέρει και η προς Εφεσίους επιστολή. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS