Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ ΠΕΤΡΟΣ

Ταξινόμηση κατά:   
Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ
Εκδότης: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1981-0002

Χωρίς να παραγνωρίζωνται αι υπηρεσίαι που προσφέρει εις τον νεώτερον τεχνικόν Πολιτισμόν μας η γνώσις και η χρησιμοποίησης των ιδιοτήτων της ύλης, κρίνεται υπό των συγχρόνων μεγαλυτέρων πνευμάτων ως επικίνδυνος η τροπή που έχει λάβει ούτος δια της παρατηρούμενης ολοέν μείζονος αντικειμενικοποιήσεως των γνώσεών μας και του περιορισμού του Πνεύματος. Αι πνευματικοί ικανότητες του ανθρώπου -όχι αι διανοητικοί των Φυσικών Επιστημών, αλλ' αι γνωστικοί και απολυτρωτικαί του Νου- βαίνουν συνεχώς εκφυλιζόμεναι, συστελλόμεναι και αφανιζόμεναι. Η με...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ»
Εκδότης: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1981-0042

«Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Τελετουργικοί τύποι - Τυπολογία - Κίνησις - Αδράνεια - Ρυθμός - Ο δημιουργός Λόγος - Ο ανθρώπινος λόγος - Τα θεία ονόματα και αι "μαγικαί λέξεις" - Η δύναμις των ονομάτων εις τους Αιγυπτίους εις τους Εβραίους - Ασσύριους - Βαβυλωνίους - Πρώτοι χριστιανικοί αιώνες -Μεσαίων - Η εποχή της "φυσικής μαγείας". ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑΙ Η μουσική ως ηθικός και εκπολιτιστικός παράγων - Η αληθής αιτία των ηθικών επιδράσεων της μουσικής - Προέλευσις της μουσικής - Η μουσική ως ιαματικός παράγων - Εφαρμογαί της μ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΕΜΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΒΑΣΙΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0005
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΘΕΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Εκδότης: ΔΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1199-0207

Χωρίς η παρούσα εργασία να αποβλέπη εις την μετάδοσιν της αρρήτου Σοφίας, χωρίς να προτίθεται να κοινολογήση τας μυητικάς αλήθειας αι οποίαι ανέκαθεν μόνον προφορικώς μετεδόθησαν, προθέτει ως μόνον σκοπόν την εισαγωγήν του ποθούντος το φως ανθρώπου εις την Ατραπόν, δι' επιδείξεως αυτώ, όσω το δυνατόν αναλλοίωτων των ενασχολήσεων, των επιδιώξεων και της Οδού των Εκλεκτών της Γης. Βασιζόμενον το έργον κατά το δυνατόν επί των παραδοσιακών αρχών και ακολουθούν τα ίχνη των σοβαρότερων στοχαστών, ασχολείται κυρίως εις τον ΑΝΘΡΩΠΟΝ. [...] (Από τη...
Διαβάστε περισσότερα...
Βασικαί ομιλίαι περί εσωτερισμού και μυήσεως
Βιβλιοθήκη της Σφιγγός 26
Εκδότης: ΔΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1199-0225

- Προγραμματισμός Εργασιών και Κατευθύνσεις - Ομιλία Πρώτη: Μυστήρια και Εσωτερισμός - Ομιλία Δεύτερη: Σκοπός του Εσωτερισμού και της Μυσταγωγίας - Ομιλία Τρίτη: Περί Μυήσεως. Παράδοσις και Μεταβίβασις. Τι εστί "μυητική άλυσσος" - Ομιλία Τετάρτη: Περί της καταλληλότητας και προετοιμασίας του υποψηφίου προς Μύησιν - Ομιλία Πέμπτη: Νεωτέρα Επιστήμη - Αποκρυφισμός - Εσωτερισμός - Ομιλία Έκτη: Περί Συμβόλων και Συμβολισμού - Ομιλία Εβδόμη: Περί της σημασίας των Τύπων (RITES), η εσωτερική σημασία των και οι τελετουργίες των. (Από την παρουσίασ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΩΧ
Εκδότης: ΔΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1199-0196

Το Βιβλίον ή η Βίβλος του Ενώχ είναι εν των λεγομένων Αποκρύφων έργων της Παλαιάς Διαθήκης. Τα «απόκρυφα», ως γνωστόν, είναι κείμενα περιεχομένου ιστορικού, ηθικού ή αποκαλυπτικού, λίαν αναλόγου προς εκείνο των άλλων επισήμων κειμένων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία όμως ουδέποτε ανεγνωρίσθησαν υπό της επισήμου Εκκλησίας ως κανονικά. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Εκδότης: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 4190-0026

Το «Τεκτονικό Μουσείο» είναι μια επιλογή ιστορικών και ερμητικών «κλασικών» κειμένων που αφορούν τον Τεκτονισμό. Θα πρέπει, όμως, ιδιαίτερα για τον αρχάριο αναγνώστη, να διευκρινίσουμε τον όρο «κλασικός», όρος που είναι μεν πολύ σοβαρός αλλά στον οποίο ελάχιστη βαρύτητα δίδεται από τους σύγχρονους Έλληνες εσωτεριστές. Με τον όρο «κλασικό εσωτερικό κείμενο» ή «κλασικός εσωτερικός συγγραφέας» ορίζονταν στην Ευρώπη όλα εκείνα τα κείμενα και συγγραφείς που είχαν γίνει με θετικό τρόπο αποδεκτά στη συνείδηση του κοινού από τότε που πρωτοεμφανίστ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0024

Το ανά χείρας Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του Εσωτερισμού αναφέρεται εις τας ιδέας, την λογοτροπίαν και τας μεθόδους αι οποίαι εχρησιμοποιήθησαν από εκλεκτούς κύκλους πνευματικών ανθρώπων, τόσον εν τη Δύσει, όσον και εις την Ανατολήν, από αμνημονεύτων χρόνων μέχρι σήμερον, οι οποίοι συνεκεντρώθησαν εις ομάδας ερεύνης και πειραματισμού προς κατάκτησιν της Σοφίας και ανεύρεσιν της πρωταρχικής Αληθείας. Προσεπαθήσαμεν κατά το μέτρον του δυνατού να αποφύγωμεν το θαυμάσιον και το εκπληκτικόν, το υπερφυσικόν και το "μαγικόν" δια να παραμείνωμεν επί ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Εκδότης: ΔΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 1199-0197

Πλειστάκις εν τη ερεύνη της Αληθείας, ετέθη υπό της ανθρωπίνης διανοίας το ερώτημα: Ποία είναι η απωτέρα πατρίς, η κατ' εξοχήν μήτηρ της Αποκρύφου Φιλοσοφίας; Τις άραγε λαός ενεφανίσθη πρώτος, όστις εδίδαξεν εις τους μεταγενεστέρους του τα υψηλά διδάγματα περί Φύσεως, δι' αλληγοριών, συμβόλων και μύθων, ως διεσώθησαν μέχρις ημών; Η σπουδαιότης των τοιούτων ερωτημάτων είναι κατάδηλος. Λυόμεναι αι απορίαι αύται ήθελον μας αποκαλύψει πλείστα άλλα ζητήματα διατελούντα εν τω νω μας επίσης ως ερωτηματικά. Το μόνον βέβαιον είναι ότι η απόκρυφος ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0023

Χωρίς η παρούσα εργασία να αποβλέπη εις την μετάδοσιν της αρρήτου Σοφίας, χωρίς να προτίθεται να κοινολογήση τας μυητικάς αληθείας αι οποίαι ανέκαθεν μόνον προφορικώς μετεδόθησαν, προθέτει ως μόνον σκοπόν την εισαγωγήν του ποθούντος το φως άνθρωπου εις την Ατραπόν, δι' επιδείξεως αυτώ, όσω το δυνατόν αναλλοίωτων των ενασχολήσεων, των επιδιώξεων και της Οδού των Εκλεκτών της Γης. Βασιζόμενον το έργον κατά το δυνατόν επί των παραδοσιακών αρχών και ακολουθούν τα ίχνη των σοβαροτέρων στοχαστών, ασχολείται κυρίως με τον ΑΝΘΡΩΠΟΝ. Παραδεχόμενος ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΗΤΙΚΗΝ ΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0049

Το ανθρώπινον πνεύμα, με σημείον εκκινήσεως το Παρόν, αμφιταλαντεύεται πότε προς το Παρελθόν και πότε προς το Μέλλον, με σκοπόν να απόκτηση εμπειρίαν από την Ιστορίαν και να προβλέψη καταστάσεις αι οποίαι θα του χρησιμεύσουν διά την τωρινήν του ζωήν. Είναι τούτο έμφυτος και δικαιολογημένος χαρακτήρ του πνεύματος. Όταν όμως ο άνθρωπος, παρασυρόμενος από την φαντασίαν, την υπερβολικήν αυτοπεποίθησιν εις τας ικανότητάς του, την υπεροψίαν και τον εγωισμόν, καλλιεργεί έδαφος ακατάλληλον διά τοιούτου είδους πτήσεις και το ολιγώτερον χάνει πολύτι...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0063

Πλειστάκις εν τη ερεύνη της Αληθείας, ετέθη υπό της ανθρώπινης διανοίας το ερώτημα: Ποία είναι η απώτερα πατρίς, η κατ' εξοχήν μήτηρ της Απόκρυφου Φιλοσοφίας; Τις άραγε λαός ενεφανίσθη πρώτος, όστις εδίδαξεν εις τους μεταγενεστέρους του τα υψηλά διδάγματα περί Φύσεως, δι' αλληγοριών, συμβόλων και μύθων, ως διεσώθησαν μέχρις ημών; Η σπουδαιότης των τοιούτων ερωτημάτων είναι κατάδηλος. Λυόμεναι αι απορίαι αύται ήθελον μας αποκαλύψει πλείστα αλλά ζητήματα διατελούντα εν τω νω μας επίσης ως ερωτηματικά. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ)
ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ: ΦΑΡΜΑΚΟΣΟΦΙΑ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑΣ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0019

Γενικά περί βοτανοθεραπείας. Υλοζωισμός. Θεωρία των αστρικών χαρακτήρων. Κανόνες δια την περισυλλογήν των θεραπευτικών μέσων. Τα θεραπευτικά προϊόντα του φυτικού βασιλείου. Το ιστορικόν της χρήσεως των θεραπευτικών φυτών. Ερμητική Βοτανολογία. Η αστρολογική θεωρία των αστρικών χαρακτήρων. Η αλχημική θεωρία των αστρικών σφραγίδων. Η όσφρησις. - Η γεύσις. - Η αφή. Περί της μορφής των φύλλων. Περί στελεχών και θάμνων. Περί ριζών. Περί καρπών. Ταξινόμησις των θεραπευτικών φυτών αναλόγως των θεραπευτικών ιδιοτήτων των (κατά Jean Maveric). Περί ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑΝ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0015

Μία γενικώς διαδεδομένη συνήθεια είναι να πιστεύωμεν ότι αρχαίοι σοφοί, όπως εις Ορφεύς, εις Πυθαγόρας, εις Ηράκλειτος, εις Πλάτων εις Εμπεδοκλής κ.ο.κ. ίδρυσαν "φιλοσοφικά συστήματα", τα οποία, ημείς οι νεώτεροι ανατέμνομεν, διαστρεβλώνομεν και καταρρακώνομεν προσπαθούντες δια των μυώπων οφθαλμών της εκ καθέδρας φιλοσοφίας μας να εξηγήσωμεν, ενίοτε δε και να προσαρμόσωμεν προς τας νεωτεριστικάς μας αντιλήψεις. Σπεύδομεν λοιπόν από τούδε να βεβαιώσωμεν ότι η "φιλοσοφία" την οποίαν επρέσβευον οι εν λόγω σοφοί, κάθε άλλο παρά φιλοσοφία ήτο ω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΩΧ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0065

Το Βιβλίον ή η Βίβλος του Ενώχ είανι εν των λεγομένων Αποκρύφων έργων της Παλαιάς Διαθήκης. Τα "απόκρυφα", ως γνωστόν, είναι κείμενα περιεχομένου ιστορικού, ηθικού η αποκαλυπτικού, λίαν αναλόγου προς εκείνο των άλλων επισήμων κειμένων της Παλ. και Καινής Διαθήκης, τα οποία όμως ουδέποτε ανεγνωρίσθηκαν υπό της επισήμου Εκκλησίας ως κανονικά. Οι Διαμαρτυρόμενοι αποκαλούν ταύτα "ψευδεπίγραφα" και ορθώς διότι τα πλείστα εξ αυτών αποδίδονται εις πρόσωπα αναφερόμενα υπό της ιεράς Παραδόσεως: μεταξύ αυτών ανήκει και το προκείμενον. [...] (Από την...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑΝ
Εκδότης: ΔΙΜΕΛΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1206-0016

«Η φυσιογνωμία του Παρακέλσου και η αλλαγή των καιρών»: Κατά την ανατολήν της Αναγεννήσεως, όταν κεκάλαι διάνοιαι δια της ισχυράς των προσωπικότητος και θεία επινεύσει, εχάραξαν δι' αδρών γραμμών τους νέους ορίζοντας ενός νέου πολιτισμού, απηλλαγμένου της μυστικοπαθείας και αντιεπιστημονικότητος του φθίνοντος Μεσαίωνος, αναφαίνεται μία φωτεινή φυσιογνωμία, της οποίας την αξίαν και την επαναστατικήν επί του πεδίου της θεραπευτικής σημασίαν τώρα μόλις αρχίζει η ανθρωπότης να διαβλέπη. Πρόκειται περί του Θεοφράστου Αυρηλίου BOMBAST VON HOHENH...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΡΩ
ΠΑΠΥΣ - ΜΠΑΡΛΕΤ - ΓΟΥΙΡΘ
Εκδότης: ΣΦΙΓΓΑ
Κωδ. Πολιτείας: 4129-0001

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS