Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΤΟ ΡΙΖΟΚΑΣΤΡΟΝ (ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ)
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0191

[...] Είπομεν ότι εις τας Αθήνας περιεσώθη και εν τμήμα ολόκληρον της παλαιάς πόλεως, διατηρούν την όλην οπωσδήποτε φυσιογνωμίαν του. Εις αυτό μόνον θα σας οδηγήσω σήμερον, επιφυλασσόμενος εις άλλοτε δια τα λοιπά, εις τα οποία υπάρχουν εδώ και εκεί μνημεία, και εν γένει ερείπια ποικίλα, με σχετικάς παραδόσεις. Αυτό λοιπόν το κομμάτι των παλαιών Αθηνών ονομάζεται ακόμη και σήμερα από τους κατοίκους του Ριζόκαστρον, ως ευρισκόμενον εις την ρίζαν του Κάστρου, δηλαδή υπό τους βορεινούς βράχους της Ακροπόλεως. Το Ριζόκαστρον συμπίπτει με το πλά...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0064

Όταν ομιλή κανείς διά την Αττικήν εξαιρεί τάς Αθήνας, αδιαφορών τι θα ειπούν οι ιστορικοί, οι τοπογράφοι και οι αρχαιολόγοι - ιδίως οι τελευταίοι - και τούτο, διότι είναι αιώνες τώρα, που εξέλιπε πάσα μεταξύ των Αθηνών και της άλλης Αττικής ομοιομορφία, ως προς τα ήθη και τα έθιμα, ως προς τα επώνυμα, ως προς την μόρφωσιν, ως προς την μορφήν αυτήν των κατοίκων και ως πρός πάντας εν γένει τους όρους του βίου, μηδ' αυτής της γλώσσης εξαιρουμένης. Κυρίως δε ριζική και πλήρης διαφορά μεταξύ Αθηνών και Ατιικής επήλθεν, από της Τουρκικής κατακτή...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0000

Τα παλαιά ερείπια των Αθηνών, τα οποία κάποιος Άγιος τα τιμά, κάποιο στοιχειό τα προσέχει και κάποια γρηά τα ενθυμείται, είναι σκορπισμένα είς όλην την κοιλάδα των Αθηνών, την οποίαν προστατευτικώς στεφανώνουν τα τρία βουνά της και την δροσίζει το κύμα του Σαρωνικού. Εκκλησίαι επάνω εις την Ακρόπολιν, εκκλησίαι χωμέναι μέσα εις τους βράχους της, εκκλησίαι γύρω της, είς την πόλιν, παρά τον Ιλισσόν, είς τα προάστεια, είς τον ελαιώνα - ένα πλήθος εκεί - και είς όλην την έκτασιν της κοιλάδος μέχρι της θαλάσσης και μέχρις αυτών των προβουνών τω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΡΜΑΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ (1453-1821)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0190

Εις την "Ακρόπολιν" είχα δημοσιεύση προ τινων ετών, στοιχεία τινά περί του Αρματωλικού βίου, της ενδοξοτάτης ταύτης σελίδος του μεταγενεστέρου Ελληνισμού. Κατόπιν, εις μίαν διάλεξίν μου, εις το Βασιλικόν Θέατρον, και εις τα Αναδρομικά σημειώματα της "Εστίας", ανέπτυξα κεφάλαια τινα της πολυχρονίου σχετικής μελέτης μου. Ήδη, προβαίνω εις την δημοσίευσιν της όλης εργασίας μου, γραφείσης ούτως, ώστε να είναι ευχάριστος μεν εις τους ολίγους, προσιτή δε και εις τους πολλούς. Το έργον μου διήρεσα εις δύο μέρη: Εις το πρώτον αναπαριστώ δι' ολίγων...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0010

Όταν διέλθης το όγδοον στάδιον της Ιεράς Οδού, πρέπει να λησμονήσης τας Αθήνας. Το Ελευσινιακόν μυστήριον κυριεύει την ψυχήν σου ολόκληρον. Διέρχεσαι πράγματι τας Μυστικάς Πύλας. Καλλιτέραν θέσιν δια να θάψη ο Άρπαλλος την περικαλλή Πυθιονίκην του, αφού έφαγε μαζί της το ταμείον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν ήτο δυνατόν να εύρη. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0063

Αφορμήν εις την ανάπτυξιν τινων εκ των Τοπογραφικών ημών Σημειωμάτων παρέσχον, ως προς το Αον μέρος, αι περί της μεταλλαγής αλλοφύλων και κακοφώνων τοπωνυμιών συζητήσεις, επαναληφθείσαι κατά το έτος 1912 και 1913 μετ' ασυνήθους βιαιότητος. Η τελική γνώμη ημών επί του ζητήματος τούτου συνοψίζεται εις το αξίωμα, ότι: επί της Ελληνικής γης δεν πρέπει να μείνη τίποτε μη Ελληνικόν. Προκειμένου περί ξένων ονομάτων, ούτω σκέπτονται και άλλοι λαοί, μη έχοντες όσους ημείς δικαιολογητικούς προς τούτο λόγους. Την γνώμην όμως ημών ταύτην την εχαρακτηρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΤΤΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Κωδ. Πολιτείας: 4040-0055

Με την επιλεκτική έκδοση των έργων του Δ. Γρ. Καμπούρογλου, του επονομαζόμενου και Αθηναιογράφου, πιστεύουμε ότι συνεισφέρουμε στην εκλαΐκευση του εθνικού μας πολιτισμού. Αρχίζουμε με το μοναδικό στο είδος του μυθιστόρημα "Αττικοί Έρωτες", ένα ιστορικό ντοκουμέντο, αλλά κι ένα γλωσσικό μνημείο. Ο συγγραφέας του αναπαριστάνει τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας (Ελλήνων και Τούρκων) παραμονές της Επανάστασης του 1821. Και παράλληλα μας δίνει -ο κατά τα άλλα καθαρευουσιάνος αυτός συγγραφέας- την εικόνα της ζωντανής γλώσσας του λαού μας. Γι' αυτό ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΖΩΗΣ, 1852-1932 (ΕΠΙΤΟΜΟ 1852-1872)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0138

Δύο συγγραφικά είδη αντιπροσωπεύουν την επικήν και λυρικήν υπόστασιν του ανθρώπου: αι Περιηγήσεις και τα Απομνημονεύματα. Αι μεν Περιηγήσεις βάσιν έχουν τας εξωτερικάς εντυπώσεις του επισκεπτόμενου, παρατηρούντος, και μελετώντος ενίοτε, ένα τόπον, τα δε Απομνημονεύματα την εσωτερικήν ψυχικήν κατάστασιν του αναπολούντος, εκθέτοντος, και εξομολογουμένου ενίοτε, τα σκέψεις του και την δράσιν του. Αλλ' επειδή ούτε ό,τι βλέπει κανείς επιτρέπεται να το περιγράφη, ούτε ό,τι σκέπτεται να το γράφη πάντοτε, δια τούτο, ο εκπονών και περιηγητικόν έργο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0157

Ο Θεόδωρος Γρίβας ήτο πολύ γνωστός εις τα Ιωάννινα, διότι έμεινεν εκεί μέχρι της αμνηστεύσεώς του. Εις τα Ιωάννινα έμεινεν εις την οικίαν Βραζέλη, κειμένην εις την βορείαν πλευράν της Πλατείας Ευεργετών όπου σήμερον η Νεωτέρα Ζωσιμαία Σχολή. Εις την μνήμην των Ιωαννιτών διεσώθη ζωντανή η εμφάνισις κατά την απόκρεω των παλληκαριών του με το "Γαϊτανάκι". Κατά την παραμονήν του εκείθε συνεδέθη μετά γυναικός, της οποίας η οικία έκειτο επί της οδού Γρίβα στα Ιωάννινα ονομασθείσης εκ τούτου σκοπίμως τοιουτοτρόπως. Η οικία κειμένη προ και δεξιά τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΤΕΤΡΑΤΟΜΟ) (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ)
Εκδότης: ΠΑΛΜΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3181-0001

Η ιστορία των Αθηναίων, προϊόν δεκαπενταετούς μελέτης και ερεύνης, γράφεται, ουχί χάριν ευαριθμοτάτων τινών ανθρώπων, οίτινες, αφού ίδωσι κατά πόσον συμπληροί τας γνώσεις των ή υστερεί τούτων, θέλουσι κατόπιν τοποθετήσει ταύτην εις απρόσιτόν τινα γωνίαν της κονισαλέας βιβλιοθήκης των, όπως μη την αναζητήσωσιν ίσως ποτέ πλέον αλλά χάριν παντός θεωρούντος ως απαραίτητον συμπλήρωμα της εαυτού αγωγής την γνώσιν πλήρους του περιπετειώδους παρελθόντος και του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού βίου των κατοίκων της υπάτης των πόλεων. [...] (Από...
Διαβάστε περισσότερα...
ΟΙ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΑΙ
Εκδότης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1100-0046

Η αξία των ιστοριοδιφικών εργασιών του Δημ. Γρ. Καμπούρογλου για τους σκοτεινούς αιώνες της φραγκικής και τουρκικής κυριαρχίας στον ελλαδικό χώρο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα και τους Αθηναίους, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. "Πολλά οφείλουν, εις τον Καμπούρογλου αι Αθήναι δια την γνώσιν του ιστορικού αυτών παρελθόντος" τονίζει ο Τ. Γριτσόπουλος, ενώ από τον βιογράφο του Δημ. Γέροντα ο Καμπούρογλου χαρακτηρίζεται, για το έργο του, "Αληθινός Ακρίτας του μεσαιωνικού Ελληνισμού.". Η μονογραφία του Δημ. Γρ. Καμπούρογλου: Οι Χαλκοκονδύλαι είν...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Εκδότης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-3497

Την Δούκισσαν της Πλακεντίας δεν την ενόησαν εις τας Αθήνας ίσως μάλιστα και να την παρενόησαν. Πολλά και ωραία εγράφησαν δι' αυτήν αλλ' όχι πλήρη, και το σπουδαιότερον, όχι εξηκριβωμένα. Ο φιλελληνισμός της, εκδηλωθείς, διαρκούντος μεν του Αγώνος, δι' αρωγών της προς τους μαχόμενους υπέρ της ελευθερίας των, κατόπιν δε, εν Ναυπλίω μεν δι' επιδομάτων χάριν εκπαιδεύσεως ορφανών τέκνων διαπρεπών αγωνιστών, εν Αθήναις δε υπέρ της υποστηρίξεως επιφανών Ελλήνων και υψηλοτέρας ανατροφής των τέκνων των τέλος η κατά την τελευταίαν ταύτην περίοδ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΤΡΙΤΟΜΟ, ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Εκδότης: ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3370-0425

Η ιστορία των Αθηναίων, προϊόν δεκαπενταετούς μελέτης και ερεύνης, γράφεται, ουχί χάριν ευαριθμοτάτων τινών ανθρώπων, οίτινες, αφού ίδωσι κατά πόσον συμπληροί τας γνώσεις των ή υστερεί τούτων, θέλουσι κατόπιν τοποθετήσει ταύτην εις απρόσιτον τινα γωνίαν της κονισαλέας βιβλιοθήκης των, όπως μη την αναζητήσωσιν ίσως ποτέ πλέον αλλά χάριν παντός θεωρούντος ως απαραίτητον συμπλήρωμα της εαυτού αγωγής την γνώσιν πλήρους του περιπετειώδους παρελθόντος και του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού βίου των κατοίκων της υπάτης των πόλεων. Το έργον η...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΤΡΙΤΟΜΟ)
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0065
Η ΚΥΡΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Εκδότης: ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3370-0181

Η Τρισεύγενη ήταν γιάτρισσα με τόνομα. Λίγα βότανα γνώριζε μα και σε λίγα είχε εμπιστοσύνη. Ένα κι' ένα: για τα μάτια, για το στομάχι, για την καρδιά, για τη χρυσή, για την φούσκωση και για το ξορκισμένο κι' αμνημόνευτο: το χτικιό. Και να δης που τα βότανα πήγαινε και τάβρισκε μοναχή της, κ' είχε ξεχωριστά κουτάκια για το κάθε ένα από δαύτα: για του δράκου το κέρατο, της λάμιας το νύχι, των εφτά αδελφών το αίμα, το φεγγαρόχορτο, την τάτουλα, το μαρμαρόχορτο, το νυχτεροβότανο, το χελιδονόχορτο, το κορακόχορτο, τον χαμολιό... ως και μελιτήρα...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 5406-0021

"...η περί της Δουκίσσης της Πλακεντίας γενική περιέργεια, όχι μόνον από μέρους των μεμυημένων οπωσδήποτε εις τα του βίου της, των διαισθανομένων τα ιδανικά της, των φανταζομένων τα όνειρά της, των κατανοούντων την αισθητικήν των κτιρίων της, αλλ' από μέρους και αυτών των απλώς ακουόντων το όνομά της· πάντα ταύτα, αλλά και η συγκέντρωσις κατά την μακράν σειράν των ερευνητικών μου ετών πολλών και δι' αυτήν σχετικών σημειωμάτων με έπεισαν, ότι ώφειλον να επιχειρήσω την εκπόνησιν πλήρους περί αυτής έργου..." (Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, από την παρο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ
Εκδότης: ΒΕΡΓΙΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0680-0072

Η συμβολή του Θεοδ. Γρίβα στην επιτυχία της Επαναστάσεως του 1821 υπήρξε μεγίστη. Σε ηλικία 14 ετών θητεύει για 2 χρόνια στον αρματολό των Αγράφων Μπουκουβάλα, και άλλα 4 χρόνια στον αρματολό Σαλώνων Πανουργιά. Ο Αλή-Πασάς θαυμάζοντας την παληκαριά του και την απάντηση που του έδωσε μπροστά στο δήμιο, του χαρίζει τη ζωή και τον κάνει σωματοφύλακά του. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΕΙΡΑΙ
Εκδότης: ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3370-0161

Δια του όρου "Σειραί" εχαρακτηρίζοντο, κατά τους Βυζαντινούς κυρίως χρόνους, Συλλογαί Αποσπασμάτων ποικίλου περιεχομένου. Αι σειραί γλωσσικώς δύνανται ναντιταχθούν και προς τους στίχους. Τα Αποσπάσματα ημών ταύτα περιέχουν σκέψεις, αναλυτικωτέρας των δια του όρου Θρύψαλα διατυπουμένων. (Δ. Γρ. Κ., από την παρουσίαση της έκδοσης) Το έργο "Σειραί" αποτελείται από σύντομα αφηγήματα με αίσθημα νοσταλγίας για την παλιά Αθήνα που χάνεται. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΕΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ "Ο ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" (ΑΘΗΝΑ 1920)
Κωδ. Πολιτείας: 2778-0001
Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Εκδότης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 1100-0034

Την Δούκισσαν της Πλακεντίας δεν την ενόησαν εις τας Αθήνας· ίσως μάλιστα και να την παρενόησαν. Πολλά και ωραία εγράφησαν δι' αυτήν· αλλ' όχι πλήρη, και το σπουδαιότερον, όχι εξηκριβωμένα. Ο φιλελληνισμός της, εκδηλωθείς, διαρκούντος μεν του Αγώνος, δι' αρωγών της προς τους μαχόμενους υπέρ της ελευθερίας των, κατόπιν δε, εν Ναυπλίω μεν δι' επιδομάτων χάριν εκπαιδεύσεως ορφανών τέκνων διαπρεπών αγωνιστών, εν Αθήναις δε υπέρ της υποστηρίξεως επιφανών Ελλήνων και υψηλοτέρας ανατροφής των τέκνων των· τέλος η κατά την τελευταίαν ταύτην περίοδ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

Ο ΠΑΙΚΤΗΣ
DOSTOYEVSKY FYODOR
€14.40 €7.20
(-50%)
Κερδίζετε €7.20
CHE GUEVARA
LOWY MICHAEL
€14.17 €6.38
(-55%)
Κερδίζετε €7.79

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS