Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΠΥΡΟΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΙΝ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ
Εκδότης: ΓΡΗΓΟΡΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1000-0251

Αφετηρία της παρούσης μελέτης υπήρξεν εν υπόμνημα εις το χωρίον των "Εννεάδων": "ούτε ουν τι ούτε ποιόν ούτε ποσόν ούτε νους ούτε ψυχή ουδέ κινούμενον ουδ' αυ εστώς, ουκ εν τόπω ουκ εν χρόνω, αλλά το καθ' αυτό μονοειδές, μάλλον δε ανείδεον προ είδους ον παντός, προ κινήσεως, προ στάσεως ταύτα γαρ περί το ον, α πολλά αυτό ποιεί", το οποίον ανεκοινώθη υπό του γράφοντος την 25 Ιουνίου 1956 εις το περί Πλωτίνου φροντιστήριον του καθηγητού G. Ralfs εν Αμβούργω. Το μελέτημα εκείνο απετέλεσε τον "σπερματικόν λόγον" της ανά χείρας διατριβής. Την...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-3964

Η Ελλάς δεν συνέβαλεν εις την δημιουργίαν των πνευματικών βάσεων της Ευρώπης απλώς δια της επιστήμης, την οποίαν εθεμελίωσεν, αλλά κυρίως δια της θρησκείας, την οποίαν εξεπαίδευσε. Το γεγονός, ότι δεν ασπέκρουσεν, αλλ' εμεσίτευσε την προσφοράν της Ανατολής, υπήρξεν η προϋπόθεσις της ιστορικής πορείας του Δυτικού κόσμου. Αργότερον βεβαίως η Δύσις ευρήκε την ευκαιρίαν να εκτιμήση την καθαρώς θεωρητικήν παραγωγήν της Ελλάδος, είχεν όμως ουσιαστικώς την εποχήν εκείνην αναπτύξει τον Ευρωπαϊκόν της χαρακτήρα. Ως εκ τούτου θεμελιώδη σημασίαν δια ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Εκδότης: ΓΡΗΓΟΡΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1000-0250

Ο Αριστοτέλης είχεν ονομάσει τον άνθρωπον "πολιτικόν ζώον". Ο χαρακτηρισμός αυτός εσήμαινεν, ότι τα γεγονότα του αστικού βίου δεν είναι μόνον αποτέλεσμα της αλληλεξαρτήσεως των μετόχων της πόλεως, αλλά ταυτοχρόνως προϋπόθεσις δια την θέλησιν, την πράξιν και την σκέψιν, δια την "φύσιν" του πνευματικού όντος γενικώς. Εάν το περιβάλλον της υπάρξεως δεν είναι σήμερον ο αυτόνομος κοινωνικός οργανισμός του ελληνικού άστεος, αλλά κατά κύριον λόγον οι τρόποι της υποκαταστάσεως των προσωπικών δυνατοτήτων εκ μέρους αντικειμενικών διαρρυθμίσεων εντός...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Εκδότης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-3327

Οι συγκεκριμένοι λόγοι, δια τους οποίους η σύγχρονος τεχνική αποτελεί το αποφασιστικώτερον γεγονός της ιστορίας. Σήμερον τέμνεται εις τον κόσμον η ιστορία της φύσεως και η ιστορία του πνεύματος. Την τομήν συμβολίζει η ελληνική λέξις "τεχνική". Ό,τι εννοείται υπό τον όρον αυτόν "αποτελεί τον παράγοντα των μεγαλυτέρων μεταβολών της ιστορίας του κόσμου", ώστε να είναι δυνατόν να λεχθή, ότι "ουδέν κοινωνικόν, ανθρώπινον ή πνευματικόν γεγονός έχει την σπουδαιότητα της τεχνικής εις τον σύγχρονον κόσμον". Ως κατάληξις ενός συγκεκριμένου ιστορικού...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Εκδότης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-3320

Αι δύο πρώται αποφασιστικαί συναντήσεις του ανθρώπου προς την φύσιν. Σήμερον πραγματοποιείται εις την ιστορίαν η Τρίτη αποφασιστική συνάντησις του ανθρώπου προς τον φυσικόν κόσμον. Κατά την πρώτην συνάντησιν, την προσωκρατικήν, ανεζητήθη το ενιαίον αξίωμα της φύσεως. Κατά την δευτέραν, την της Αναγεννήσεως, ωρίσθησαν οι βασικοί φυσικοί νόμοι. Κατά την σημερινήν αποδεσμεύεται η εντός της φυσικής πραγματικότητας εγκεκλεισμένη δύναμις. Και αι τρεις συναντήσεις σημαίνουν εν πρώτοις μίαν ριζικήν απόστασιν εκ της φύσεως. Διότι, όπου ο άνθρωπος σ...
Διαβάστε περισσότερα...
Του τρίτου κόσμου
Αγέλαστα και ακαλλώπιστα και αμύριστα
Εκδότης: ΓΡΗΓΟΡΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1000-1291

Σώπασαν οι ρήτορες για να μιλήσουν με τον άφωνο πόνο τους οι αναλφάβητοι που γράφουνε την Ιστορία. [Από την έκδοση]...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Εκδότης: ΓΡΗΓΟΡΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1000-1101

Ο Σπύρος Κυριαζόπουλος (1932-1977) υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η πέμπτη ενότητα, που θα έδινε ριζική τροπή στη συγγραφική δραστηριότητα του Κυριαζόπουλου, εξαντλείται στο "Σοσιαλιστικό ρεαλισμό" (1977). Το καλαίσθητο έργο (που συνοδεύεται από 30 έγχρωμες και 50 μαυρόασπρες φωτογραφίες) αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην "ιστορική προετοιμασία" της σοσιαλιστικής αισθητικής. Το δεύτερο μέρος της εργασίας ασχολείται με τη θεωρητική θεμελίωση αυτής της τεχνοκρατίας. Αρχικά αναλύεται η μετάβαση από τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Εκδότης: ΑΛΦΕΙΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0250-0079

Ευρισκόμεθα σήμερον εις την δευτέραν περίοδον της ιστορίας του αστικού βίου. Η πρώτη εθεμελίωσε τον πολιτισμόν διά της συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού γεωργών εις τους αγροτικούς χώρους της Μέσης Ανατολής, αφ' ότου η ανάγκη του συντονισμού των προσπαθειών προς απόκρουσιν των νομαδικών αποβολών της Ασίας και διά την λύσιν των αρδευτικών προβλημάτων της περιοχής επέβαλε μέσω του μονοπωλίου των χαλκίνων όπλων την συγκέντρωσιν της εξουσίας. Διά του βιοποριστικού και αμυντικού αυτού συνοικισμού των πρώτων μονίμων κατοίκων της γης, ο οποίος ωδήγησ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Εκδότης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-3322

Εκ των λύσεων παρόντων προβλημάτων προς το πρόβλημα των απροόπτων λύσεων. Τα μεγάλα προβλήματα του πνεύματος έχουν την λύσιν των εντός του εσωτερικού των χώρου. Είναι δηλαδή αντικείμενον των προβλημάτων αυτών ο άνθρωπος. Υπάρχουν επίσης προβλήματα, των οποίων η λύσις ευρίσκεται εις τον αντικειμενικόν χώρον. Των προβλημάτων αυτών ο άνθρωπος είναι ο χώρος παρουσιάσεως, όχι όμως και το αντικείμενόν των. Τα προβλήματα του εσωτερικού χώρου αποκτούν εντός του ανθρώπου μίαν πνευματικήν διάστασιν, αλλά δια να λυθούν πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν, ό,τι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΗΜΑΤΑ
Εκδότης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1985-3321

Γέλια που κάναμε με την αντίκα! Κάτι ρόδες πετσί και κόκκαλο. Έτρεμε και βόγγαγε σα γριά εκατό χρονώ. Λέγαμε από στιγμή σε στιγμή θα τα τινάξει. Γέλια που κάναμε με την αντίκα! [Από την έκδοση]...
Διαβάστε περισσότερα...
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Εκδότης: ΓΡΗΓΟΡΗ
Κωδ. Πολιτείας: 1000-0909

Ο Σπυρίδων Δ. Κυριαζόπουλος γεννήθηκε το 1932 στον Πειραιά. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Γερμανία (Αμβούργο και Χαϊδελβέργη) και στη Βασιλεία της Ελβετίας. Η διδακτορική του διατριβή (1960) εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίδαξε επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έως το 1977, οπότε σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το επίκεντρο των φιλοσοφικών του ενδιαφερόντων υπήρξε αρχικά η φιλοσοφική θεολογία και στη συνέχεια η φιλοσοφία της τεχνολογίας. Θεωρείται ένας από τους πιο διεισδυτικούς αναλυτές και...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΟΛΕΜΟΛΟΓΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 9482-0000

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ετερμάτισεν ουσιαστικώς την εποχήν, κατά την οποίαν η Δύσις ανέπτυξε τον ιδιαίτερον ιστορικόν της χαρακτήρα. Ως αφετηρία της καθαρώς Ευρωπαϊκής περιόδου θα ήτο δυνατόν να θεωρηθή μία συγκλονιστική εφεύρεσις εις τον τομέα των όπλων, η οποία δεν μετέβαλε μόνον την τακτικήν της μάχης, αλλά και την δομήν της κοινωνίας και τον τρόπον της σκέψεως. Η πυρίτις δεν ετρομοκράτησε μόνον τους ανθρώπους του 14ου αιώνος, αλλ' ανέτρεψε την φεουδαρχίαν. Δια της ενισχύσεως μάλιστα του κεντρικού άρχοντος -μόνου ικανού να διαθέση...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Εκδότης: ΑΘΗΝΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0070-1056

Όπου διεχώρισεν ο άνθρωπος την ύπαρξίν του εκ του φυσικού και του κοινωνικού του περιβάλλοντος και εις την προσπάθειάν του να λάβη θέσιν έναντι των γεγονότων υπέβαλε το ερώτημα, περί τίνος πρόκειται εις τον κόσμον, χωρίς να υιοθέτηση την απάντησιν του παρελθόντος ή μιας αυθεντίας, εφιλοσόφησε. Δια να συντελεσθή το γεγονός, δια του οποίου προέκυψεν εις την ιστορίαν το πρόσωπον ως κάτοπτρον του είναι και ως παράγων του ήθους, έπρεπε να καταρρεύση προηγουμένως ο μύθος δια της κριτικής του λόγου και να διαλυθή ταυτοχρόνως η συνοχή της φυλής δι...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΙΚΣ ΜΩΡΟ ΜΟΥ
SAMPAYO CARLOS
€6.70 €2.68
(-60%)
Κερδίζετε €4.02
ΠΑΡΘΕΝΙΚΕΣ
PONS MAURICE
€12.32 €6.16
(-50%)
Κερδίζετε €6.16

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS