Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΑΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ «ΙΕΡΟΥ» ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ
Εκδότης: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3230-2063

Από καιρού επεθύμουν την συγγραφήν μονογραφίας, η οποία θα παρουσιάζη το νομικόν καθεστώς διεξαγωγής του πολέμου εις το ισλάμ και τούτο διότι, καθώς γνωρίζομεν, οι κανόνες υπό τους οποίους διεξάγεται το γκεχάντ είναι αυστηροί και άκαμπτοι. Άλλως τε, επαναλαμβάνω δια πολλοστήν φοράν, ότι το ισλάμ είναι πρωτίστως δίκαιον και άρα η μορφή του πολέμου δια να ανταποκρίνεται εις το ισλαμικώς ορθόν πρέπει να ακολουθή τους τεθέντας κανόνας δίκαιου. Τους κανόνας αυτούς κατά τρόπον συστηματικόν παραθέτει η παρούσα μονογραφία, τους αναλύει και εν πολλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ. Η ΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΛΟΥ ΒΙΑΣ
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΝΑΣΕΡ ΣΑΜΗ ΣΑΡΑΦ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0026

Η περίπτωσις του φίλου Σάμη Σάραφ, ο οποίος επί μίαν εκατονταετίαν περίπου υπήρξεν εκ των πλέον σημαινόντων προσώπων της πολιτικής ζωής της Αιγύπτου είνε άκρως ενδιαφέρουσα, πολλώ δε μάλλον αυτό το ενδιαφέρον της παρουσίας του επιτείνεται εκ του ότι καθ' όλην την διάρκειαν της νασερικής περιόδου της αιγυπτιακής επαναστάσεως (1952-1970) υπήρξεν εκ των πλέον στενών συνεργατών του ιδίου του ηγέτου αυτής προέδρου Νάσερ και άρα εγνώρισε και γνωρίζει πολλά μυστικά της τότε περιόδου, διότι ο αείμνηστος πρόεδρος τον περιέλαβε δια της απολύτου εμπι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΝΕΑΡΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0042

Η περίοδος του αυτοκράτορος Ιουστινιανού ανήκει εις τας σημαντικωτέρας της ιστορίας του ελληνορρωμαϊκού κράτους, δοθέντος ότι κατ' αυτήν κατεβλήθησαν σύντονοι προσπάθειαι ανασυστάσεως του imperium romanum, οπότε και ήρχισεν η εντατική ενασχόλησις εις όλους εκείνους τους τομείς, οίτινες σα εξησφάλιζον την επιτυχίαν του σκοπού τούτου. Μεταξύ των τομέων τούτων συγκαταλέγεται και το δίκαιον λόγω της αμφιδρόμου και αμφοτεροβαρούς πολιτιστικής του υποστάσεως, τούτο μεν ως δημιουργού του δικαίου, τούτο δε ως αντανακλάσεως της πολιτιστικής στάθμης...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0066

Εκ του συνόλου της νομοθετικής παραγωγής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού, ιδιαιτέραν καταλαμβάνουσι θέσιν αι κατά το παράδειγμα των ομωνύμων του Γαΐου εκδοθείσαι Εισηγήσεις, άτε περιλαμβάνουσαι εν πλήρει συντομία αλλά και αρτιότητι το σύνολον του υπ' αυτού εν τοις πράγμασιν αναθεωρηθέντος ρωμαϊκού δικαίου, καλουμένου εντεύθεν επί το ακριβέστερον ελληνορωμαϊκού (ius greacoromanum), δοθέντος ότι σιωπηρώς, ίνα μη κλονισθή η αρχή της continuitas, επήλθον παρ' αυτού ικαναί αλλαγαί, ενίοτε και ουσιώδεις, επί του αρχικού σώματος του corpus του ρωμα...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ, ΛΑΤΙΝΙΚΗΝ, ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΝ, ΠΕΡΣΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΝ
ΔΥΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΧΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΕΝ ΜΑΡΟΚΩ ΤΩ 1958
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0024

Το έτος 1958 είνε εν ιδιαίτερον έτος δια τον αραβικόν κόσμον. Δεν είνε ούτε ως το 1957 ούτε ως το 1959 διαφέρει μάλιστα όλων των υπολοίπων ετών. Το έτος 1958 είνε ιδιαίτερον έτος και δια την ιδεολογίαν του αραβισμού είνε η πρώτη πράξις ολοκληρώσεως του αραβισμού. Διότι κατ' αυτό το έτος ετέθησαν τα θεμέλια ενυλώσεώς του τότε, δια πρώτην φοράν εις την σύγχρονον ιστοριαν των αράβων, τη εμπνεύσει και προτροπή του εθνάρχου Νάσερ, επεχειρήθη το πρώτον βήμα προς κρατικήν ένωσιν των αραβικών κρατών, προς ομοσπονδιακήν ένωσιν της Αιγύπτου και τη...
Διαβάστε περισσότερα...
ΧΑΛΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0144

Ο Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς είναι ένας από τους γνωστότερους Έλληνες ειδικούς του Ισλάμ με ειδίκευση στο Ισλαμικό Δίκαιο και τους Θεσμούς του και με αξιοζήλευτη ισλαμική - και όχι μόνο - παιδεία που του προσφέρει τα εφόδια μιας συγκεκροτημένης επιστημονικής συνθέσεως. Έχοντας εμπράκτως απορρίψει - προς τιμήν του - κάθε είδους και μορφής οριενταλιστικές κατασκευές και μεθοδολογίες, εργάζεται αυστηρώς και αποκλειστικώς επί των ισλαμικών πηγών, τις οποίες ερμηνεύει με τον ενδεδειγμένο για το Ισλάμ τρόπο, διότι κατέχει πλέον στερρά τα μεθο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΡΑΒΟΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΗΓΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0008

O παρόν τόμος αποτελεί σημαντικωτάτην συμβολήν προς γνωριμίαν με τον αραβικόν κόσμον. Η εις ένα τόμον σύμπτυξις σημαντικών συγγραφών κορυφαίων διανοητών, στοχαστών και ιστορικών της μετεπαναστατικής Αιγύπτου προσφέρει τα μέγιστα εις την εις βάθος έρευναν της νεωτέρας αιγυπτιακής ιστορίας με την υπογραφήν εκείνων των προσώπων, τα οποία, έκαστον από την ιδικήν του θέσιν και την ιδικήν του σκοπιάν καθώρισαν και διεμόρφωσαν την σύγχρονον αραβικήν και ειδικώτερον αιγυπτιακήν κοινωνίαν. Η απόφασις του αγαπητού μου μαθητού Κυριακού Θ. Νικολάου-Πα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΕΣΜΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0368

Την ς' Οκτωβρίου 2002 προσεκλήθην εις την οικίαν του καθηγητού Άχμαντ Ιμπραχήμ Χάσαν εις γεύμα επ' αφορμή της επετείου απελευθερώσεως του Σινά. Η εκ μέρους του προς με πρόσκλησις υπήρξεν ο τρόπος δι' ου επισημοποίησε την πρό τινος αρξαμένην συνεργασίαν μας εν τη νομική σχολή του πανεπιστημίου Αλεξανδρείας (πρώην φαρουκείου) -κοσμητορεύοντος του στρατηγού, καθηγητού Μάγγντη Σσεχάμπ-, όπου ήδη είχον ενταχθή εις την ερευνητικήν του ομάδα, παρακολουθών τα σεμινάριά του και συμμετέχων ποικιλοτρόπως εις την φροντιστηριακήν και ου μόνον διδασκαλί...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΙΕΡΟΔΙΚΑΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0027

Το ακολουθούν κείμενον αποτελεί μίαν προσπάθειαν άρσεως των υφισταμένων αποριών, εάν και κατά πόσον η κάλυψις ενίων μερ(λ)ών του ανθρωπίνου σώματος αποτελεί θρησκευτικήν επιταγήν δια τους μουσουλμάνους ή απλώς ανάγεται η τοιαύτη πρακτική εις τοπικής φύσης έθιμα, τα οποία ναι μεν ενεβολίσθησαν εις την πρακτικήν ζωήν των πιστών της θρησκείας του ισλάμ, χωρίς όμως τοιούτο ν' αποτελή και θρησκευτικήν δέσμευσιν προκύπτουσαν υπό των αμέσων δικαϊκών πηγών του ισλάμ. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΡΑΒΟΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0022

Η ιστορία του ισλάμ άρχεται δια της τη μεσολαβήσει του αρχαγγέλου Γαβριήλ κλήσεως του προφήτου Μωάμεθ εις τον λόγον του θεού και λήγει κατ' άλλους μεν δια του θανάτου του, κατ' άλλους δε δια της καταπέμψεως του ύστατου χρονικώς κορανικού εδαφίου ε' 3 "...σήμερον ωλοκλήρωσα την θρησκείαν υμών, εξεπλήρωσα προς υμάς τα ευεργετήματά μου, δους υμίν ως θρησκείαν το ισλάμ...". Εντεύθεν άρχεται η ισλαμική ιστορία, αποτελούσα την ιστορίαν των μουσουλμανικών πληθυσμών εν αναφορά προς την πρακτικήν εφαρμογήν της θρησκείας. Άμεσον συνάφειαν προς αυτήν...
Διαβάστε περισσότερα...
Η «ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΙΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΦΑΙ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΡΕΦΑΑΤ ΑΛ-ΣΑΗΝΤ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0028

Μεγάλη το πάλαι εχώρει διαμάχη εν τοις κόλποις των ιστορικών, εάν τα αυτοβιογραφικά κείμενα συγκαταλέγονται εις τας αμέσους ή τας εμμέσους πηγάς της ιστορίας, καίτοι η εν τέλει επικρατήσασα θέσις κατατάσσει ταύτα, καλούμενα άλλως και ενθυμήσεις ή παλαιότερον χρονικά, εις την δευτέραν κατηγορίαν, υπό την έννοιαν, ότι τα εν αυτοίς αναφερόμενα ίνα καταστούν αποδεκτά δέον να επαληθεύωνται και υπό άλλης τινός πηγής, κατά κανόνα αμέσου. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΜΩΑΜΕΘ ΠΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙ ΤΩ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0216

Με μεγάλον ενδιαφέρον ανέγνωσα την συνοπτικήν αυτήν μελέτην του εντεταλμένου διδασκαλίας ισλαμικού δικαίου και θεσμών του Πανεπιστημίου Αθηνών δρος Κυριάκου Θ. Νικολάου-Πατραγά, η οποία ασχολείται με εν δύσκολον και αρκούντως ερριζόμενον ζήτημα εις τους κόλπους των ιστορικών αλλά και των φιλολόγων. Επιχειρεί ν' απαντήση εις το ερώτημα κατά πόσον οι βυζαντινοί εγνώριζον το ισλάμ και τα του βίου του ιδρυτού του και μάλιστα εις ποίον βαθμόν. Λαμβάνει ως αφετηρίαν της πραγματεύσεως του θέματος τον Θεοφάνη τον Ομολογητήν, προσπαθών εκείθεν ν' ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0143

Όταν ο συνεργάτης μου Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς μου ανέφερε την πρόθεσή του για την σύντομη καταγραφή της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος Αιγύπτου έξυσε παλαιές πληγές και μου εθύμισε κάτι από την μαθησιακή νεότητά μου. Γνωρίζοντας την σημασία που έχει αυτό το κίνημα για την διατήρηση της κοσμικότητας στην Μέση Ανατολή, τον προέτρεψα να συγγράψει αυτοτελή έκδοση στην οποία να συνδυάσει τα Ιστορικά στοιχεία, τις ιδεολογικές ιδιαιτερότητες και το κοινωνικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι το επέτυχε άριστα, κατόρθωσε να συνθέσει αυτά τα τρί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0213

Αι ιστορικαί έρευναι εις τον τομέα του δικαίου μέχρι προσφάτως ήσαν σχεδόν άγνωστοι, του δικαίου εξεταζομένου αποκλειστικώς ως ενός θετικού κατασκευάσματος αι ιστορικαί έρευναι εξηρκούντο απλώς εις την εξέτασιν του φαινομένου των καταβολών του ισχύοντος δικαίου εν είδει επεκτάσεως αυτού. Η κατάστασις ήλλαξεν ριζικώς κατά τον ιθ' αιώνα, οπότε και ενεφανίσθησαν διάφοροι νομικαί κατευθύνσεις - σχολαί, αι οποίαι διεδραμάτισαν μείζονα ρόλον εις την εξέλιξιν των ιστορικών σπουδών, τουθ' όπερ ωδήγησεν εις την ανεξαρτητοποίησην της ιστορίας του δ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΛΑΜΙΑΙΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΘΕΣΜΙΩΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0142

Νομίζω ότι όλοι κατανοούν την αναγκαιότητα γνώσεως της προϊσλαμιαίας Αραβίας, των θεσμών και των ιδιαιτεροτήτων της ως αναγκαίο προαπαιτούμενο τόσο για την κατανόηση του ίδιου του Ισλάμ, όσο και για τις σχισματικές αποκλίσεις που ενεφανίσθησαν στον κατ' αρχάς αδιάσπαστο κορμό του. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι τα λογής σφάλματα και οι αδέξιες, πολλές φορές, κινήσεις κάποιων χωρών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του αραβικού και γενικώτερα ισλαμικού κόσμου έχουν ως γενεσιουργό τους λόγο την αδυναμία κατανοήσεως των πολιτιστικών στ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΝΑΣΕΡ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0059

"Πας έπαινος ηττάται"! Με τις τρεις αυτές λέξεις του ιερού χωρίου αποτυπώνεται το μέχρι στιγμής παχυλόν και τιμαλφές σύνολον του συγγραφικού έργου του αγαπητού μου και κυριωτέρου των μαθητών μου καθηγητού Κυριάκου Θ. Νικολάου-Πατραγά. Τρεις απλές λέξεις που εμπερικλείουν την πεμπτουσία μιας συγγραφικής, επιστημονικής, αγωνιστικής και ποικιλομόρφου δραστηριότητος, η οποία ευελπιστεί, και καθώς κρίνω τα σημεία είνε πλέον εμφανή, έκδηλα και ευδιάκριτα, ότι θα κατορθώση να υποτάξη τον χρόνο. Νομίζω, ότι ο αγαπητός μου μαθητής εγκαθίδρυσε τις ι...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0158

"Ετάχυνα λοιπόν να συμπεριλάβω αυτήν την μονογραφία στην επιστημονική σειρά που διευθύνω στις εκδόσεις Ηρόδοτος, διότι γνωρίζω ότι δι' αυτής επιλύεται υπευθύνως το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που σχετίζονται με τα βακούφια στην χώρα μας, αλλά και γνωρίζει έναν για εμάς τους δυτικούς περίεργο θεσμό, ο οποίος όμως επιλύει πλήθος κοινωνικών προβλημάτων στις μουσουλμανικές χώρες. Η σπουδαιότης μάλιστα του θεσμού καταφαίνεται εκ της υπάρξεως στα μουσουλμανικά κράτη ειδικού υπουργείου για τα βακούφια, τα οποία επιφέρουν μεγάλα οικονομικά οφέλη...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΣΛΑΜΙΑΙΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΧΑ ΧΟΥΣΕΙΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0186

«Η περί προϊσλαμιαίας αραβικής ποιήσεως θεωρία του Τάχα Χουσέϊν»: Ο Τάχα Χουσέϊν υπήρξεν ο δεύτερος κατά σειράν αιγύπτιος, ο οποίος ανεκηρύχθη επίτιμος διδάκτωρ του Αθήνησι Πανεπιστημίου μεσούντος του παρελθόντος αιώνος, όταν η Αίγυπτος ελάμβανε τον σοσιαλιστικόν προσανατολισμόν της. Είχε προηγηθή η εις επίτιμον διδάκτορα αναγόρευσις του φιλελευθέρου στοχαστού Άχμαντ Λότφη Αλ-Σάηεντ, αρχομένου του ιδίου αιώνος, όταν η Αίγυπτος προσεπάθει ν' αρθρώση συνταγματικήν μορφήν κράτους και τέλος, τω 2012, τη προτάσει μου προς την Σύγκλητον του αυτο...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΙΣΛΑΜ
ΤΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΝ ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0174

Η αρχή της νομιμότητος αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την αυθυπαρξία μιας κρατικής οντότητος, διότι επ' αυτής στηριζομένη ημπορεί να επιβιώνει και ν' αναπτύσσεται. Η έννοια, όμως, της νομιμότητας διαφέρει από κράτος σε κράτος αναλόγως προς την υφή και την προέλευση της νομοθεσίας, η οποία πάντοτε επικαλείται την ιδέα της δικαιοσύνης. Έτσι, δεν είναι να εκπλήσσει το γεγονός, ότι καθεστώτα αντίθετα αλλήλων επικαλούνται την δικαιοσύνη, ώστε δι' αυτής να καθίσταται εφικτή η διαιώνισίς των στην εξουσία. Το ζήτημα περιπλέκεται, όταν πυρήν της ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΟ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Η ΜΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0157

Διατριβή κατατεθείσα εις την Νομικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομολογώ ότι δεν ανέμενα ν' αναγνώσω μιαν τέτοια διδακτορική διατριβή, η οποία πληροί πλήρως και εις βάθος και τις πλέον απαιτητικές επιστημονικές προδιαγραφές. Έμεινα έκπληκτος, διακρίνοντας την ακρίβεια των πηγών και την πλούσια βιβλιογραφία, όπως και την μοναδική συνθετικήν ικανότητα του διδάκτορος, ο οποίος με την μελέτη του αυτην προσφέρει τα μέγιστα στην εξέλιξη του ισλάμ, καταλαμβάνων επαξίως θέσι τιμητική στο πάνθεον των νομοκανονολόγω...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥ
VARGAS-LLOSA MARIO (NOBEL 2010)
€19.08 €9.54
(-50%)
Κερδίζετε €9.54
ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
MARIAS JAVIER
€15.33 €6.90
(-55%)
Κερδίζετε €8.43

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Eric Lichtblau: Στην πραγματικότητα, είχε διατελέσει ένοπλος φρουρός σε τρία στρατόπεδα συγκέντρωσης Για να καταφέρουν να σωθούν έπρεπε να εφεύρουν μια νέα ταυτότητα και να σχεδιάσουν ένα καινούργιο μέλλον σαν υποτιθέμενοι πρόσφυγες. Δεν θα ήταν πια Ν...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS