Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΑΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0082

Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει την ελληνόγλωσσον επιστημονικήν μου αρθρογραφίαν -εξαιρουμένων των βιβλιοκρισιών και των εγκυκλοπαιδικών λημμάτων- απ' αρχής της επιστημονικής μου επιδόσεως και άχρι της καθηγεσίας μου κατά χρονολογικήν σειράν εκδόσεως εκάστης μελέτης, περιλαμβανομένων και των δημοσιευθεισών προ της υποστηρίξεως της εναισίμου επί διδακτορία διατριβής μου. Η συντριπτική πλειονότης αυτών αναφέρεται εις ζητήματα ισλάμ και δικαίου, ενώ δεν απουσιάζουν καί τινες έχουσαι ως αντικείμενον, είτε το ελληνορρωμαϊκόν δίκαιον είτε ζητήμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΚΑΙΑ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0127

Η περί το δίκαιον ενασχόλησίς μου είχεν απ' αρχής ως σκοπόν την εργαλιακήν χρήσιν αυτού υπέρ του διαλόγου των πολιτισμών, αποτελούντος το ε΄ναυσμα της επιστημονικής μου πορείας, την αφετηρίαν αυτής και ελπίζω την απόληξιν. Εθεώρουν ότι το δίκαιον ως κορυφαία του πολιτισμού εκδήλωσις και αποτύπωσις δύναται μεγάλως να συμβάλη υπέρ της προσεγγίσεως των πολιτισμών, υπέρ ης αφιέρωσα μικρόθεν εμαυτόν. [...] (Απόσπασμα από τον πρόλογο της γ' εκδόσεως)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0158

"Ετάχυνα λοιπόν να συμπεριλάβω αυτήν την μονογραφία στην επιστημονική σειρά που διευθύνω στις εκδόσεις Ηρόδοτος, διότι γνωρίζω ότι δι' αυτής επιλύεται υπευθύνως το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων που σχετίζονται με τα βακούφια στην χώρα μας, αλλά και γνωρίζει έναν για εμάς τους δυτικούς περίεργο θεσμό, ο οποίος όμως επιλύει πλήθος κοινωνικών προβλημάτων στις μουσουλμανικές χώρες. Η σπουδαιότης μάλιστα του θεσμού καταφαίνεται εκ της υπάρξεως στα μουσουλμανικά κράτη ειδικού υπουργείου για τα βακούφια, τα οποία επιφέρουν μεγάλα οικονομικά οφέλη...
Διαβάστε περισσότερα...
Η «ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΙΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΦΑΙ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΡΕΦΑΑΤ ΑΛ-ΣΑΗΝΤ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0028

Μεγάλη το πάλαι εχώρει διαμάχη εν τοις κόλποις των ιστορικών, εάν τα αυτοβιογραφικά κείμενα συγκαταλέγονται εις τας αμέσους ή τας εμμέσους πηγάς της ιστορίας, καίτοι η εν τέλει επικρατήσασα θέσις κατατάσσει ταύτα, καλούμενα άλλως και ενθυμήσεις ή παλαιότερον χρονικά, εις την δευτέραν κατηγορίαν, υπό την έννοιαν, ότι τα εν αυτοίς αναφερόμενα ίνα καταστούν αποδεκτά δέον να επαληθεύωνται και υπό άλλης τινός πηγής, κατά κανόνα αμέσου. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ. Η ΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΛΟΥ ΒΙΑΣ
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΝΑΣΕΡ ΣΑΜΗ ΣΑΡΑΦ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0026

Η περίπτωσις του φίλου Σάμη Σάραφ, ο οποίος επί μίαν εκατονταετίαν περίπου υπήρξεν εκ των πλέον σημαινόντων προσώπων της πολιτικής ζωής της Αιγύπτου είνε άκρως ενδιαφέρουσα, πολλώ δε μάλλον αυτό το ενδιαφέρον της παρουσίας του επιτείνεται εκ του ότι καθ' όλην την διάρκειαν της νασερικής περιόδου της αιγυπτιακής επαναστάσεως (1952-1970) υπήρξεν εκ των πλέον στενών συνεργατών του ιδίου του ηγέτου αυτής προέδρου Νάσερ και άρα εγνώρισε και γνωρίζει πολλά μυστικά της τότε περιόδου, διότι ο αείμνηστος πρόεδρος τον περιέλαβε δια της απολύτου εμπι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΝΕΑΡΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0042

Η περίοδος του αυτοκράτορος Ιουστινιανού ανήκει εις τας σημαντικωτέρας της ιστορίας του ελληνορρωμαϊκού κράτους, δοθέντος ότι κατ' αυτήν κατεβλήθησαν σύντονοι προσπάθειαι ανασυστάσεως του imperium romanum, οπότε και ήρχισεν η εντατική ενασχόλησις εις όλους εκείνους τους τομείς, οίτινες σα εξησφάλιζον την επιτυχίαν του σκοπού τούτου. Μεταξύ των τομέων τούτων συγκαταλέγεται και το δίκαιον λόγω της αμφιδρόμου και αμφοτεροβαρούς πολιτιστικής του υποστάσεως, τούτο μεν ως δημιουργού του δικαίου, τούτο δε ως αντανακλάσεως της πολιτιστικής στάθμης...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΤΟΥ ΧΑΛΕΝΤ ΜΟΧΗ ΑΛ-ΝΤΗΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0145

Ο Κυριάκος, παιδί μου και μαθητής μου μαζύ, δεν ηρκέσθη σε μιαν απλή μετάφρασι, όντας δεινός γνώστης και των δύο γλωσσών, με τρομερό βάθος στην αραβική γλώσσα (θυμάμαι πόσους κόπους κατέβαλλε μικρός για να το επιτύχη!). Προέταξε μια μακροτάτην εισαγωγή για την πολιτειακήν Ιστορία της Αιγύπτου - της οποίας εφάμιλλη δεν γνωρίζω -, αρχίζοντας από την φαραωνικήν εποχή και φθάνοντας μέχρις εκεί, που αρχίζω εγώ. Μετά μετέφρασε το έργο μου, το εσχολίασε βάσει των υψηλότερων επιστημονικών απαιτήσεων και κατόπιν συνεπλήρωσε το έργο με ένα κείμενο, ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΝΑΣΕΡ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0059

"Πας έπαινος ηττάται"! Με τις τρεις αυτές λέξεις του ιερού χωρίου αποτυπώνεται το μέχρι στιγμής παχυλόν και τιμαλφές σύνολον του συγγραφικού έργου του αγαπητού μου και κυριωτέρου των μαθητών μου καθηγητού Κυριάκου Θ. Νικολάου-Πατραγά. Τρεις απλές λέξεις που εμπερικλείουν την πεμπτουσία μιας συγγραφικής, επιστημονικής, αγωνιστικής και ποικιλομόρφου δραστηριότητος, η οποία ευελπιστεί, και καθώς κρίνω τα σημεία είνε πλέον εμφανή, έκδηλα και ευδιάκριτα, ότι θα κατορθώση να υποτάξη τον χρόνο. Νομίζω, ότι ο αγαπητός μου μαθητής εγκαθίδρυσε τις ι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΡΑΒΟΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0022

Η ιστορία του ισλάμ άρχεται δια της τη μεσολαβήσει του αρχαγγέλου Γαβριήλ κλήσεως του προφήτου Μωάμεθ εις τον λόγον του θεού και λήγει κατ' άλλους μεν δια του θανάτου του, κατ' άλλους δε δια της καταπέμψεως του ύστατου χρονικώς κορανικού εδαφίου ε' 3 "...σήμερον ωλοκλήρωσα την θρησκείαν υμών, εξεπλήρωσα προς υμάς τα ευεργετήματά μου, δους υμίν ως θρησκείαν το ισλάμ...". Εντεύθεν άρχεται η ισλαμική ιστορία, αποτελούσα την ιστορίαν των μουσουλμανικών πληθυσμών εν αναφορά προς την πρακτικήν εφαρμογήν της θρησκείας. Άμεσον συνάφειαν προς αυτήν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0066

Εκ του συνόλου της νομοθετικής παραγωγής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού, ιδιαιτέραν καταλαμβάνουσι θέσιν αι κατά το παράδειγμα των ομωνύμων του Γαΐου εκδοθείσαι Εισηγήσεις, άτε περιλαμβάνουσαι εν πλήρει συντομία αλλά και αρτιότητι το σύνολον του υπ' αυτού εν τοις πράγμασιν αναθεωρηθέντος ρωμαϊκού δικαίου, καλουμένου εντεύθεν επί το ακριβέστερον ελληνορωμαϊκού (ius greacoromanum), δοθέντος ότι σιωπηρώς, ίνα μη κλονισθή η αρχή της continuitas, επήλθον παρ' αυτού ικαναί αλλαγαί, ενίοτε και ουσιώδεις, επί του αρχικού σώματος του corpus του ρωμα...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ - DIGESTA (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΑ ς΄-ΙΒ΄)
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0105
ΘΕΣΜΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0368

Την ς' Οκτωβρίου 2002 προσεκλήθην εις την οικίαν του καθηγητού Άχμαντ Ιμπραχήμ Χάσαν εις γεύμα επ' αφορμή της επετείου απελευθερώσεως του Σινά. Η εκ μέρους του προς με πρόσκλησις υπήρξεν ο τρόπος δι' ου επισημοποίησε την πρό τινος αρξαμένην συνεργασίαν μας εν τη νομική σχολή του πανεπιστημίου Αλεξανδρείας (πρώην φαρουκείου) -κοσμητορεύοντος του στρατηγού, καθηγητού Μάγγντη Σσεχάμπ-, όπου ήδη είχον ενταχθή εις την ερευνητικήν του ομάδα, παρακολουθών τα σεμινάριά του και συμμετέχων ποικιλοτρόπως εις την φροντιστηριακήν και ου μόνον διδασκαλί...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0143

Όταν ο συνεργάτης μου Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς μου ανέφερε την πρόθεσή του για την σύντομη καταγραφή της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος Αιγύπτου έξυσε παλαιές πληγές και μου εθύμισε κάτι από την μαθησιακή νεότητά μου. Γνωρίζοντας την σημασία που έχει αυτό το κίνημα για την διατήρηση της κοσμικότητας στην Μέση Ανατολή, τον προέτρεψα να συγγράψει αυτοτελή έκδοση στην οποία να συνδυάσει τα Ιστορικά στοιχεία, τις ιδεολογικές ιδιαιτερότητες και το κοινωνικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι το επέτυχε άριστα, κατόρθωσε να συνθέσει αυτά τα τρί...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ - DIGESTA
ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΤΟΜΟΣ Γ' (ΒΙΒΛΙΑ ΙΓ'-ΙΗ')
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0115

LIBER TERTIUS DECIMUS 1. De condictione furtiva [Περί απαιτήσεως κλοπιμαίου] 2. De condictione ex lege [Περί απαιτήσεως εκ του νόμου] 3. De condictione triticiaria [Περί σιτικής απαιτήσεως] 4. De eo quod certo loco dari oportet [Περί εκείνου, το οποίον πρέπει να δοθή εις ωρισμένον τόπον] 5. De pecunia constituta [Περί αντιφωνηθέντος χρέους] 6. Commodati vel contra [(:Περί αγωγής) χρησιδανείου ή αντιθέτου] 7. De pigneraticia actione vel contra [Περί (:ευθείας) ή αντίθετου αγωγής ενεχύρου] LIBER QUARTUS DECIMUS 1. De exercitoria actione [Περ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ - DIGESTA (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΑ Α΄-Ε΄)
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0088

Από το σύνολο του νομοθετικού έργου του Ιουστινιανού, του οποίου πρωτεργάτης ήταν ο περιώνυμος ομομαθής Τριβωνιανός, με τους 33 συνεργάτες του, οι Πανδέκται (ή «ο Πανδέκτης») παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μέσω αυτών εν πολλοίς σώζεται η συγγραφική παραγωγή των κορφυφαίων Ρωμαίων νομομαθών. Αυτοί είναι οι πρώτοι που κατόρθωσαν να προσδώσουν συστηματικό-επιστημονικό χαρακτήρα στο δίκαιο. Δια των Πανδεκτών αρχίζει η μεγάλη νομική παράδοση, η οποία απετέλεσε το θεμέλιο του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, τόσο στο νομοθετικό όσο και στο...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΙΕΡΟΔΙΚΑΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Εκδότης: ΛΕΙΜΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 7512-0027

Το ακολουθούν κείμενον αποτελεί μίαν προσπάθειαν άρσεως των υφισταμένων αποριών, εάν και κατά πόσον η κάλυψις ενίων μερ(λ)ών του ανθρωπίνου σώματος αποτελεί θρησκευτικήν επιταγήν δια τους μουσουλμάνους ή απλώς ανάγεται η τοιαύτη πρακτική εις τοπικής φύσης έθιμα, τα οποία ναι μεν ενεβολίσθησαν εις την πρακτικήν ζωήν των πιστών της θρησκείας του ισλάμ, χωρίς όμως τοιούτο ν' αποτελή και θρησκευτικήν δέσμευσιν προκύπτουσαν υπό των αμέσων δικαϊκών πηγών του ισλάμ. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΧΑΛΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0144

Ο Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς είναι ένας από τους γνωστότερους Έλληνες ειδικούς του Ισλάμ με ειδίκευση στο Ισλαμικό Δίκαιο και τους Θεσμούς του και με αξιοζήλευτη ισλαμική - και όχι μόνο - παιδεία που του προσφέρει τα εφόδια μιας συγκεκροτημένης επιστημονικής συνθέσεως. Έχοντας εμπράκτως απορρίψει - προς τιμήν του - κάθε είδους και μορφής οριενταλιστικές κατασκευές και μεθοδολογίες, εργάζεται αυστηρώς και αποκλειστικώς επί των ισλαμικών πηγών, τις οποίες ερμηνεύει με τον ενδεδειγμένο για το Ισλάμ τρόπο, διότι κατέχει πλέον στερρά τα μεθο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ «ΙΕΡΟΥ» ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ
Εκδότης: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3230-2063

Από καιρού επεθύμουν την συγγραφήν μονογραφίας, η οποία θα παρουσιάζη το νομικόν καθεστώς διεξαγωγής του πολέμου εις το ισλάμ και τούτο διότι, καθώς γνωρίζομεν, οι κανόνες υπό τους οποίους διεξάγεται το γκεχάντ είναι αυστηροί και άκαμπτοι. Άλλως τε, επαναλαμβάνω δια πολλοστήν φοράν, ότι το ισλάμ είναι πρωτίστως δίκαιον και άρα η μορφή του πολέμου δια να ανταποκρίνεται εις το ισλαμικώς ορθόν πρέπει να ακολουθή τους τεθέντας κανόνας δίκαιου. Τους κανόνας αυτούς κατά τρόπον συστηματικόν παραθέτει η παρούσα μονογραφία, τους αναλύει και εν πολλ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΛΑΜΙΑΙΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΘΕΣΜΙΩΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0142

Νομίζω ότι όλοι κατανοούν την αναγκαιότητα γνώσεως της προϊσλαμιαίας Αραβίας, των θεσμών και των ιδιαιτεροτήτων της ως αναγκαίο προαπαιτούμενο τόσο για την κατανόηση του ίδιου του Ισλάμ, όσο και για τις σχισματικές αποκλίσεις που ενεφανίσθησαν στον κατ' αρχάς αδιάσπαστο κορμό του. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι τα λογής σφάλματα και οι αδέξιες, πολλές φορές, κινήσεις κάποιων χωρών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του αραβικού και γενικώτερα ισλαμικού κόσμου έχουν ως γενεσιουργό τους λόγο την αδυναμία κατανοήσεως των πολιτιστικών στ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΙΣΛΑΜ
ΤΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΝ ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ
Εκδότης: ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 1900-0174

Η αρχή της νομιμότητος αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την αυθυπαρξία μιας κρατικής οντότητος, διότι επ' αυτής στηριζομένη ημπορεί να επιβιώνει και ν' αναπτύσσεται. Η έννοια, όμως, της νομιμότητας διαφέρει από κράτος σε κράτος αναλόγως προς την υφή και την προέλευση της νομοθεσίας, η οποία πάντοτε επικαλείται την ιδέα της δικαιοσύνης. Έτσι, δεν είναι να εκπλήσσει το γεγονός, ότι καθεστώτα αντίθετα αλλήλων επικαλούνται την δικαιοσύνη, ώστε δι' αυτής να καθίσταται εφικτή η διαιώνισίς των στην εξουσία. Το ζήτημα περιπλέκεται, όταν πυρήν της ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

SUPER HOT SEX
COX TRACEY
€9.00 €3.15
(-65%)
Κερδίζετε €5.85
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
SEKUNDA NICKOLAS-VICTOR
€7.95 €3.58
(-55%)
Κερδίζετε €4.37

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS