Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΟΡΛΑΝΔΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΤΡΑΥΛΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΡΛΑΝΔΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0071

(. . .) Η ύλη η χρησιμοποιηθείσα δια το Λεξικόν ηντλήθη όχι μόνον από τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς και από ωρισμένους Λατίνους, αλλά και από τα κατάλοιπα των Γραμματικών και Λεξικογράφων και από τα λήμματα νεωτέρων λεξικών. Πραγματείαι τινές περί της αρχιτεκτονικής και της τεχνικής εν γένει των αρχαίων εχρησίμευσαν κυρίως προς πλησιεστέραν διασάφησιν των όρων μας. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0087

Δεν είναι ο Μυστράς πολύτιμος μόνον διά τας εκκλησίας του με την κομψήν αρχιτεκτονικήν των και τας σπουδαιοτάτας διά την ιστορίαν της ζωγραφικής τοιχογραφίας των, αλλά και διά τας πολλάς και ιδιορρύθμους ιδιωτικάς οικίας του, διά τα παλάτια του, διά τα οχυρωματικά του τείχη και το φρούριον, διά τους ελικοειδείς δρόμους του και τας καμαρωτάς κρήνας, άτινα πάντα αποτελούσιν εν μοναδικόν εις το είδος των σύνολον, μίαν βυζαντινήν πόλιν, από την οποίαν μόνον οι κάτοικοι λείπουσι. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0115

Κατά την παλαιοχριστιανικήν εποχήν (4ος - 6ος αιών) δύο θεμελιώδεις τύποι εκκλησιών ήσαν εν χρήσει: ο επιμήκης ορθογώνιος και ο περίκεντρος, δηλαδή ο διατεταγμένος συμμετρικώς πέριξ ενός κεντρικού σημείου. Και οι δύο αυτοί τύποι δεν επενοήθησαν από τους χριστιανούς, άλλ' είναι παλαιά κληρονομιά της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Η ορθογώνιος μορφή, ονομαζόμενη γενικώς βασιλική, περιλαμβάνει κτήρια μεγάλων διαστάσεων, διευθυνόμενα προς ανατολάς, καλώς αεριζόμενα και φωτιζόμενα πλουσίως, καλυπτόμενα δε δια ξύλινων στεγών .Όπως...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΕΤΣΑΣ Η' ΣΠΕΤΣΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 2210-0197

«Περί της νήσου "Πέτσας" ή Σπετσών»: Η νήσος "Πέτσα" ή Σπέτσαι μέρος αποτελούσα των δυτικών Σποράδων (α) και προ του στομίου του Αργολικού κόλπου κειμένη, έχει γεωγραφικώς πλάτος μεν Βόρειον 37ο 15', μήκος δε Ανατολικόν από του Μεσημβρινού του Γρέενβικ 23ο 10' και περίμετρον έως 18 μιλίων Αγγλικών. Είναι φύση χθαμαλή και μικρά, έχει όμως δύο αρίστους λιμένας, τον μεν προς ανατολάς της πόλεως, κάλλιστον και ασφαλή μετά ναυτικού φανού, ανεγερθέντος το 1836 και συντηρουμένου δημοτικοίς αναλώμασι κειμένου δε επί του υψώματος του Ανατολικού βρα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0079

Τα βυζαντινά μοναστήρια ήσαν αυτό τούτο μία μικρογραφία πόλεως ήσαν συνοικισμοί ανθρώπων, τους οποίους ήνωνε κοινόν ιδεώδες: η φυγή των εγκοσμίων, η συνεχής προσευχή και άσκησις και η εις τον Θεόν προσήλωσις, δι' ων πάντων καθίστατο προσιτωτέρα η σωτηρία της ψυχής και η βασιλεία των ουρανών. Και ως πάσα πόλις είχε κατά την αρχαιότητα και τον μεσαίωνα τα τείχη της, ίνα προασπίζη εαυτήν κατά των εχθρών ή των επιδρομέων, ούτω και αι εις απόκεντρα συνήθως μέρη ιδρυόμεναι μοναί, περικλείουσαι συνηθέστατα ανεκτίμητα κειμήλια και χρησιμοποιούμεν...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
ΗΤΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΑΡΑΧΘΕΙΣΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0101-0007

Χαράγματα ή ακιδογραφήματα (graffiti) επεκράτησε να λέγωνται τα διάφορα σημειώματα (ή και σχέδια), τα οποία συναντώμεν χαραγμένα μεταγενεστέρως εις τους τοίχους ή τους κίονας αρχαίων ιερών ή άλλων οικοδομημάτων. Αι μικραί αύται επιγραφαί είναι συνήθως αυτοσχεδιάσματα επισκεπτών ή προσκυνητών, οι οποίοι δι' οξέος τινός εργαλείου ή δι' ακίδος εχάρασσαν επάνω εις την επιφάνειαν του μαρμάρου (ή του κονιάματος) το όνομά των ή τα ονόματα συγγενών και φίλων, μίαν επίκλησιν προς το θείον ή μιαν «ενθύμησιν» και άλλα παρόμοια. (. . .) Τα επί της Ακρ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΤΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0005

(. . .) Η πρώτη δημοσίευση του έργου έγινε, για τεχνικούς λόγους, σε δύο τεύχη. Η επανέκδοση τούτη γίνεται φωτομηχανικά σε ένα τόμο, χωρίς καμία περικοπή, και διατηρείται η αυτοτέλεια των δύο τευχών οιαδήποτε παλαιά παραπομπή στο έργο έχει απόλυτη αντιστοιχία στη μονότομη έκδοση. Στο πρώτο τεύχος (1955-56) περιέχονται τα κεφάλαια «Το ξύλον και ο πηλός» και στο δεύτερο (1959-60) τα κεφάλαια «Τα μέταλλα, το ελεφαντοστούν, τα κονιάματα και οι λίθοι». (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0092

Ο αριθμός των εκκλησιών, αι οποίαι ανηγέρθησαν επί Τουρκοκρατίας είναι πολύ μεγάλος, τουθ' όπερ αποδεικνύει την προσήλωσιν των Ελλήνων προς την πάτριον θρησκείαν των, μόνην παρηγοριάν και μόνην ελπίδα κατά τους σκοτεινούς χρόνους της δουλείας. Η εξέτασις των χρησιμοποιηθέντων τύπων ναών αποδεικνύει την εμμονήν των χριστιανών αρχιτεκτόνων εις τους τύπους και τας μεθόδους της βυζαντινής παραδόσεως. Κατά την μακράν αυτών δουλείαν οι Έλληνες επέδειξαν και εν τω πεδίω της αρχιτεκτονικής, τας αυτάς υψηλάς αρετάς προσηλώσεως εις τας χιλιετείς παρ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΛΙΦΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0033

Η παρούσα διατριβή σκοπόν έχει να παράσχη εικόνα της αρχαίας Αρκαδικής πόλεως Αλιφείρας πληρεστέραν εκείνης, την οποίαν μέχρι τούδε ανεπλάττομεν στηριζόμενοι μόνον επί των γραπτών περί αυτής πηγών. Την συμπλήρωσιν ταύτην της εικόνος θα επιχειρήσωμεν ενταύθα δια της μετά των γραπτών πηγών συνεξετάσεως και των αρχαιολογικών ευρημάτων, άτινα προέκυψαν εκ των ανασκαφικών ερευνών, τάς οποίας ενήργησα επί του λόφου της Αλιφείρας κατά τα έτη 1932, 1933, 1934 και 1933 εντολή και δαπάναις του Υπουργείου της Παιδείας. Δια των εν λόγω ερευνών πράγματ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΤΡΑΤΟΜΟ)
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0080
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ (ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
ΤΟΜΟΙ Β' ΚΑΙ Γ'
Κωδ. Πολιτείας: 0507-0016

Η παρούσα μελέτη αποδίδει κατ’ ουσίαν εν των σπουδαιοτέρων κεφαλαίων των εις την Σχολήν των Αρχιτεκτόνων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου των Αθηνών παλαιών παραδόσεών μου (1920-1958), ήτοι την λεπτομερή και μεθοδικήν, αλλά και συγχρονισμένην τώρα, αρχιτεκτονικήν διερεύνησιν του δωρικού ρυθμού, όπως ούτος ενεσαρκώθη εις τον Παρθενώνα κατά την υψίστην αυτού, περί τα μέσα του 5ου π.Χ. αι., ακμήν, και δη κατά την εξαιρετικήν εκείνην ιστορικήν στιγμήν, ότε, τρεις ιδιοφυΐαι, ο μεγαλεπήβολος πολιτικός - εργοδότης - Περικλής, ο δαιμόνιος αρχιτέκτων Ικτίνος...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

ΠροσφορέςΠερισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΕΝΤΙΓΚΟ ΚΑΙ 11 ΑΚΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
€18.90 €9.45
(-50%)
Κερδίζετε €9.45
ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ
MEAD RICHELLE
€18.25 €6.39
(-65%)
Κερδίζετε €11.86

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Eric Lichtblau: Στην πραγματικότητα, είχε διατελέσει ένοπλος φρουρός σε τρία στρατόπεδα συγκέντρωσης Για να καταφέρουν να σωθούν έπρεπε να εφεύρουν μια νέα ταυτότητα και να σχεδιάσουν ένα καινούργιο μέλλον σαν υποτιθέμενοι πρόσφυγες. Δεν θα ήταν πια Ν...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS